Förbundet för Ekoparken                      Styrelsemöte 2002-01-22

Styrelsen

Närvarande: Anita Lalander, Richard Murray, Bengt Rundquist (fr punkt 2), Ole Settergren, Claes Trygger och Henrik Waldenström.

Anmält återbud: Peter Schantz (sjuk), Anne Murray, Birgitta Bergquist.

1.      Beslöts godkänna Kvalitetscentrum AB kostnad på 30.000 kr inkl. moms för uppbyggnad av FFE:s hemsida.

2.      Bengt berättade att sedan i augusti 2001 till idag har hemsidan haft 24.000 besök. Bengt förbereder nu en e-handelssida för försäljning av kartor, vykort, böcker etc.

3.      En uppmaning riktas till hela styrelsen att gå in och uppdatera bygglistan. Den är idag starkt föråldrad. Ole Settergren tar emot all info.

4.      Rapporter

·        Henrik berättade om Stiftelsen Beckholmen och Beckholmens Vänner som haft möte idag. 12 mars kl 18 30 stort möte på Sjöhistoriska muséet.

·        Kommunfullmäktige fattat beslut om destruktionsanläggningen på gasverkstomten. Ärendet är överklagat på formella grunder men bygget kan förmodligen dras igång i alla fall. Uppdrogs åt Claes att tillsammans med Richard utarbeta en artikel om frågan: en destruktionsanläggning byggs faktiskt i Ekoparken.

·        Richard skrivit brev till miljöministern om värdet av Järvafältet och behovet att skydda området, detta med anledning av att miljödepartementet önskar skydda olika tätortsnära naturområden.

·        Onsdag den 23 januari kl 09 00 tar miljödomstolen upp målet Ekoparken vs. Preem rörande utökad verksamhet i Loudden. Claes representerar förbundet.

·        Richard har skrivit till den nye landshövdingen och begärt att få träffa denne.

·        Samverkansgruppen: Cykelsällskapet får inte gehör för att sätta upp skyltar för en cykelled, Förbundet skall få lägga ut protokoll i redigerad form.

5.      Genomgång av föregående protokoll.

·        Uppdrogs åt Peter att söka få till stånd en dialog med staden om hur gasverkstomten skall utnyttjas i framtiden.

·        Henrik skall kontakta Sven Wallin om Kårhuset.

·        Richard skrivit PM om konferens och bok. Diskuterades på styrelsens jullunch.

·        Anita kontaktat de som planerar Stockholms 750-årsjubileum 1-8 juni. Anita kontaktat medlemsföreningar, hitintills har Stallmästargårdens segelsällskap visat intresse av att vara med.

·        Ole berättade vad som skrivits i remissvaret rörande regionplanen. Uppdrogs åt Claes att komplettera yttrandet med frågan hur Norra Länken skall anslutas till hamnen. Med detta tillägg godkändes yttrandet.

6.      Årsmötet kommer att hållas på Folkkulturcentrum på Skeppsholmen 13-22 lördagen 16 mars. Anita har bokat. Gustaf Taube håller föredrag ”Skeppsholmen – den marina fyrklövern”. Anne och Birgitta gör lista över folk som skall bjudas in. Richard kontaktar valberedningen för att påminna om deras uppdrag. Kallelse skickas ut per post av Birgitta som också tar emot anmälningar. Richard skriver verksamhetsberättelse, Anne den ekonomiska redovisningen. Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan och skickas med e-mail till dem som har e-mail-adresser.

7.      Richard skall träffa Björn Sprängare för att tala om en huvudman för parken.

8.      Stockholmsberedningen har föreslagit såväl Norra Länken som Österleden. SMTR har möte den 28 januari.

9.      Nästa sammanträde den 26 februari hos Richard 18 30.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Ole Settergren