Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 2002-11-07 hos Claes Trygger

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Ole Settergren, Peter Schantz (p.1-4), Henrik Waldenström. Magnus Nilsson, SNF, deltog under punkt 5.

 1. 1 Richard var tvungen bekänna att han inte fått färdigt protokollen som lovat.
 2. Rapporterades att FFE blivit inbjudet att delta i diskussion om upprustning av Värtabanan. Per Schönning och Per-Erik Olson från DLV går och rapporterar till FFE.
 3. Planeringen av föreningskonferensen fortskrider. Peter delade ut ett ex. var till styrelsens ledamöter, böcker som styrelsen beslutat inköpa.
 4. FFE har fått möjlighet att komplettera sitt överklagande rörande Norra Frösunda. Peter skriver svar till regeringen.
 5. Magnus Nilsson redovisade  SNFs ställningstagande rörande Norra Länken. Förutsatt att Norra Länken byggs bör Frescatitunneln om möjligt sträckas ut till Ålkistan så att Roslagsvägen ska kunna lägga igen i stor utsträckning. Samtidigt hade SNF föreslagit att Roslagsbanan skulle läggas utmed vägen på dess östra sida för att bättre ansluta till Universitetet, Naturhistoriska riksmuseet och Ekhagen – vilket också skulle ta bort ett intrång i parkområdet runt Brunnsviken och genom Bergianska trädgården. Birgitta Bergqvist har uttryckt oro för att Ekhagens bostadsområde skulle komma att påverkas negativt av dessa planer. Magnus Nilsson utryckte förhoppningen att tunneln och tunnelmynningen skulle kunna utformas på ett sådant sätt att miljön i Ekhagen tvärtom skulle förbättras. Styrelsen fastslog att så måste vara fallet för att man ska kunna stödja denna idé. Uppdrogs åt Richard att författa en skrivelse till Stockholms stads styrande politiker vari bestämda krav på denna lösning skulle framföras. Skrivelsen cirkuleras till styrelsen för synpunkter.
 6. Richard har fått svar från JO som inte ger anmälan sitt stöd. Styrelsen föreslog att Richard skriver insändare om hanteringen av detta ärende i någon av Östermalms lokaltidningar.
 7. Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen startat en utredning om tätortsnära naturområden. FFE har inte inbjudits till referensgruppen. Styrelsen uppdrog åt Henrik att bevaka denna fråga och om möjligt få FFE representerat.
 8. Richard hade skrivit färdigt och efter att ha skickat runt ett utkast till remiss rörande Hjorthagen-Värtan sänt in förbundets svar. (bifogas) Remissvaret godkändes.
 9. Uppvaktningar av politiker. Beslöts att förbereda en föredragning bestående av 10 min bildspel som visar parken från dess vackra sida (Henrik) och 10 min bilspel eller OH-bilder som demonstrerar de tio viktigaste problemen i parken just nu (Ole).
 10. Rapporterades att länsstyrelsen som dammsuger Stockholmsregionen på mark för bostäder vill bygga på Kymlinge men att Sundbybergs kommun motsätter sig detta.
 11. Rapporterades att Vägverket utreder E4 över Igelbäcken, och Banverket utreder järnvägen över samma bäck. Det finns tekniska och kanske även ekonomiska möjligheter att därigenom frilägga Igelbäckens passage och skapa en attraktiv spridningsväg för djur och från Järvafältet till Ekoparken. Richard bevakar ärendet.
 12. Ur Tid är Leden kommer att återuppta sitt arbete. Richard fortsätter att delta för FFEs räkning.
 13. Konsthandlaren Åmell har köpt Krügers villa med två andra tillhörande hus och vill riva det ena av dessa – Ornässtugan – för att bygga ett nytt som ska säljas. Styrelsen uppdrog åt Anne att bevaka detta ärende i nära kontakt med Djurgårdens hembygdsförening.
 14. Beslöts uppdra åt Richard att undersöka möjligheterna att ordna ett möte för att diskutera behovet av att stärka spridningsvägarna inom och till parken. Personer som nämndes för ett sådant möte är Nina Löfvenhaft, Jakob Colding, Björn Karlberg och Stefan Lundgren.
 15. Bengt berättade att han nu får in vissa intäkter på hemsidan, restauranger som annonserar för julbord. Bengt debiterar moms, hur förbudet ska redovisa dessa momsintäkter måste redas ut av Bengt och Anne.
 16. Beslöts att hålla årsmötet den 8 mars 2003.
 17. Nästa möte den 9 december hos Birgitta Bergquist.

Vid protokollet                                          Justeras

Richard Murray                                         Birgitta Bergquist