Förbundet för Ekoparken

Styrelsemöte 2001-10-08

Närvarande: Birgitta Bergquist, Anita Lalander, Richard Murray, Claes Trygger, Henrik Waldenström, Anne Murray, Ole Settergren, Bengt Rundqvist

Frånvarande: Peter Schantz, Stefan Lundberg

1.    Öppnande

Mötesordf Rickard Murray, mötessekr Henrik Waldenström.

2   Godkännande av dagordning        

3.  Rapporter/inkomna skrivelser

3.1  Planen för Norra Frösunda återkallad. Richard och Peter ska sammanträffa med JM.

3.2    Frösundavik: uppgörelse om rehabcentrets planer osäker. Möjlighet att överklaga finns.

3.3    SMTR: kollektivtrafikseminarium vecka 47-48 för att skapa nya idéer kring kollektivtrafik.

Rickard och Magnus ska träffa Bo Sundling, Stockholmsberedningen.

Kolla även in hemsidan kollektivtrafikant.org.

3.4    Henrik rapporterade om Beckholmen. Flera krafter är nu i gång och ev behöver FFE/Ekoparksfonden dra igång ett stormöte för att få ihop alla krafter.

3.5    Skeppsholmens dag skedde 22 sep och Mats Gullberg och Anne Murray deltog från FFE. Trevliga möten med folk och kartförsäljning rapporterades. Lilla broschyren såldes för 10 kr.  Anne nämnde i detta sammanhang att Föreningen ”Sveriges fritidsbåtar” är uppsagda från Fjäderholmarna. Henrik kollar vad som händer.

3.6    Henrik rapporterade om arbetet med märkning av Ekoturism, för att skilja på dålig och bra dito.

3.7    Henrik rapporterade om den guidebok han skrivit och som snart kommer från trycket.

3.8    Henrik rapporterade om möte kring Igelbäckens naturreservat i Eggby gård 31 aug. Det ser mörkt ut för ett naturreservat bedömde han.  Anita rapporterade om Igelbäckens Dag 2 sep som varit ganska lyckad.

3.9    Henrik och Richard rapporterade från mötet med politiker i Hjorthagen (Ett renare Hjorthagen). Bra uppställning av folk, men luddigt slutresultat.

3.10  Claes rapporterade om Kvarnholmen-Loudden.

3.11  Kårhuset: Richard rapporterade om Kårhusärendet. Studenterna är villiga att göra en hel del ändringar. Richard föreslog och styrelsen beslöt att FFE skulle föra vidare diskussioner om utformningen för att dra in huset från dalgången och ge det en grön inramning.

3.12  Arrehniuslab: Henrik rapporterade om tillbyggnaden som förefaller relativt harmlös. Henriks remissvar godkändes.

3.13 Ann Nyström, enskild medlem i FFE, upplåter plats i sitt stånd för FFE på Ulriksdals   Höstmarknad i november (3-4/11).

3.14 Bygglistan har Henrik hand om. Uppdatering skickas ut till berörda.

4. Hemsidan

Hemsidan gicks igenom och Bengt identifierade diverse restuppgifter och ansvariga. En konkret åtgärd blev att ändra ”Arkiv” från rött till blått och ”Aktuellt” från blått till rött. Hemsidan är nu öppnad för allmänheten. Därför brådskar färdigställandet. Hela styrelsen uppmanas att prioritera detta.

- Beslöts att Ann Nyström ska få ersättning med 3.500 kr för de kartor som används på hemsidan.

5. Möte med Stockholmspartiet

Richard och Peter träffar Stella Fare och Kurt Hultgren tis 16/10 i Stadshuset. Bland de frågor som ska tas upp märks: golf på Kaknäs, Översiktsplaneringen för Ekoparken, Husarviken, Österleden, diverse Frescati, Norra Länkens dragning, flyktingbostäder- Beridna högvakten i Storängsbotten.

6. Haga Forum

Anita rapporterade om ansökan för utställning i Haga Forum (Lipp-pengar).

7. Föreningskonferens

Beslöt hålla konferens för medlemsorganisationerna 15 nov kl 18-21. Anne tar hand om lokalfrågan.

Bl.a kommer hemsidan att presenteras och diskuteras. Aktuella frågor i parken skall också behandlas.

8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 22 november 2001 hos Richard 18.30-21.00.

Vid protokollet:     Henrik Waldenström

Justeras:              Richard Murray