Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken lördagen den 8 mars 2003.

1.      Upprop av ombud.

Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna. Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:

Bergianska Trädgårdens vänner
Djurgårdens Hembygdsförening
Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförb.
-”-                 -”-    Norra Järva                          
Föreningen Ekhagen
Föreningen Natur och Samhälle i Norden           
Föreningen Stora Skuggan                                                                   
Haga Brunnsvikens Vänner                                  
Hembygdsföreningen å Norrmalm                             
Hembygdsföreningen Östermalm                            
Hyresgästföreningen Östermalm                            
Picknick-klubben                                                       
Samfundet St Erik                                                            
Stockholms Naturskyddsfören.
Stockholms Ornitologiska förening                                 
Symbios
Södermalmsparkernas vänner                        
Vårt Stockholm                                                                   

2. Mötets utlysande. Fastställande av dagordning.

Mötet förklarades behörigt utlyst. Dagordningen fastställdes.

3.Mötesfunktionärer.

Till ordförande för mötet valdes Gustaf Taube och till sekreterare Birgitta Bergquist.

4. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Joen Sachs och Ulla Tandberg.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.

Verksamhetsberättelsen presenterades av Richard Murray. Godkändes och lades till handlingarna. 

Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisionsrapporten.

Revisionsrapporten föredrogs av Ronald Bjar i vilken föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

7.Ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2002.

8.Styrelsens förslag.

Styrelsen hade i utsända årsmöteshandlingar föreslagit årsmötet följande: Att man i fortsättningen skulle få sända alla handlingar till årsmöte och tillhandahålla alla protokoll per e-mail. Även önskar man lägga ut på hemsidan via Internet till alla medlemsföreningar som har Internet-anslutning. Richard Murray kommenterade förslaget. Årsmötet beslutade godkänna detta.  

9.Motioner.

Inga motioner hade inkommit.

10.Fastställande av årsavgift.

Styrelsens förslag: Oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor.      Förslaget godkändes. Årsmötet fastställde även att årsavgiften för enskilda medlemmar skall vara oförändrad 100 kr.

11. Fastställande av antal ledamöter och suppelanter i styrelsen

Fastställdes sålunda: Förutom ordföranden, åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter,

12.Val av förbundsordförande.

Richard Murray omvaldes som ordförande för tiden 2003-2004. 

13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

På förslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Birgitta Bergquist, Anne Murray och Ole Settergren, alla på två år. Nyval av ordinarie ledamot på två år: Christian Laine. Nyval av suppleant på två år: Benita Jansson. Omval av suppleant på två år: Bitte Liberg.

Styrelsens sammansättning: Richard Murray (ordf). Ordinarie: Birgitta Bergquist, Anne Murray, Ole Settergren, Christian Laine, Henrik Waldenström, Bengt Rundquist, Anita Lalander, Claes Trygger. Suppleanter: Bitte Liberg och Benita Jansson.

14.Val av revisorer och suppleanter

På förslag av valberedningen omvaldes ordinarie revisorn Ronald Bjar samt revisorssuppleanten Per Björkman, båda på ett år. Nyval av ordinarie revisor på ett år:

Hans Wiklund.

15. Val av valberedning.

Årsmötet beslöt att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande. Omval skedde även av valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

16.Fastställande av budget.

Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret, vilken fastställdes av årsmötet. Bifogas som bilaga. I samband med fastställandet av budgeten underströks att Förbundets hemsida bör göras tillgänglig på engelska.

17.Övriga frågor.

Årsmötet avtackade ordinarie ledamoten och vice ordföranden Peter Schantz, som nu avgick ur styrelsen. Richard Murray beskrev i sitt tal Peters stora betydelse för förbundets utveckling.   

18.Mötets avslutande.

Mötesordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:                         Justeras:

Birgitta Bergquist                   Joen Sachs             Ulla Tandberg

                                                                 

                                                                  Gustaf Taube 

                                                                  årsmötesordförande

 
  Utlagd 031125

 

                                                                 

 .