Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken lördagen den 27 mars 2004.

1.      Upprop av ombud.
Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna. Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:
Bergianska Trädgårdens vänner

Djurgårdens Hembygdsförening                                         
Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund.
-”-                 -”-    Norra Järva                                   
Föreningen Natur och Samhälle i Norden

Haga Brunnsvikens Vänner                                  
Hembygdsföreningen å Norrmalm                             
Hembygdsföreningen Östermalm      
                      
Hyresgästföreningen Östermalm                            
Naturskyddsföreningen i Sthlms län
Norra Djurgårdens Vänner

Samfundet St Erik                                                             
Stockholms Naturskyddsförening
Stockholms Ornitologiska förening                                 
Svenska Turistföreningen, Sthlmskretsen
Södermalmsparkernas vänner                        
Vårt Stockholm   
                                                                

2. Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.

Mötet förklarades behörigt utlyst. Dagordningen fastställdes.

3.Mötesfunktionärer.Till ordförande för mötet valdes Kerstin Westerlund och till sekreterare Birgitta Bergquist.

4.
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Ella Öström och Ulrika Hjelmsell

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.Verksamhetsberättelsen presenterades av Richard Murray. Godkändes och lades till handlingarna efter några förslag till smärre ändringar framförda av Carl-Johan Ihrfors. Dessa kommer att föras in i en reviderad version som snarast läggs ut på Förbundets hemsida.Ändringar: Sid 4. Nationalstadsparker ändras till nationalparker.Sid 5 Avsnitt Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd. Skall förtydligas vad gäller reservat för Österleden i översiktsplanen. Sid 5.  Beckholmen – Skeppsholmen - Djurgårdsvarvet. Ordet översiktsplan ändras till utredning. Sid 6: Husarviken-Storängsbotten. Ordet vision förtydligas till preliminär vision.
 Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisionsrapporten.
Revisionsrapporten föredrogs av Ronald Bjar i vilken föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

7.Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2003..

8.Styrelsens förslag.

Styrelsen hade i utsända årsmöteshandlingar inga förslag. 
      

9.Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

10.Fastställande av årsavgift.

Styrelsens förslag: Oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor. Förslaget godkändes. Årsmötet fastställde även att årsavgiften för enskilda medlemmar skall vara oförändrad 100 kr.
 

11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Fastställdes sålunda: Förutom ordföranden, åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter,

12.Val av förbundsordförande. 
Richard Murray omvaldes som ordförande för tiden 2004-2005.   

13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

På förslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Bengt Rundqvist, Claes Trygger och Henrik Waldenström, alla på två år.Nyval av ordinarie ledamot på två år: Lars Raij.Val av suppleant på ett år: Ole Settergren. Omval av suppleant på två år: Anita Lalander

Styrelsens sammansättning:
Richard Murray (ordf). Ordinarie: Birgitta Bergquist,Anne Murray, Lars Raij, Christian Laine, Henrik Waldenström, Bengt RundquistBenita Jansson, Claes Trygger. Suppleanter: Bitte Liberg, Anita Lalander, Ole Settergren.

14.Val av revisorer och suppleanter
På förslag av valberedningen omvaldes ordinarie revisorerna Ronald Bjar och Hans Wiklund samt revisorssuppleanten Per Björkman, alla på ett år. 

15. Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande. Omval skedde även av valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

16.Fastställande av budget.
Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret, vilken fastställdes av årsmötet.    

17.Övriga frågor.Under denna punkt fördes en diskussion rörande skötselansvaret för Nationalstadsparken och behovet av att detta snarast klarlägges.

18.Mötets avslutande.
Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:Justeras: årsmötesordförande
Birgitta Bergquist   Ella Öström         Ulrika Hjelmsell  Kerstin Westerlund 

                                                                                                                 

 
 
Utlagd 05-02-24