Förbundet för Ekoparken                      2001-11-28

Styrelsen

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Stefan Lundberg, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Anita Lalander, Henrik Waldenström, Richard Murray

Återbud: Anne Murray, Peter Schantz

1.      Genomgång av föregående protokoll.

-         Kårhuset nu utställt. Henrik tar del av materialet för att bedöma om FFE skall överklaga genom någon sakägare. Svar skall vara inne senast 21 december.

-         Protokollet godkändes.

2        Rapporter:

-         Utställning Stockholm at large berör inte parken i särskilt stor utsträckning. Däremot är mediakampanjen att bygga i parkerna med Liza Marklund i spetsen allvarligare. Styrelsen bör börja skriva motinlägg. På SvDs insändarsida förekommer en debatt i ämnet.

-         Beckholmens vänner är bildade, i interrimsstyrelsen sitter Henrik.

-         Anita, Peter, Henrik och Bengt har alla varit på möte i Rosenbad rörande friluftspolitiken – en proposition är under utarbetande – som samordnats av Frisam, en förening av 15 organisationer. Anita talade för behovet av att ha en huvudman för nationalstadsparken.

-         Stefan informerat miljöministern vid besök på Riksmuséet om parkens  biologiska mångfald.

-         Stefan berättade att Stockholms stad nu går vidare med BUS-projektet (Biologisk utveckling i Stockholm) för att övervaka miljön, bl.a. i Ekoparken.

-         Stefan och Henrik skrivit artiklar för Biologen, tidskrift för bilogilärare i Sverige som kommer i december.

-         Stefan och Henrik planerar ett projekt för att inventera/redovisa den biologiska mångfalden i parken.

-         Stefan varit i Halmstad på Vattendagarna – våtmarker i staden (finns i Halmstad) renar dagvatten.

-         Naturskyddsföreningens konferens om Gröna kilar på Brygghuset: Gunnar Sorte, professor Alnarp – hur vårt välbefinnande påverkas av grönska. Henrik varit där.

3.      Beslöts ordna en båttur den 25 april kl 18 från Strömkajen.

4.      Hemsidan

-         Bygglistan ligger på medlemssidorna. Alla i styrelsen uppmanas uppdatera sina ärenden.

-         Hemsidan behandlades på föreningskonferensen. Många medlemsföreningarna är tacksamma för att få undersidor.

-         Aktuellt skall gå via Claes – alla uppmanas skicka mtrl.

-         Anita försäljningschef på hemsidan för vykort, böcker m.m. Särskild del på hemsidan.

-         Bengt lade fram ett stort antal förslag till utveckling. Flertalet väckta under föreningskonferensen den 15 november. Förteckning över enskilda medlemmar föreslogs ligga på medlemssidorna (forutsätter medgivande av respektive medlem). Styrelsen godkände förslagen.

5.      Stefan ordnar seminarium på Riksmuséet för att belysa biologisk spridning den 7 mars, hela dagen. Gäller de generella frågorna. Belysningen av parkens speciella problem får göras vid ett tillfälle därefter. Pris 400 kr inkl. lunch. Vad innebär fragmentering av landskapet?

6.      Frågan om att få till stånd ett samråd rörande Husarviken bordlades.

7.      Sundbybergs hembygdsförening lämnat förbundet p.g.a. dålig ekonomi.

8.      Studentbostäder lär planeras på Roslagstullsberget. Peter bevakar ärendet.

9.      Stefan kollar Sigtunastiftelsens konferens för någon tid sedan rörande urban ekologi. Richard skriver PM om ev. konferens och bok till nästa möte.

10. Stockholm 750 år (1-8 juni 2002) – vad kan förbundet göra? Anita kan ställa upp som guide. Bokbord? Anita undersöker på vilka sätt FFE kan medverka.

11. Årsmöte planeras till endera lördagen den 16 mars eller den 2 mars på Skeppsholmen. Anita undersöker lokaler. Henrik gör kallelse, Birgitta svarar för andra praktiska delar.

12. Nästa möte den 20 december kl 14, i samband med jullunch.

13. Regionplaneremiss skall besvaras. Svar skall vara inne den 14 januari 2002. Föreslog att Ole Settergren skall vara sammanhållande. Richard och Claes tittar på trafikfrågor och stadsbyggnadsfrågor, Stefan och Henrik grönkilar och nationalstadsparken. Synpunkter skall inhämtas från föreningarna.

Vid protokollet                        Justeras

Richard Murray                              Birgitta Bergquist