Förbundet för Ekoparken                        2002-05-29

Styrelsen

Sammanträde i Mellangården, Akalla by.

Närvarande: Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundqvist. Elavbrott hindrade Claes Trygger från att komma fram.

Återbud: Anita Lalander, Peter Schantz, Henrik Waldenström, Ole Settergren, Stefan Lundberg (adjungerad)

1.      Elavbrottet gjorde att tunnelbanan inte fungerade ut till Akalla, vilket gjorde att en av ledamöterna inte nådde fram och att andra kom mycket sent. Sammanträdet gjordes därför förhållandevis kort men slutade ändå kl 23, då i fotogenlampans sken. Styrelsen konstaterade att den var beslutsmässig med fem närvarande.

2.      Godkändes föregående protokoll.

3.      Styrelsen konstituerade sig genom att utse Anne Murray till kassör, med rätt att teckna firma för förbundet, Birgitta Bergquist till sekreterare, Peter Schantz till vice ordförande och Richard Murray, vald förbundsordförande, till ordförande, också med rätt att teckna förbundets firma.

4.      Naturskyddsföreningens uttalande om Norra Länken, Frescatitunnelns dragning till Ålkistan och förläggningen av Roslagsbanan till Roslagsvägen som behandlades vid det förra mötet diskuterades igen. Richard Murray hade utarbetat ett uttalande i frågan som efter godkännande av Henrik, Anne och Birgitta sänts till pressen. Styrelsen godkände uttalandet (bifogas).

5.      Rapporter.

-         Richard hade varit i kontakt med både Peter och Ole före sammanträdet. Var för sig har de lovat att ordna möten med Solnas politiker.

-         Richard berättade att han fått Djurgårdens Hembygdsförenings hederstecken vid föreningens årsmöte och att han där hållit ett anförande om de biologiska spridningsvägarna till och inne i parken, med stark betoning på alla byggplaner på Järvafältet. Årsmötet antog det uttalande mot Österleden som arbetats fram tillsammans med förbundet. Styrelsen beslöt att nu skicka ut det gemensamt framarbetade uttalandet.

-         Richard berättade vidare om nätverket Ur tid är Leden. Detta nätverk har återuppstått och består av ett antal miljöorganisationer, t.v. betydligt färre aktiva än tidigare, i första hand Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Alternativ stad. Nätverket är enbart till för att samordna de deltagande organisationernas aktiviteter och fattar inga beslut. En hemsida har upprättats på vilken deltagande organisationer kan lägga ut olika slag av information. Styrelsen godkände att förbundet deltar i nätverket genom sin representant Richard Murray. Styrelsen föreslog också att den information som läggs ut på UTÄLs hemsida ges en tydlig avsändare, d.v.s. vilken organisation som lagt ut informationen. Nätverket hade ordnat ett informations- och opinionsmöte den 21 maj i ABF-huset, vid vilket Richard fungerat som moderator. Ett nytt möte för UTÄL är utlyst till den 11 juni hos Naturskyddsföreningen.

6.      I brist på krafter som kan ställas upp beslöt styrelsen att förbundet inte skall delta i Stockholm 750 år. Bengt avbokar vår plats. Däremot beslöt styrelsen att förbundet skall delta i Skeppsholmsdagen den 14 september. Anne organiserar deltagande och undersöker dessutom möjligheterna att trycka upp förbundets broschyr i enklast möjliga utförande för masspridning. Bengt undersöker intresset på Fjäderholmarna av att ställa upp utställningen där under sommaren.

7.      De remissyttranden som författats av Peter rörande Norra Frösunda, Bilias utbyggnad vid Stora Frösunda och Västerjärva godkändes.

8.      Bengt framlade förslag till hur Bygglistan skulle kunna utformas på hemsidan. Styrelsen uppmanades att till nästa möte fundera igenom förslaget. Bengt är beredd att hålla i uppdateringarna fortlöpande.

9.      Beslöts anta två nya medlemmar i förbundet: Friluftsfrämjandet Norra Järva samt Norra Järva Hembygdsförening.

10. Beslöts kalla till ett extra sammanträde den 12 juni kl 18 30 hos Anne Murray, Tavastgatan 30.

11. Styrelsen riktade ett varmt tack till Norra Järva Hembygdsförening som låtit oss få använda Mellangården för vårt möte och till dess ordförande Bengt Rundqvist som ordnat mötet så trevligt.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergquist