Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 18 april 2001 kl 18.00 på Strömma Turism & Sjöfarts AB:s huvudkontor Skeppsbron 22

Närvarande: Birgitta Bergquist, Anita Lalander, Bengt Rundquist, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström. Adjungerad Nils Ahlström

§1. Birgitta valdes till ordförande och Anita till sekreterare.

§2. Dagordningen godkändes med vissa tillägg

§3. Protokollet från styrelsens sammanträde 10 mars 2001 kl 10-11.30 godkändes.

Protokollet från styrelsens konstituerande sammanträde 10 mars kl 17-18 godkändes med nedanstående reservation. Birgitta, Anita och Bengt ansåg inte att styrelsen ”beslutat att den 16 maj var en extra föreningsstämma” vilket inte heller framgår av utskicket till medlemsföreningarna.

Anita meddelade att telegram gått till Tavestehus i Finland med gratulation till deras nyligen inrättade nationalstadspark

Idrottsborgarrådet Alf Samuelsson uppvaktades den 29 mars kl 16 av  Richard och Peter rörande Kaknäs och Norrtull.

Styrelsen beslöt bland annat för att minska styrelsens arbetsbörda och för att  samtliga konferensdeltagare vid Pop-konventionens undertecknande skulle få information rörande Ekoparken  att inköpa 500 Ekoparksvykort med engelska baksidetext av Super Sweden Guide & Trading AB. Anita ska se till att de finns på plats i god tid.

Pop=

Bengt gav information om hur långt arbetet med Hemsidan kommit. Vid diskussion framkom:

att låta medlemsföreningarna själva skicka in det de önskar speciellt framför rörande egna aktiviteter i Parken

Inget beslut fattades rörande styrelseprotokollen; om dessa ska ha lösenordord eller om de ska skickas via e-post till de medlemsföreningarna som angivit e-post-adresser

Till nästa styrelsesammanträde ska Bengt ha begärt in offert rörande detaljkartor. Både Strömmas och Ann Nyströms(som finns på Ekoparksvykortet) kartor diskuterades och Anns ansågs lämpligast för Hemsidan.

Det är önskvärt att styrelseledamöterna aktivt går in och ge synpunkter på Hemsidan som ligger på

www.webakuten/ekopark/ekopark.htm

Birgitta ska som firmatecknare ansöka om ny hemsideadress och göra en ny registrering

§4 Våravslutningen den 28 maj beslöts äga rum på en av Cinderella båtarnas middagsturer. Båten avgår från Strandvägen kl 17.30 med återkomst 22.30. Henrik erbjöd sig att ordna fribiljetter dvs. reskostnaden.

§5 Rörande Föreningskonferensen den 16 maj och studiedagen den 15 maj rådde viss förvirring

Studiedagen ordnas av Richard, Peter?  Bengt är ombedd att guida vid Eggeby Gård. Och till den har vägingenjören H.D. van Bohemen vid hollänska motsvarigheten till Vägverket inbjudits med bidrag till resa och logi från Ekoparksfonden. Henrik ansåg att ett tack för bidraget skulle stå på programbladet den 15 maj. Henrik erbjöd sig att kopiera in Ekoparksfondens logga och pandan.

Föreningskonferensen äger rum den 16 maj mellan 17-21 på värdshuset Kräftan och inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna. Eventuellt kunde ett utförligare program skrivas (Richard?)

§6 Förbundets viktigaste frågor för fortsatt verksamhet diskuterades

Styrelsen ansåg att det skulle vara förfärligt om Förbundet skulle tvingas lägga ner men att åtgärder måste vidtas för att ge styrelsemedlemmarna rimligare arbetsbördor genom att engagera medlemsföreningarna mera och prioritera o koncentrera styrelsens arbete.

Ordförandens och vice ordförandens ökade arbetsbörda på respektive ordinarie arbetsplatser oroade övriga styrelseledamöter mycket.

Nils åtog sig att undersöka möjligheterna att engagera ordförandena i medlemsföreningarna för att avlasta FFE:s styrelse.

Ole erbjöds sig ordna en föreningskonferens i höst; hur medlemsföreningarna själva kan överklaga beslut inom deras intressesvär. Henrik medverkar och Bengt som gett kurser rörande Miljöbalken.

Styrelsen enades att FFE:s styrelse enbart bör överklaga ärenden av principiell betydelse ej alla småärenden.

Henrik ansåg att Strömma sköter visningsverksamheten och att FFE:s styrelse inte behöver ägna sig så mycket åt det. Samtidigt ansåg styrelsen att kontakten med medlemsföreningarna är viktig. Styrelsen kunde använda  sig bättre av dem; t.ex. låta medlemsföreningarna engagera sig och ordna aktiviteter. Olika delar av parken bör lyftas fram t.ex. Fjäderholmarna.

Rörande FFE:s ekonomi är  stipendiet från City Hotel till Hemsidan det positiva.

Vad gäller Företagarföreningen har inget hänt.

§7Byggärenden

Teknikhöjden, Akademiska Hus. Nils åtog sig att svara och se till att Richard får mail i god tid(senast 9 maj)

Kårhuset: Henrik tycker läget är dåligt men att miljöförbättringen för Laduviken gör att FFE kan godkänna ärendet.

Gasverkstomtens destruktionsanläggning. Claes rapporterade att Miljödomstolen beslutar i maj och att ärendet sen går till Regeringen.

Storängskroken Smedsbacken 20 våningar högt hus. Henrik åtar sig.

Kungshamra principiellt viktig. Henrik eller eventuellt Peter

Fiskartorpet, där FFE lagt bud, har andra aktörer. Arrendet till Djurgårdsförvaltningen är högt. Blir auktion.

Arne Klevestam vill nyuppföra Bellmansro. Beslöts lämna till Anne som visat intresse

Henrik rapporterade att landshövding Ulf Adolfsson vill begränsa den enskildas  möjligheter att överklaga. MYCKET ALARMERANDE. Riksdagsmän ska engageras av Per Schönning

§8 Övriga ärenden

Anita rapporterade från sin USA resa. Hon skriver rapport som läggs ut på Hemsidan. En kort sammanfattning som man kan klicka å för att läsa hela.

Bengt rapporterade att Pelle Holmberg enbart hittat 1 grönling efter att släckningsvätska efter branden i Akalla runnit ut i Igelbäcken.

Henrik meddelade att 3 500 platser finns under Strömmas Ekoparksdag(f.d. Skärgårdsbåtarnas dag) den 6 maj. Henrik guidar upp till Edsviken. FFE kan lägga ut material på båtarna.

Den 13 maj firar WNF Sverige 30 år ute på Stora Skuggan vid värdshuset tillsammans med Stof  Sthlms Ornitologiska förening och Ekoparksfonden(?) mellan 7 – 14. Henrik är konferancier och ett fågel artrally kommer att äga rum även utställningar och ev guidade turer. DN kommer att skriva.

Igelbäckens Dag äger rum den 2 september. Ingen av de närvarande ansåg sig kunna ställa upp.

§9 Ordföranden tackade för att vi fått utnyttja Strömma Turism & Sjöfarts AB:s styrelserum

Vid protokollet

Anita Lalander

Justeras

 Birgitta Bergquist