Förbundet för Ekoparken
51 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2006

Översikt

Året har i hög grad präglats av arbetet med Stockholms kommuns fördjupade översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken. Tonläget har skruvats upp. Förslaget till översiktsplan har ritat in områden för omfattande exploatering motsvarande 1/3 av den del av parken som ligger inom Stockholm. Marknämnden i Stockholm har uttalat att exploateringar inom dessa områden bör kunna ske utan hänsynstagande till skyddet av parken, att förarbetena inte längre anses spela någon roll samt att lagen bör ändras för att tillåta tillfälliga ingrepp som gagnar den regionala samhällsnyttan. Året började i ett helt annat tonläge. Länsstyrelsens utredning om skötsel och förvaltning av nationalstadsparken blev färdig och presenterades vid en mycket välbesökt konferens på Naturhistoriska riksmuseet. Ett resultat av denna utredning är att ett Nationalstadsparksråd under länsstyrelsens ledning har bildats i vilket såväl Förbundet för Ekoparken som Kommittén Gustavianska Parken ingår. Ett program finns för att utveckla information om parken, en egen logotyp, starta arbetsgrupper för utveckling av olika värden m.m.

Under året har förbundet avstått från att föra överklagandet av Norra länken vidare till Regeringsrätten och istället inlett ett samarbete med Vägverket om byggandet av Norra Länken. Förbundet ingår i en referensgrupp tillsammans med länsstyrelsen och Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF). Syftet är att referensgruppen ska ha full insyn i projektet.

Igelbäcken är nu skyddad i nästan hela sin sträckning. I Järfälla, där bäcken rinner i en kulvert under Barkarby flygfält, återstår beslut. Men trycket på Järvakilen ökar.

Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordf.
Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandets distriktsförbund i Stockholm, v. ordf.
Birgitta Bergquist, Norra Djurgårdens Vänner, administratör
Lars-Gunnar Bråvander, enskild medlem, ledamot
Märtha Angert Lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner, informatör
Anne Murray, Hembygdsföreningen Östermalm, kassör
Lars Raij, enskild medlem, sekreterare
Ulf Sandell, enskild medlem, ledamot
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot
Gunnar Eriksson, Svenska turistföreningen, Stockholmskretsen, suppleant
Benita Jansson, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, redaktör, suppleant
Bitte Liberg, Södermalmsparkens vänner, suppleant

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.

Revisorer
Hans Hägg, Stockholms vandrarförening
Hans Wiklund, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant

Valberedning
Erik Elvers, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, sammankallande
Mats Gullberg, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Ella Öström, Haga-Brunnsvikens Vänner

Ekonomi

Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör. Antalet medlemsorganisationer är 51 (2005 51) stycken. 37 (26) föreningar har betalat medlemsavgiften i år. Några har betalat både för föregående år och för innevarande år. Intäkterna har under 2006 varit 40.830 kr (57.146 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 21.300 kr (29.000 kr). Genom påminnelser har antalet betalande föreningar ökat, men borde vara högre. Alternativet är att utesluta föreningar som inte betalar. Föreningar med svag ekonomi medges nedsättning av avgiften med hälften. Ett mindre antal enskilda medlemmar är anslutna. Medlemsavgifterna från dessa var 2.000 kr (1.600 kr). Intäkten av försäljning av böcker och kartor och annonser på hemsidan var 400 kr (1.240 kr). Intäkter för årsmöten och konferenser var detta år 5.850 kr (förra året pga jubileumssammankomst 12.706 kr). Intäkten från båtturen var tack vare god anslutning 7.600 kr (10.200 kr). Förbundet har erhållit gåvor om 1.800 kr (2.400 kr).

Kostnaderna har belöpt sig till 39.045 kr (57.152 kr). Av kostnaderna svarar administration för 10.628 kr (7.568 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. Hemsidan har i drift kostat 2.347 kr (2.502 kr). Kostnaden för årsmöte och konferenser har varit 14.634 kr (34.086 kr). Båtturen kostade 8.000 kr (10.721 kr). Kostnader i samband med att förbundet deltagit i aktiviteter som Igelbäckens dag och Skeppsholmens dag samt trycksaker har uppgått till 500 kr (2.275 kr). Övriga inköp har kostat 2.936 kr.

Året resulterar i ett överskott på 1.785 kr (underskott 7 kr).
Förbundets kassa och plusgiro uppgick vid årsskiftet till 61.724 kr inkl. (59.939 kr).

Administration

Kansliet har skötts av Birgitta Bergquist, som hämtat post, avlyssnat telefonsvarare och administrerat utskick. I viss utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg. Kallelser, handlingar och annan information skickas dels ut elektroniskt till de föreningar som har email, dels läggs de ut på förbundets hemsida. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan, vilket innebär att man delar på vissa kostnader. Föreningen Stora skuggan har aktualiserat vissa förändringar som innebär att lokalen ska kunna utnyttjas bättre för denna förenings sammankomster samtidigt som vissa besparingar görs vad gäller kopieringsapparat och telefon. Telefonabonnemanget kommer att behållas för att kunna ta emot meddelanden på telefonsvarare. KDF upplåter lokalen utan ersättning.

Visa

Förbundet verkar för att uppmärksamma parken och sprida information om den och verksamheter i parken. Gentemot allmänheten sker detta främst genom hemsidan - www.ekoparken.org - och broschyrer.

Hemsidan har skötts av Bengt Rundquist, som är förbundets webmaster. Styrelsens medlemmar ansvarar för olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en hemsida under förbundets hemsida. En (3) förening utnyttjar detta f.n.

Sättet att mäta besök har ändrats och går inte att jämföra med förra årets. Otvivelaktigt har dock en kraftig ökning av besöken skett. Antalet besök kan numera jämföras med antalet på stora, rikstäckande föreningars hemsidor. Under 2006 har totalt 616.575 besök gjorts på hemsidan eller någon/några av dess undersidor. 46.421 av besöken gällde medlemssidorna. 14.255 gällde aktivitetsguiden. Med besök menas någon som från startsidan klickar sig vidare till hemsidans undersidor.

Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till 170 (164) stycken. Detta är ett bra sätt för medlemsorganisationerna att annonsera och samtidigt ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse som omfattar den.

Nya vykort har tagits fram och lagts ut på hemsidan. 12.250 besök har gjorts på vykortssidan under 2006.

Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats drygt 120 (80) gånger under år 2006. Hemsidan är nu (2007-01-24) uppe i sin 415:e utgåva.

Sidor på engelska lades under året ut på hemsidan. All grundläggande information om parken och förbundet finns nu på engelska.

En nedladdningsbar broschyr har lagts ut på hemsidan.

Ett Internetarkiv finns numera där inkommande och utgående skrivelser fortlöpande läggs in.

Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter

Under året har årsmöte och en föreningskonferens hållits. Årsmötet hölls den 18 mars i Novilla på Skansen. Peter Lundevall från Stockholms stadsbyggnadskontor höll ett föredrag betitlat Den naturliga staden - om parkernas historia i ett långt stadsplaneperspektiv. Före årsmötet guidade Henrik Waldenström och Bengt Rundquist på Beckholmen. Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en buffémiddag.

En mycket välbesökt föreningskonferens hölls den 10 oktober i Geohuset på Stockholms universitet. Vid konferensen presenterades länsstyrelsens utredning om förvaltning och skötsel av parken i framtiden, Djurgårdsförvaltningens skötselplan för parken och Stockholms stads förslag till översiktsplan för Stockholms del av parken.

Årets guidade båttur gick av stapeln den 27 april med ett 80-tal deltagare.

Nyhetsbladet har utkommit med 3 nummer. Benita Jansson har varit redaktör.

Diverse utåtriktade verksamheter

Förbundet har varit i kontakt med Solna stad för att få Ekoparken utmärkt på den turistkarta som kommunen ger ut årligen. Nästa år hoppas styrelsen att det ska bli av.

Förbundet deltog i Skeppsholmsdagen den 10 september med bokbord och banderoll. Skeppsholmsdagen samlar ca. 22.000 besökare.

Lars-Gunnar Bråvander och Henrik Waldenström deltog på Östermalms stadsdelsnämnds öppna möte i november om ett program för vård av ekar.

Länsstyrelsen anordnade den 7 juni en konferens för att presentera sin utredning om utvecklingen av förvaltning och skötsel av nationalstadsparken. Richard Murray deltog i en panel som frågades ut om den framlagda utredningen.

Arbetet med att ta fram en mer påkostad broschyr, med karta, har pågått under året och beräknas bli klar våren 2007. Den ska förhoppningsvis kunna hålla i ett antal år framöver.

Lagskydd

Länsstyrelsens uppdrag att utreda förvaltning och skötsel av nationalstadsparken i syfte att stärka skyddet och utvecklingen av parkens värden lades fram i april 2006. Förbundet har varit representerat i styrgruppen av Richard Murray. I styrgruppen har också Désirée Edmar, Kommittén Gustavianska Parken (KGP) ingått. Utredningen förordar att länsstyrelsen ges ett betydligt större ansvar för parken i fortsättningen genom att i den förordning som bygger på PBL uttryckligen anvisa detta som en uppgift för länsstyrelsen. Bland uppgifter som pekas ut hör att samordna och godkänna alla markägares skötselplaner, att samordna information om parken, att göra framställningar om behovet statliga medel m.m. Länsstyrelsen har föreslagit att statliga medel om 2 miljoner kronor per år i tre år ska ges till projektverksamhet. Detta är några mindre men viktiga steg i rätt riktning, som Förbundet har stött. Förbundet har tillsammans med representanten för KGP framhållit behovet av en samlad form för förvaltningen, i en stiftelse eller liknande. Länsstyrelsen har i statsbudgeten för 2007 tilldelats de begärda medlen.

Stockholms stads arbete med översiktsplanen för Stockholms del av nationalstadsparken resulterade i juni 2006 i ett förslag. Förslaget har en del förtjänster, såsom att innehålla relativt fylliga historiska beskrivningar av parken. Men förslaget är som helhet inte godtagbart. Det respekterar inte den lagstiftning som skyddet av parken bygger på, indelningen i områden är alltför grov och lämnar öppet för en mycket omfattande exploatering. Förbundet har avlåtit ett mycket omfattande remissvar på förslaget. Flera andra remissinstanser har anfört liknande synpunkter, däribland länsstyrelsen i Stockholms län. Förslaget ska nu bearbetas för att ställas ut under slutet av år 2007.

Förbundet har uttryckt sin uppskattning av länsstyrelsens positiva inställning till parken i utredningen samt dess kritiska inställning till Stockholms stads översiktsplan och planering av Husarviksbebyggelsen.

Förbundet har svarat på remiss av en ny version av KDFs skötselplan för parken och deltog den 21 mars i en workshop om skötselplanen.

Samverkansgruppen blir nationalstadsparksrådet

I länsstyrelsens samverkansgrupp har förbundet företrätts av Richard Murray och Henrik Waldenström. Samverkansgruppen har bara hållit något enstaka sammanträde under året. Ungefär samma grupp av människor har istället ingått i styrgruppen för länsstyrelsens utredning om förvaltning och skötsel av nationalstadsparken. Efter att länsstyrelsen lagt fram sitt förslag lades samverkansgruppen ned. Istället har nationalstadsparksrådet bildats. Ett ambitiöst program för information och olika utvecklingsåtgärder ska nu tas fram med stöd av 2 miljoner kronor årligen från staten.

Frågan om vad parken ska kallas kommer att aktualiseras, vilket kan föranleda en omprövning av förbundets namn.

Barriäreffekter - Järvakilen

Väg- och Banverkens utredning år 2005 om barriäreffekter av vägar och järnvägar i storstadsområdena har ännu inte avsatt några spår i planeringen. Medvetandet om dessa barriärer har dock höjts. I Solnas planering av Ulriksdalsfältet och Västerjärva ingår en ekodukt över järnvägen.

Samtidigt ökar trycket på kvarvarande delar av Järvakilen. Förutom Solnas utbyggnadsplaner för Ulriksdalsfältet och Västerjärva har Silverdal - i Sollentuna norr om Sörentorp - bebyggts ända fram till gränsen mot parken. Vasakronan har lagt fram en vision om exploatering av Kymlinge. Och Järfälla planerar för omfattande bebyggelse på Barkarby flygfält.

Förbundet har varit representerat vid den årligen återkommande konferensen om Stockholms gröna kilar, som anordnas av landstingets region- och trafikplanekontor, länsstyrelsen m.fl. - denna gång den 24 februari.

Förbundet representerades av Lars-Gunnar Bråvander, Bengt Rundquist och Henrik Waldenström vid Svenska naturskyddsföreningens dag om Järvafältet. Alla delar av Igelbäcken - från Säbysjön till Edsviken - är nu skyddade i någon form utom en liten sträcka vid Barkarby flygfält. Ett vattenvårdsförbund för kommunerna längs Igelbäcken håller på att bildas. Solna håller på att restaurera sin del av bäcken.

Plan- och byggärenden

Norra Länken
I juni slöt förbundet ett avtal med Vägverket Region Stockholm om att få fullständig insyn i byggandet av Norra Länken. Förbundet avstod från att föra överklagandet vidare till Regeringsrätten för rättsprövning. Förbundet representeras i en referensgrupp av Richard Murray. Referensgruppen har träffats två gånger under hösten 2006 och då fr.a. uppehållit sig vid planeringen av jordtunneln under Bellevueparken. Regeringsrätten hade ännu inte vid utgången av året avgjort Greger Carpelans begäran om rättsprövning.

En ny detaljplan har tagits fram för trafikplatsen nedanför Hjorthagen. Förbundet har noterat att trafikplatsen sänkts och givits nättare dimensioner. Förbundet har poängterat behovet av en ekodukt från Hjorthagen/Storängskroken till Storängsbotten.

Bengt von Matérn har i skrivelser till förbundet uppmärksammat frågan om Värtabanans fortsatta existens. En utredning har gjorts som visar på vinsterna av att lägga ned banan för såväl bygget av Norra Länken som för byggandet av Norra Stationsområdet.

Södra Djurgården
Källhagens värdshus
Hotellet planerar en utbyggnad. Förbundet har avstått från att yttra sig trots viss skepsis till projektet.

Israels ambassad i Nobelparken
Fastighetsverket planerar att upplåta Skogsinstitutet i Nobelparken till Israels ambassad. Förbundet har avstyrkt med motiveringen att staket, belysning och andra säkerhetsanordningar kommer att ta en mycket stor del av parken och förhindra allmänhetens tillträde.

Beckholmen - Skeppsholmen - Djurgårdsvarvet
Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område. Henrik Waldenström har ingått som styrelsemedlem i Beckholmens vänförening, som är en av medlemmarna i paraplyorganisationen Stockholms Sjögård. Förbundet har deltagit i Skeppsholmsdagen (se ovan).

Förbundet har svarat positivt på det detaljplaneprogram som Stockholms stad lade fram för Beckholmen-Djurgårdsvarvet under våren. Programmet värnar den marina verksamheten. Förbundet har haft vissa detaljsynpunkter på allmänhetens tillträde till Beckholmen.

Fastighetsverket har utarbetat ett förtjänstfullt program för förvaltning av byggnader och anläggningar på Skeppsholmen. Programmet behandlar inte framtidsfrågorna rörande planerna på Nobelmuseum m.m. på ön. Förbundet har stöttat Stockholms sjögårds remissynpunkter att ge tillräckligt utrymme för maritima verksamheter och samtidigt betonat vikten av att kulturverksamheter öppna för allmänheten alltfort ges plats.

Galärvarvsparken
En rad projekt gör anspråk på att få ta plats inom och invid Galärvarvsparken. Junibacken vill bygga ett nytt museum intill det gamla, "Tusen och en natt" för sagor från andra delar av världen än Sverige, Stockholms stad vill bygga en ny och utvidgad p-plats mot Strandvägen, Aqvaria måste bygga om och vill utvidga och Sjöhistoriska museet vill flytta till Vasahamnen. Därtill kommer Gröna Lunds planer på den tomt man köpt invid Liljevalchs. Förbundet har i olika sammanhang framfört att inget av dessa projekt bör avhandlas förrän man gjort en sammanhängande översiktlig planering för hela området.

Sjöhistoriska museet har en särskild utredning igång som varit i kontakt med förbundet. Inriktningen är f.n. att utnyttja befintliga byggnader i Vasaviken inkl en smärre tillbyggnad.

Sommarscen Rosendal
Önskemålen om att få etablera sig i parken blir allt fler. Ett teaterbolag önskar få utnyttja ängarna utanför Rosendals trädgårdar för att uppföra en demonteringsbar sommarteater för 1200 åskådare. Förbundet har uttryckt sin uppskattning av idén att spela Shakespeare i parken under sommaren men framhållit att platsen är fel.

Norra Djurgården
Kaknäs - Fanjunkarbostället
Stockholms stad har under året i mycket långsam takt börjat genomföra det antagna programmet för Kaknäs, som Förbundet tillstyrkt. Fanjunkarbostället har upplåtits till 4H-gården vid Stora Skuggan, men upprustningen har ännu inte kommit igång. Sanering av skjutvallar och restaurering av våtmarker har skett.

Navigationssällskapet
Navigationssällskapet (Navis) har lagt ut mer bryggor i Waldemarsviken än man har tillstånd till och söker nu få dessa plus en ytterligare utbyggnad godkänd. Förbundet har avstyrkt.

Husarviken-Storängsbotten
Förbundet har inte motsatt sig bebyggelse på den s.k. Gasverkstomten, söder om Husarviken. Däremot har förbundet konsekvent framhävt vikten av att bebyggelsen utformas på ett sätt som inte skadar kulturlandskapets värden och heller inte försämrar spridningsvägen över Hjorthagen. Husarviksgruppen, som idag består av representanter för Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Samfundet S:t Erik, Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén Gustavianska Parken och Stockholms idrottsförbund, har hållit en nära kontakt projektledarna på Stadsbyggnadskontoret. Byggnadsnämnden har tagit beslut att göra en miljöbedömning av projektet, innefattande studier av alternativa sätt att exploatera området och att innefatta Hjorthagen i planeringen. Förbundet verkar för att Husarviksgruppen ska ges en roll i detta arbete.

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har bedrivit ett mycket intensivt arbete för att uppmärksamma de ingrepp som gjorts på Gasverkstomten och i Storängskroken som förberedelser för en exploatering som ännu inte beslutats.

Tre Vapen
Stockholms kommun erkänner att man planerar ett bygge innanför den gräns som är angiven i propositionen om nationalstadsparken, i nordvästra delen av Sportfältet. Förbundet har vid samrådsmöten, samtal med stadsdelnämndens politiker och i remissvar med skärpa framhållit att detta är den smalaste delen av nationalstadsparken och som sådan vital för spridningen av växter och djur mellan norra och södra Djurgården. Den kulturhistoriska inramningen genom Tessinparkens funkisbebyggelse och "Tegelhögen" går också förlorad. Ärendet ligger nu på "is".

Albano
Detaljplan för bostäder har ställts ut. Förbundet har avstyrkt med hänvisning till att Albano bör reserveras för universitetets utbyggnad. Universitetet och KTH har likaledes argumenterat mot studentbostäder på detta område. Förbundet anser att studentbostäder inte är ett ändamål som ska prioriteras i parken.

Ny hållplats på Roslagsbanan
SL önskar slå samman två hållplatser på Roslagsbanan, Universitetet och Frescati, till en, som ska ligga i anslutning till tunnelbanestationen Universitetet. Förslaget till en ny station berör Lilla Frescati koloniförening, som har protesterat mot planerna. Förbundet har underkänt underlaget till förslaget och krävt en miljökonsekvensbeskrivning samt utredning av alternativ. Beslut är taget i enlighet med förslaget, med tillägg av en gångväg över fälten till Bergianska trädgården.

Botanhuset
Naturhistoriska riksmuseet önskar bygga på ängen mellan Lappkärrsberget och Aktiverum, ett fönsterlöst, stort hus för förvaring av samlingar. Förbundet har ansett att detta strider mot lagen genom att byggnaden gör intrång i parkmark.

Svea artilleri
F.d. Swartlings ridskola (innefattande Generalstabens ridhus), Musikhögskolan och Statens Normalskola föreslås rivas och ersättas av fr.a. ett mycket stort och kompakt bostadshus. Förbundet har invänt mot dessa planer, som visserligen ligger utanför parken, men gränsar till den. Rivningarna sker i det s.k. institutionsbältet, som i Stockholms översiktsplan är klassat som av riksintresse för kulturminnesvården. Den föreslagna bebyggelsen dominerar Stadion på ett olyckligt sätt. Bitte Liberg och Margareta Cramér har ansökt om byggnadsminnesförklaring av Musikhögskolan och Statens Normalskola. En debattartikel av Ulf Sandell och Joen Sachs infördes i SvD i december och rönt stor uppmärksamhet. I denna vidgas perspektivet att omfatta annan kulturhistoriskt intressant bebyggelse som kan röna samma öde.

Haga-Brunnsviken-Frösundavik
Frösundavik i Solna, utbyggnad av rehabcenter och hotell
Den nya planen antogs av regeringen och har av närboende med Förbundet som ombud förts till regeringsrätten för rättsprövning. Regeringsrätten beslutade i slutet av året att regeringens beslut ligger fast. Förbundets viktigaste synpunkter har varit att den historiska gångvägen över Hagakullen blockeras av den förslagna nya byggnaden, att det är fråga om en mycket stor nybyggnad (5.000 kvm) och inte om en komplettering i en kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö, att nybyggnaden inte avser kultur-, vetenskap eller rekreation.

Stocksundstorp
Bockholmen
Länsstyrelsen anser att strandskydd inte gäller och att de intrång på stranden som restaurangen gjort därför inte behöver tas bort. Störningarna från restaurangen har fortgått under sommaren. Restaurangens begäran om att få bygga ett nytt hus har fått avslag av Solna kommun.

Bergshamra
Solna har önskat bebygga en kringbygd naturpark i kv. Torsken. Förbundet har i remissvar avstyrkt den del av byggandet som skulle komma att ske på naturmark i ett viktigt spridningsområde.

Framtiden

Under 2007 kommer Stockholms stad att ställa ut översiktsplanen för parken. Förhoppningsvis ska de kritiska synpunkter som kommit på förslaget ha föranlett en radikal omarbetning. Det är viktigt att så många som möjligt av förbundets medlemsorganisationer skickar in synpunkter när förslaget ställs ut.

Planeringen av bebyggelsen på Gasverkstomten vid Husarviken kommer förhoppningsvis att drivas vidare i form av en miljöbedömning av flera alternativ. Förbundet och flera andra organisationer bör då ges möjlighet att medverka.

Förbundet ska kraftfullt stödja länsstyrelsen arbete i det nyinrättade Nationalstadsparksrådet för att etablera det som ett tongivande organ för bevakningen av parkens intressen.

Förbundets deltagande i referensgruppen för Norra Länken ger möjligheter att påverka utformningen av leden i olika detaljer samtidigt som händelser i samband med byggandet kan skapa mycket svårbemästrade situationer, vilket Förbundet måste bereda sig på.

Det är viktigt att se till att länsstyrelsen liksom Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens naturvårdsverk bevakar riksintresset nationalstadsparken effektivt. Förbundet och dess medlemsorganisationer bör hålla en hög beredskap om frågan aktualiseras att ändra lagstiftningen för nationalstadsparken, antingen det föranleds av framstötar från exploateringsintressen eller det föranleds av en rättstolkningen som inte innefattar lagens förarbeten.


Stockholm 2007-01-28

STYRELSEN
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist,
Ulf Sandell, Henrik Waldenström

 
 
Utlagd 08-03-14