Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken lördagen den 16 mars 2002.

1.      Upprop av ombud.
Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna. Upprop av ombud förrättades. Följande var närvarande:

Djurgårdens Hembygdsförening Margareta Cramér, Carl-Johan Ihrfors,  Birgit Ihrfors
Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsfören. Claes Trygger, Per Schönning
Friluftsfrämjandet Bengt Rundquist, Maj Östberg Rundquist
Föreningen Natur och Samhälle i Norden  Erik Elvers
Föreningen Stora Skuggan  Margareta Wallman
Haga Brunnsvikens Vänner  Peter Schantz
Haga Båtklubb         Lars Bogren
Hembygdsföreningen å Norrmalm  Kristina Smedberg
Hembygdsföreningen Östermalm Anne Murray
Hyresgästföreningen Östermalm   Anita Larsson
Norra Djurgårdens Vänner    Birgitta Bergquist
Picknick-klubben  Anita Lalander, Bo Sjölander
Samfundet St Erik Per Björkman
Segelsällskapet Vega Stefan Brolund
Stockholms Fältrittklubb Tore Dagerhamn
Stockholms Ornitologiska förening Henrik Waldenström
Stockholm Vandrareförening  Lars Friberg
Svenska Turistföreningen, Sth-krets Hans Wiklund
Södermalmsparkernas vänner Bitte Liberg
Vårt Stockholm Richard Murray
Enskilda medlemmar: Ole Settergren,
Ann Nyström,                                     
Linda Wirén.
Revisorer:   Ronald Bjar och Magnus Gabrielson


                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.      Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.
Mötet förklarades behörigt utlyst. Dagordningen fastställdes.

3.      Mötesfunktionärer.
Till ordförande för mötet valdes Desirée Edmar och till sekreterare Birgitta Bergquist.

4. Val av justeringsmän.
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Margareta Cramér och Bitte Liberg 

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.
Vid genomgång av verksamhetsberättelsen noterades följande kommentarer från medlemmarna:
·       
Önskvärt att styrelsen aktivt bevakar frågan gällande icke-betalande medlemsföreningar. 
·       
Att årsmötesprotokollet tar med rättelse vad gäller Segelsällskapet Vega som felaktigt sägs vara ny medlemsförening. Sällskapet har tillhört förbundet i många år.
·       
Staden utnyttjar gamla stadsplaner i Stockholms kommun där man själv är markägare och bygglovsgivare (kommentar från Per Björkman).
·       
I samband med kort presentation av hemsidan påpekades att medlemsföreningarna inte bara har möjlighet att länka sina egna hemsidor till förbundets utan att de också kan lägga upp hemsidor på förbundets server som undersidor till dess hemsida.Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

6.      Revisionsrapporten.
Revisionsrapporten föredrogs av Magnus Gabrielson i vilken föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

7.      Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.

8.      Styrelsens förslag om stadgeändring vad gäller motionstid.
Beslutet från förra årsmötet 2001 att ändra stadgan för att göra det möjligt att lämna motioner senast tre veckor före årsmötet bekräftades enhälligt av årsmötet och är därmed gällande
      

9.      Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

10.  Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag: En höjning med årsavgiften för medlemsorganisationerna från 500 till 600 kronor fr o m 2003. Förslaget godkändes. Årsmötet fastställde även att årsavgiften för enskilda medlemmar skall vara oförändrad 100 kr.
 

11.  Val av förbundsordförande.
Konstaterades att Richard Murray har ett år kvar av sin tid som vald ordförande på två år. 

12.  Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
På förslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Peter Schantz , Henrik Waldenström och Bengt Rundquist, alla på två år. Nyval av ordinarie ledamot på två år: Anita Lalander samt Claes Trygger Nyval av suppleant på två år: Bitte Liberg.
Styrelsens sammansättning:
Richard Murray (ordf). Ordinarie: Birgitta Bergquist,Anne Murray, Ole Settergren, Peter Schantz, Henrik Waldenström, Bengt RundquistAnita Lalander, Claes Trygger. Suppleant: Bitte Liberg.

13.  Val av revisorer och suppleanter
På förslag av valberedningen omvaldes revisorn Ronald Bjar samt revisorssuppleanten Per Björkman, båda på ett år. Nyval av revisor på ett år: Lars Friberg

14. Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande. Omval skedde även av valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

15.  Fastställande av budget.
Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret, vilken fastställdes av årsmötet Bifogas som bilaga.

16.  Övriga frågor.

Carl-Johan Ihrfors föredrog ett förslag till uttalande ang Österleden. Årsmötet beslöt ställa sig bakom uttalandets inriktning. Dock ansåg man det behövligt att en redaktionskommitté bestående av Carl-Johan Ihrfors och Henrik Waldenström finputsar texten. Det färdiga uttalandet skall bifogas årsmötesprotokollet. Läs bilagan!

17.  Mötets avslutande.
Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:  Justeras:
Birgitta Bergquist     Margareta Cramér, Bitte Liberg

Desirée Edmar     
                                 årsmötesordförande                                
   
Utlagd på FFE:s hemsida 2002-08-16