Förbundet för Ekoparken                        2001-05-29

Styrelsen

Sammanträde 2001-05-28, Akademiska Roddarföreningen, Brunnsviken

Närvarande: Birgitta Bergquist, Anita Lalander, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Peter Schantz, Claes Trygger, Stefan Lundberg, adjungerad, samt Leif Carlsson, värd på ARF.

Återbud: Ole Settergren, Henrik Waldenström. Nils Ahlström har fått jobb i Falun och kommer inte att kunna delta i fortsättningen.

1.      Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och tackade Leif Carlsson för möjligheten att få sammanträda i ARF:s lokaler. Leif  berättade om roddarföreningen – bildad 1929, huset byggt 1934 – och visade de smäckra roddfarkosterna.

2.      Föregående protokoll genomgicks och godkändes med två ändringar:

a)     ”Storängskroken” strykes

b)     ”Adolfsson” skall vara Adelsohn

Samrådet om Smedsbacken hade krävt ett lägra hus än 20 våningar.

Peter bedömde att kompletteringen av Kungshamra med 500 bostäder kan godtas. Byggandet sker på en parkeringsplats, men bör hållas till höst 4 våningar samtidigt som parkeringsfrågan måste lösas.

Komplettering av Ekhagen diskuteras men inga färdiga planer har presenterats. Birgitta följer ärendet.

Det talas nu om äldrebostäder på Roslagstullsklippan, på samma plats där de av Regeringsrätten underkända forskarbostäderna skulle ha byggts. Greger Carpelan följer ärendet.

Gatu- och fastighetskontoret vill träffa FFE för att diskutera anbudet på Fiskartorpet. Peter håller i detta.

Planer finns på att återuppbygga Bellmansro. Ole Settergren följer ärendet.

Noterades att såväl Strömma-Kanal-bolaget som WWF nu använder sig Ekoparkens dag som marknadsföringsbegrepp för olika aktiviteter, utan att detta diskuterats med FFE.

WWF har tagit fram en broschyr om Ekoparken för barn. Stefan ser till att styrelsen får exemplar.

3.      Leif Carlsson redogjorde för en skrivelse riktad till Trafiknämnden i Solna, med en begäran om att skylta om att vattenskidåkning är förbjuden i Brunnsviken och att hastighetsbegränsningen 5 knop gäller i hela Brunnsviken. Beslöts att FFE stödjer denna begäran. Peter författar skrivelse.

4.      Anita och Richard berättade om besök på Fjäderholmarna med Pelle Svahn och Lena Halvarsson. Båda är intresserade av att tydligare indefiniera Fjäderholmarna i Ekoparken och är intresserade av att ha vår utställning över sommaren. Försäljning av kartor och broschyrer kan ev. ordnas. Anita, Anne, Birgitta och Bengt ordnar detta. På sikt finns möjligheter till mer omfattande samarbete. Teater kommer att spelas i sommar och Richard nämnde Carl Zuckmayers stycke ”Ulla Winblad” som en intressant idé.

5.      Stockholms stad håller f.n. på med en landskapsinventering av området Storängskroken-Husarviken-Värtahamnen. De anlitade landskapsarkitekterna önskar träffa förbundet. Beslöts att Richard går tillsammans med Peter och någon från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening.

6.      Röda korset önskar bygga till sitt sjukhus. Richard träffar företrädare för RK.

7.      En hel del förändringar har inträffat på Frösunda rehabcenter. Claes Hulting på Spinalis, KS, önskar nu träffa FFE för diskussioner. Peter håller i ärendet.

8.      Anne nämnde att en landskapsarkitektstävling utlysts av Fastighetsverket för området mellan Källhagens värdshus och Kinesiska ambassaden.

9.      Erfarenheterna från föreningskonferensen och den holländske ekologiexperten van Bohemen tydde, enligt Richard, på att en avsevärt bättre kunskap behövs om djurlivet i parken för att det skall vara möjligt att säkerställa dess framtid: boplatser och strövområden för olika djurarter måste kartläggas. Stefan berättade att vissa studier pågår, bl.a. ett stort projekt på Beijerinstitutet, som leds av Carl Folke och Johan Kolding, projektet Biologisk Utveckling i Staden (BUS) i Stockholms stad (Susanne Östergren), naturgeografens (Katarina Löfvenhaft) projekt rörande bl.a. groddjurs förekomst i parken och fiskerikonsulten Henrik Anderssons vattenvårdsprojekt. Styrelsen beslöt att ordna ett mindre kunskapsseminarium med i första hand dessa deltagare för att utröna kunskapsläget. Styrelsen föreslog att Henrik skulle ordna detta i höst.

10. Bengt redogjorde för arbetet med hemsidan. Hemvisten och adresserna måste klaras ut. Beslöts att på sikt släppa ekoparken.a.se och istället söka domännamnen ekoparken.org och bibehålla ecopark.org. Den struktur som arbetats fram godkändes. Bengt skickar omgående ut skrivuppdrag med ansvar för olika delar av hemsidan. Hemsidan planeras gå igång den 20 augusti.

11. Följande sammanträdestider beslöts:

-         lördag 25 augusti kl 15-21 arbetsmöte för styrelsen

-         18 oktober kl 18 30-21 hos Richard

-         22 november kl 18 30-21 hos Richard

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergqvist