Förbundet för Ekoparken                        2002-04-22

Styrelsen

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Anita Lalander, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Peter Schantz, Claes Trygger, Henrik Waldenström

Återbud: Ole Settergren

1)     Anne skall delta på Djurgården-Lilla-Värtans Miljöskyddsförenings årsmöte den 16 maj för att berätta om museiparksförslaget ”Spinalis”.

2)     Richard är inbjuden att tala på Djurgårdens Hembygdsförenings årsmöte den 27 maj. Styrelsen rekommenderade Richard att tala om Österleden, trafikproblem på Djurgården, ringlinje för bussar, Beckholmen, kv Grönland, Djurgårdsbrunn och Djurgårdsförvaltningen.

3)     Bengt Rundquists svar på remissen från Solna om naturreservat på Järvafältet godkändes men skall kompletteras av Bengt och Peter vad gäller att naturreservatet bör ges större utsträckning söder om Överjärva.

4)     Remiss om nedgrävning av kraftledningen: förslag till svar presenteras vid nästa möte av Henrik och Claes.

5)     Beslöts att Richard ska söka få till stånd ett möte med Björn Sprängare och Lennart Mårtensson för att diskutera Djurgårdsförvaltningens agerande i ett antal frågor: skogsavverkningar, naturreservat, Naturens hus, asfaltering i Storängsbotten, framtida skötselansvar, huvudman för parken, framtida kanslichef. Med vid mötet skall även representanter för Kommittén Gustavianska parken vara. Dessa kontaktas av Peter.

6)     Diskuterades skrivelse från Naturskyddsföreningen med förslag att om Norra Länken byggs förlänga den till Ålkistan och att lägga Roslagsbanan på den nuvarande Roslagsvägen. Richard argumenterade för att förbundet skulle ställa sig bakom skrivelsen. Oenighet i frågan fick styrelsen att enhälligt besluta att lämna skrivelsen utan åtgärd. Styrelsen beslöt söka få till stånd möten med vänsterpartiet, miljöpartiet, stockholmspartiet och centern för att diskutera Norra Länken. Peter åtog sig att ordna ett första möte med vänsterpartiet.

7)     Henrik skall följa upp uttalandet om Österleden som antogs på årsmötet med Djurgårdens hembygdsförening och huruvida det har skickats ut.

8)     Stockholm 750 år firas 1-8 juni, bl.a. med aktiviteter på Skeppsholmen. Anne åtog sig att försöka enagera enskilda medlemmar, styrelsemedlemmar och andra för att kunna delta med ett bokbord. Anne undersöker också behovet av nytryckning av broschyrer. Bengt Rundquist ordnar det praktiska runt bokbord, ev. utställning m.m.

9)     Till båtturen den 25 april är 130 personer anmälda.

10) Richard rapporterade om sitt engagemang i Ur Tid Är Leden och anordnandet av en trafikdebatt den 21 maj kl 19 på ABF-huset. Debatten går under namnet ”Slaget om Stockholm” och syftar till att miljörörelsen skall utmana de som står bakom Stockholmsberedningens förslag. Styrelsen godkände att Richard gör detta i förbundets namn.

11) Åtaganden inför det nya verksamhetsåret:

-         Peter ordnar möten för att diskutera Norra länken

-         Henrik bevakar Kaknäs, bedriver kampanj tillsammans med Claes mot Österleden, bevakar naturvårdsfrågor i parken, deltar i organiserandet till Beckholmens försvar

-         Richard deltar i Ur Tid Är Leden, driver frågan om huvudmannaskap för parken, planerar och söker stöd för en konferens med en bok om tätortsnära naturområden runt om i världen

-         Anne vill arbeta med att engagera förbundets enskilda medlemmar och framställa broschyrer för Ekoparken och förbundet

-         Bengt tar på sig arbetet med Järvafältet samt driften av förbundets hemsida

-         Birgitta skriver ansökan om stipendium till Rica Hotell för att göra en engelsk version av hemsidan.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergqvist