Förbundet för Ekoparken

45 samverkande organisationer

Protokoll för vid sammanträde lördagen 25 augusti 2001 kl. 15-20 30 på Eggeby gård

Närvarande: Birgitta Bergquist, Anita Lalander, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Peter Schantz, Ole Settergren, Henrik Waldenström.

Anmält förhinder: Claes Trygger, Stefan Lundberg.

1.      Föregående protokoll genomgicks och godkändes med följande ändringar: Peter följer ärendet rörande äldrebostäder på Roslagstullsklippan samt att nästa sammanträde är den 8 oktober kl 18 30 hos Richard.

2.      Ole följer ärendet rörande återuppbyggnad av Bellmansro. Styrelsen uttalade stor skepsis gentemot projektet. Ole kontaktar Djurgårdens Hembygdsförening för att efterhöra deras uppfattning.

3.      Styrelsen beslöt godkänna den text Richard och Claes utarbetat som svar på Röda Korsets förfrågan om att göra en tillbyggnad av sjukhusbyggnaden (se bilaga). Richard översänder beslutet. Birgitta Bergquist reserverade sig mot beslutet som hon menade borde ha gått på avslag.

4.      Ole skall följa fortsättningen av landskapsarkitekttävlingen för området mellan Källhagens värdshus och Sjöhistoriska museet. Ole tar också kontakt med Djurgårdens Hembygdsförening för att säkerställa att denna förening kommer med i arbetet.

5.      Under sommaren har diskussioner förekommit med länsstyrelsen om Frösundavik. På förbundets förslag avvaktar länsstyrelsen med beslut. Förbundet skall föra samtal med rehabcentret för att se om det är möjligt att inrymma rehabcentrets verksamhet i de byggnader som det idag disponerar. Peter skall ordna ett möte med rehabcentret.

6.      Peter och Richard träffade i början av sommaren gatu- och fastighetskontoret för att diskutera förbundets anbud på Fiskartorpets idrottsanläggning. GFK har sedermera låtit förstå att inget av de anbud som kommit in verkar övertygande och har därför fört frågan tillbaka till nämnden. Styrelsen beslöt att uppvakta staden – i första hand idrottsborgarrådet Samuelsson – för att försöka förmå staden att ta sitt ansvar för anläggningen. Richard skall begära en sådan uppvaktning.

7.      Förbundet har tillställt stadsbyggnadsnämnden i Stockholm en skrivelse rörande Husarviken och gasverkstomten med anledning av en startpromemoria för området (se bilaga). Beslöts att detta är en av de frågor som förbundet skall prioritera i sitt arbete under det kommande verksamhetsåret. Henrik ordnar ett möte mellan FFE, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Ett Renare Hjorthagen.

8.      Kårhuset: samrådsmöte 5 september kl. 19, Universitetet, Södra husen, hus B, hörsal 2. Richard går. Preliminärt ställningstagande: landskapåsstråket störs i hög grad av den föreslagna byggnaden. Den har blivit mycket större än utlovat. Förbundet motsätter sig inte ett kårhus, men förordar bestämt en långsmal byggnad längs Södra Husen. Ett slutligt ställningstagande bör göras efter konsultation med KDF. Peter kontaktar Torkel Tigerschiöld. Förbundet bör under alla omständigheter framhålla att beslut om Kårhus och andra byggnationer i universitetsområdet bör göras först efter det att universitetet lagt fram en långsiktig lokalförsörjningsplan och översiktsplanen för Nationalstadsparken är antagen.

9.      Richard rapporterade om arbetet inom SMTR. Stockholmsberedningen har inbjudit SMTR för en diskussion och SMTR skall företrädas av Richard, Magnus Nilsson och Björn Sylvén. SMTR har beslutat betona beredningens fortsatta arbete och formerna för SMTR att delta i detta. Vidare skall ett trafikscenario presenteras som bl.a. bygger på trängsel-/framkomlighetsavgifter, radikalt förbättrad kollektivtrafik, nej till Österleden och nej till Norra Länken i föreslagen utformning. Rapporten godkändes med uppmaningen att inte glömma kollektivtrafik med båt. Peter önskade anteckna till protokollet att han är tveksam till Norra Länken överhuvudtaget och istället förordar att trafiken läggs i Valhallavägens mittallé.

10. Förslag på tillbyggnad av Arrheniuslaboratoriet. Beslöts stödja DLV:s skrivelse och framhålla samma principiella uppfattning som beträffande kårhuset att lokalförsörjningsplan och översiktsplan måste tas fram. I detta fall dock utan att villkora vårt ställningstagande. Tillbyggnaden är ganska liten och skall kombineras med återvinning av hårdgjorda ytor till grönytor.

11. Henrik går i eget namn ut i sjöfarts- och båtbyggarkretsar med ett upprop för att skapa en stödorganisation för Beckholmen. Richard påminde om de planer som förbundet underrättades om i maj om att bilda Beckholmens vänner och förslog Henrik att ta kontakt med personerna  bakom denna initiativ. Förbundet har möjlighet att delta med bokbord på Skeppsholmens dag den 22 september.

12. Anne rapporterade om ekonomin. Genom stipendiet från Rica hotell och genom att ovanligt många föreningar betalt medlemsavgifterna tidigt i år ser föreningens ekonomi ganska god ut för tillfället med 102.768 kr i kassan. 20 enskilda är stödmedlemmar. Stockholm marathon har betalt extra 1000 kr och Östermalms Hembygdsförening 200 kr extra.

13. Den 31 augusti till 2 september anordnas Bergshamra-festivalen.

14. Vid naturskyddsföreningens seminarium om Järva-fältet kommer Richard att delta. Anita har frågat Mats Gullberg, STF, som ställer upp på Igelbäckens dag i Ulriksdal den 2 september. Bengt representerar FFE och delar ut broschyrer vid Eggeby gård.

15. Kaknäs. Politiska signaler har kommit till GFK om att planera för golf. Beslöts uppvakta Stockholmspartiet i detta ärende. Henrik ordnar ett sådant möte.

16. Bengt presenterade hemsidan, som nu ligger på www.ekoparken.org. Bengt har gjort ett mycket bra arbete som styrelsen uttryckte sin uppskattning över. Den vision och kravspecifikation Bengt föreslagit godkändes (bilaga). En engelsk version bör finnas med. En hel del material återstår att fylla på med och styrelsens medlemmar har av Bengt givits ansvar för olika sidor. Ansvarsfördelningen accepterades av styrelsens närvarande medlemmar. Peter och Ole skall diskutera en inbördes arbetsfördelning. Hemsidan skall ges en professionell design när funktionaliteten är klar. Målsättningen är att hemsidan skall ha fått sin funktionella form så att den kan läggas ut på nätet den 1 oktober.

17. Richard gavs i uppdrag att klara ut formerna för det beslutade seminariet om inventeringsläget i parken tillsammans med Stefan Lundberg.

18. Anita har mottagit en förfrågan om att anordna en utställning om parken i Central Park, New York. Anita arbetar tillsammans med Anne för att klara ut förutsättningarna för detta.

19. Beslöts anordna en föreningskonferens den 17 oktober med två teman: visa hemsidan och diskutera trafikfrågorna. Platsen återstår att klara ut innan kallelse kan gå ut.

20. Styrelsen beslöt efter diskussion att prioritera arbetet med Norrtullstomten för motionsanläggning, en förbindelse till Vasastan m.m., Husarviken för att förhindra en storskalig exploatering samt Kaknäs för att säkerställa en utveckling av området i samklang med nationalstadsparkens natur- och kulturvärden.

21. Nästa sammanträde den 8 oktober kl 18 30 (te till 19) hos Richard.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Berquist

Bilaga: Röda Korsets tillbyggnad

Förbundet för ekoparken önskar se området kring KTH som en del av Ekoparken. Området är visserligen inte en del av nationalstadsparken men ligger i den "buffertzon" där enligt förarbetena motsvarande "hänsyn" skall visas som gäller förbud mot skador inne i det lagskyddade området.

De aspekter som Röda korsets skisserade tillbygge aktualiserar är de följande:

1) Tillbygget tar i stor utsträckning i anspråk en "baksida" av byggnaden där marken redan är starkt påverkad. Men en del berör ett naturparti i form av en mäktig häll. För att hålla spridningsvägarna och den gröna inramningen av nationalstadsparken intakta förutsätter ett sådan ingrepp att kompenserande åtgärder vidtas. En möjlighet är att bygget utformas så att det inte berör berghällen. En annan att asfalterade ytor - t.ex. den nyanlagda parkeringen, parkeringen framför sjukhuset och ett antal gångvägar återgår till naturmark eller görs grusade och att hela området inkl dess förbindelser med omgivningen inventeras och åtgärdas för att fungera bättre som spridningskorridor/biotop.

2) Höjd och utformning av tillbyggnaden är viktiga element dels för att tillbyggnaden inte skall skapa en negativ inverkan på parken inifrån parken sett, dels för att tillbyggnaden inte skall fördärva de arkitektoniska kvaliteterna i den nuvarande byggnaden. Det är ett stort värde att nationalstadsparken omges av byggnader av klass.

Förbundet önskar följa utvecklingen av planerna på denna tillbyggnad för att säkerställa ovan nämnda värden.

Bilaga: Husarviken

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

>Ang möte stadsbyggnadsnämden 01-08-16,  §4, startpromemoria för Husarviken

>Planerna på en ny stadsdel längs Husarvikens södra strand på gasverkstomten

>strider mot texten i regeringens proposition 1994/95:3; om

>Nationalstadsparken.

>Bebyggelsen följer inte syftet för nationalstadsparken,

>där bebyggelseområdena inom eller intill parken inte får utvidgas på ett

>sätt som leder till skada respektive påtaglig skada. FFE

>motsätter sig att Gasverkstomten längs Husarvikens strand exploateras för

>bostäder och kontor. En sådan storskalig exploatering skulle helt förändra

>upplevelsen av natur- och kulturlandskapet. Detta framförs med skärpa i prop.

>1994/95:3 om Nationalstadsparken. För >Nationalstadsparken skulle skadan bli irreparabel.

>Regeringen har i prop om lagstiftningen till Nationalstadsparken angett att

>”Förslag om tillkommande bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder i

>områden som direkt gränsar till parken, bör bedömas med utgångspunkt från

>att parkens natur- och kulturvärden ej får utsättas för påtaglig skada.

>Inverkan på ekologiska spridningskorridorer m m och på stads- och

>landskapsbilden är härvid av betydelse.”

>I den fördjupade översiktsplanen ”Nationalstadsparkens ekologiska

>infrastruktur”, som stadsbyggnadskontoret tog fram i oktober 1997,

>konstateras att i samband med ändrad markanvändning på Gasverkstomten

>prioriteras nyanläggning av gräsmarker med ädellövträd (främst ek). Åtgärden

>innebär bl a en förstärkning av Gärdets spridningsväg. Vegetationen i kanten

>av Husarviken består i dag av ädellövskog.

FFE betraktar Fiskartorpet - Husarviken som ett av Nationalstadsparkens främsta kulturvärden vad gäller det historiska landskapet och detta är främst kopplat till den nya natursynen på 1700-talet. Kungliga Djurgårdsförvaltningen har lagt ned miljonbelopp och avstår från arrendeintäkter på  flera miljoner årligen för att återställa Fisksjöäng. Detta vittnar om områdets potentiella kvaliteter och vikt inom Nationastadsparken.

Vi uppmanar därför stadsbyggnadsnämnden att bordlägga ärendet och låta oss få redogöra inför nämnden för den utredning av platsens kulturvärden som vi genomfört samt för en utveckling av området som vi menar skulle harmoniera med lagen för nationalstadsparken och som kan rymma viss bebyggelse.

>Richard Murray

>ordf  Förbundet för Ekoparken

Bilaga: Hemsidan

1. Visionen

Hemsidan ska vara den naturliga webplatsen för alla (i hela världen) som har intresse av eller vill ha (och kanske påverka) information om Ekoparken.

2 Mål

att                      före 1 juli för styrelsen ligga ute på nätet som ett arbetsunderlag

att                      före 1 oktober 2001 offciellt ligga ute på Internet

att                      kostnaden för utvecklingsarbetet  ligger inom ramen för stipendiet

att                       före årsskiftet ha haft 1000 besökare.

3 Målgrupper

I samband med relationsmarknadsföring brukar man tala om olika kundkategorier beroende på graden av engagemang. När det gäller webbplatser kan vi föra samma resonemang:

a)                      Tillfälliga besökare

Detta är den grupp som surfar in med ojämna mellanrum, som tittar runt lite och sedan surfar vidare. Vad kan vi göra för att dessa ska stanna kvar och framför allt återkomma?

b)                      Intresserade

Intresserade är de som lägger webbplatsen som bokmärke och besöker den mer regelbundet därför att han eller hon tycker sig få den information som behövs, eller därför att platsen är trevlig att besöka. Hur får vi dem att bli stamgäster?

c)                      Stamgäster

Detta är den viktigaste gruppen av användare. De har registrerat sitt medlemskap, (t ex loggat in) känner sig tillhöra "innegänget", debatterar på hemsidan och fungerar som ambassadörer för webbplatsen och därmed FFE. Hur får vi denna grupp att bli större än styrelsen i FFE? Vilka är Ekoparkens vänner? Är Ekoparkens vänner också FFE:s vänner?

d)                      Ledare

I vårt fall är det en handfull personer som har ett redaktörsansvar för sin del av webbplatsen. I dag utgörs de av medlemmar i FFE:s styrelse. Hur ska vi på sikt rekrytera fler att bli intresserade av att bli redaktör för "sin mapp"?

e)                      Rådgivare

En webbplats måste ständigt förbättras för att bibehålla och utveckla attraktionskraften i det utbud som kännetecknar Internet. Kan ett rådgivande organ med engagerade människor ur våra medlemsföreningar och andra intressenter vara ett lämpligt forum för denna aktivitet? 

4.                 Kravspecifikation

a)                      Spegla FFE: image och grafiska profil (balans mellan design och innehåll)

b)                      Vara lättillgänglig, lättnavigerad och attraktiv för samtliga besökare

c)                      Innehålla länkar till FFE:s medlemmar och andra intressenter

d)                      En del av webplatsen ska bara nås via användarnamn och lösenord

e)                      Vara aktuell och uppdaterad (ska synas tydligt)

f)                      Utgöra en databas för "historiska" dokument

g)                      Medge interaktivitet och dialog mellan redaktörer och besökare.

5.                 Produktion              

Tillförordnade webmakaren Bengt Rundquist gör ett förslag till grafisk design, struktur och innehållsöversikt (med redaktionellt ansvar) före den 25 augusti med syftet att styrelsebeslut om webplatsens fortsatta uppläggning kan tas. Webplatsen kommer att läggas upp på egen adress -www.ekoparken.nu- för till att börja med internt bruk för styrelsen. (Jag e-postar till er när det är klart). Ska vi torgföra webplatsen för fler under utvecklingsarbetet - så fall vilka (t ex Ann Nyström, som gör kartorna)?

6. Utvärdering

För att inte riskera att en webplats blir "one man show" (ofta webmastern) utan att representanter ur alla besökarkategorier känner delaktighet under utvecklingsarbetet - helst så tidigt som möjligt. Därför bör en e-postlista upprättas till de personer som vi vill engagera under resans gång i en utvärderingsgrupp.