Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 2002-09-23 hos Ole Settergren

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Ole Settergren, Peter Schantz, Henrik Waldenström

Frånvarande: Anita Lalander, Anne Murray

 1. Noterades att protokoll saknas från föregående sammanträde. Richard lovade att skriva dem.
 2. Rapport från Skeppsholmens dag där Bitte, Henrik, Ann Nyström, Bengt, Anne Murray och Mats Gullberg deltagit med tält, banderoll och bokbord. Arrangemanget drog massor med besökare och Ekoparken blev väl exponerad.
 3. Rapport från Igelbäckens dag. Arrangemanget har krympt avsevärt. Ann Nyström deltog från FFEs sida. Huruvida FFE ska delta i fortsättningen ifrågasattes.
 4. I enlighet med tidigare beslut har 250 visitkort och 1.000 ex. av en broschyr tryckts, detta till en kostnad av 2.101 kr. Materialet användes vid ovanstående arrangemang. Styrelsen godkände kostnaden.
 5. Länsstyrelsen bedriver ett samråd rörande infrastrukturutbyggnaden. Upplägget medger inte att några väsentliga synpunkter kan vinna gehör. Richard har varit på ett första möte – nästa möte äger rum i början av oktober. Ingen kan gå.
 6. Beslöts flytta föreningskonferensen till den 27 november kl 18. Plats Idrottshögskolan. Peter arrangerar lokal och föredrag. Birgitta arrangerar smörgåsar och dryck till självkostnadspris. Peter skriver kallelse som Birgitta skickar ut. Styrelsen uppmanades att inkomma med förslag på externa personer att inbjuda eftersom ämnet är Peters och Lennart Holms bok om hur lagstiftningen fungerat. Anne ska tala med Formas som givit ut boken om ett specialpris via FFE så att boken kan säljas på föreningskonferensen. Styrelsen beslöt inköpa ett ex. var till styrelseledamöterna.
 7. Richard berättade att han i samråd med Peter Schantz JO-anmält gatu- och fastighetsnämndens i Stockholm samtliga ledamöter, två tjänstemän på länsstyrelsen och två på stadsbyggnadskontoret i Stockholm för att bidragit till och fattat beslut om att bygga en gång- och cykelbro på precis den plats som regeringsrätten underkände för byggande av en bilbro i samband med detaljplanen för Fysikcentrum. Styrelsen godkände JO-anmälan (bifogas protokollet).
 8. Beslöts att Ole ska kontakta politiker i första hand i Stockholm som FFE ska uppvakta för att ge en bild av hur vi ser på läget för parken, delvis med hänvisning till Peters och Lennart Holms bok, delvis med hänvisning till den av FFE nyligen gjorda JO-anmälan. Diskuterades också möjligheten att Peter och Ole ska försöka få till stånd en hearing i riksdagen om hur lagstiftningen fungerat på grundval av boken.
 9. Remissen rörande den stora exploateringen längs Husarviken och i Värtan diskuterades. Richard erhöll synpunkter för sitt fortsatta skrivande.
 10. FFE är kallat till informationsmöte om Teknikhöjden. Henrik går.
 11. Nästa sammanträde den 7 november kl 18 30 hos Claes Trygger. Styrelsen uppdrog åt Richard att tillse att en representant från SNF skulle komma för att förklara sitt ställningstagande rörande Norra Länken.

Vid protokollet                                      Justeras

Richard Murray                                   Birgitta Bergquist