Förbundet för Ekoparken                        2002-06-23

Styrelsen

Sammanträde 2002-06-12 hos Anne Murray, Tavastgatan 30

Närvarande: Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Claes Trygger

Återbud: Anita Lalander, Stefan Lundberg, Ole Settergren, Henrik Waldenström, Peter Schantz.

1.      Protokollet från föregående sammanträde genomgicks och godkändes.

2.      Igelbäckens dag äger rum den 1 september. Birgitta kontaktar Ann Nyström för att fråga om hon kan representera förbundet i Ulriksdal.

3.      Bygglistan på hemsidan: med vissa ändringar godkändes upplägget. Bengt skall nu se till att alla som ansvarar för bevakningen av olika projekt uppdaterar texten.

4.      Verksamhetsberättelsen: Richard skall korrigera texten beträffande nytillkomna medlemmar.

5.      Richard har kontaktat Vägverket, region Stockholm, för att få information om planeringen Kymlingelänken och möjligheterna att lyfta E4 över Igelbäcken.

6.      Beslöts att Richard skall undersöka möjligheten att ordna 3-4 guidade bussturer i parken inför valet. Finansiering genom avgift 40 kr. Syftet är att visa parken och att peka på problem och utvecklingsbehov. Richard funderar på lämpliga färdvägar.

7.      Norra länkens förlängning till Ålkistan. Beslöts kalla Magnus Nilsson, SNF, Stockholms län, till nästa sammanträde för att förklara SNF:s förslag.

8.      Norra länken: Moderater, folkpartister och socialdemokrater har enat sig om att dra Norra länken några meter djupare genom Bellevue. Greger Carpelan kommer att överklaga en ev. detaljplan. Förbundet driver fortfarande linjen att länken skall dras i Cedersdalsgatan.

9.      Henrik har tidigare åtagit sig att driva en kampanj mot Österleden inför valet. Claes har lovat att bistå Henrik. Henrik uppmanas ta kontakt med Djurgårdens Hembygdsförening, som planerar möte tillsammans med Hembygdsföreningen på Östermalm mot Österleden.

10. Richard och Henrik hade sammanträffat med Birgit och Carl-Johan Ihrfors och diskuterat situationen inom Djurgårdsförvaltningen. Richard hade på grundval av samtalet skrivit en PM som kan användas i kontakter med KDF och Ståthållareämbetet. Denna PM godkändes. Richard ska träffa KDFs nye chef Lennart Mårtensson efter sommaren och hoppas också få träffa Björn Sprängare så snart som möjligt.

11. Birgitta uppmärksammade styrelsen på problemet med vild parkering vid Bergianska.

12. Richard hade träffat såväl Mette Ramel, Svensk byggtjänst förlag, som Henrik Graf-Nolmark, FOSAM, för att diskutera en konferens om urban ekologi. Svensk byggtjänst är alltjämt mycket intresserade av att göra en bok om tätortsnära naturområden runt om i världen och Graf är intresserad av att FFE samarbetar med Institutionen för systemekologi om en del i en större konferens i juni 2004. Thomas Elmqvist vid denna institution planerar att starta en arbetsgrupp kring denna del av konferensen i höst, förutsatt att FOSAM ger klartecken.

13. Richard hade varit hos arkitekt Ylva Sohlman för att studera det nya förslaget för Röda Korsets tillbyggnad. Styrelsen enades om att förslaget innebär en klar försämring jämfört med det föregående förslaget (se tidigare protokoll). Den föreslagna nybyggnaden inverkar mycket negativt på sjukhusparken. Nybyggnationen ligger utanför nationalstadsparken, den lämnar huvuddelen av den gröna strukturen orörd och byggnaden syns inte från parken. Någon grund för överklagande finns inte. Richard underrättar Röda korsets styrelse om dessa synpunkter.

14. Magasin 3 flyttar in i Djurgårdsbrunns värdshus. T.v. används bara befintliga byggnader men på sikt önskar man åstadkomma någon slags ny bebyggelse. Verksamhetsansvariga önskar en dialog med bl.a. förbundet. Styrelsen beslöt återkomma vid ett senare tillfälle.

15. Nästa möte: hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 33, tel. 84 30 88, den 20 augusti, kl 18 30. Bitte har portkod:1357.

Vid protokollet                        Justeras

Richard Murray                              Birgitta Bergqvist