Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 10 mars 2001, kl 10-1130 i Stallet, Fjärilshuset Haga.

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Anita Lalander, Anne Murray, Richard Murray, Peter Schantz, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström, adjungerade Bengt Rundqvist och Stefan Lundgren

1.      Styrelsen gick igenom de praktiska arrangemangen för årsmötet.

2.      Kassören, Anne, lade fram den resultat- och balansräkning för år 2000. Styrelsen godkände denna och noterade att två uppgifter som lämnats i verksamhetsberättelsen måste korrigeras.

3.      Budget för 2001 behandlades. Den är uppdelad i en del som bygger på oförändrade medlemsavgifter och inga extra föreningsbidrag och en del som innehåller ett antal projekt som bygger på extra bidrag från medlemsföreningarna eller andra. Styrelsen godkände förslaget att framläggas för årsmötet.

4.      Styrelsen antog som sitt förslag att framläggas för årsmötet den av ordföranden föreslagna stadgeändringen rörande motionstider. Förslaget är återgivet på dagordningen.

5.      Anita berättade att Tavastehus i Finland nyligen inrättat en nationalstadspark.

6.      Peter och Richard redogjorde för att de i förbundets namn lagt ett bud på Fiskartorpet friluftsanläggning på 10.000 kr. Om staden visar intresse för förbundets bud är avsikten att gå vidare med att bilda en stiftelse som kan genomföra köpet och driva anläggningen med inriktning på friluftsliv, motion och föreningsverksamhet. Styrelsen godkände agerandet.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergqvist


Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 10 mars 2001 kl 17-18 i Stallet, Fjärilshuset Haga.

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Anita Lalander, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundqvist, Peter Schantz, Ole Settergren, Claes Trygger, adjungerade Nils Ahlström och Stefan Lundgren.

1. Richard Murray, som valts till förbundsordförande för två år, hälsade den nya styrelsen välkommen till detta konstituerande möte.

2. Styrelsen konstituerade sig sålunda: sekreterare Birgitta Bergqvist, kassör Anne Murray.

3. Följande styrelsemöten beslöts att hållas under våren:

den 18 april kl 18 30

den 28 maj kl 18 30.

4. Ett drygt 100-tal miljöministrar kommer till Stockholm den 21-23 maj för att underteckna en miljökonvention. Anita Lalander föreslog att förbundet skulle tillställa ministrarna information om Ekoparken. Uppdrogs åt Anita att klara ut på vilket sätt ministrarna skulle kunna delges material och om detta skulle kunna ske på ett bra sätt att införskaffa 150 ex. av kartan över nationalstadsparken med bl.a den engelska texten. Till kartan skall också fogas ett introduktionsbrev, som författas av Richard.

5. Till styrelsemötet den 18 april skall styrelsens medlemmar tänka igenom vilka av de projekt som framlades för årsmötet som de själva vill driva, hur de skall finansieras och presenteras för medlemsföreningarna i syfte att erhålla bidrag från dessa. Till protokollet bifogas den av årsmötet godkända budgeten.

6. Den av styrelsen föreslagna stadgeändringen rörande motionstider antogs med en förändring av årsmötet. För att vina laga kraft skall stadgeändringen antas på en kommande föreningsstämma, dock tidigast om två månader. Styrelsen beslöt därför att kalla till extra föreningsstämma den 16 maj för att behandla stadgeändringen. Detta möte skall också behandla trafikfrågor i parken och skall samarrangeras med Haga-Brunnsvikens vänner. Peter Schantz skall i samråd med HBV bestämma en lokal, Richard skall vidtala Vägverket, dels för att Vägverket skall göra presentationer av vägprojekt i och kring parken, dels för att efterhöra om Vägverket kan finansiera en holländsk expert på ekodukter att delta. Richard kontaktar också SIKA för en presentation av vägavgiftsförslag. Bengt Rundqvist kontaktar Banverket för att få en föredragshållare. Peter kontaktar Greger Carpelan och Alternativ stad för deras medverkan.

7. Årsmötet hade givit styrelsen i uppdrag att gratulera Tavastehus till dess nationalstadspark genom ett telegram. Uppdrogs åt Anita att ombesörja detta.

8. Nästa möte den 18 april kl 18 30.

9. En uppvaktning av idrottsborgarrådet Alf Samuelsson är inbokad till den 29 mars kl 16. Richard och Peter går för att tala om Kaknäs och Norrtull.

10. Haga Trädgårds Vänner, c/o Haga Trädgård, 16970 Solna har ansökt om medlemskap i förbundet. Anne kontaktar föreningen för att efterhöra dess organisation, syfte, stadgar etc.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergqvist