Förbundet för Ekoparken

51 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2005

Översikt

Året har i hög grad präglats av arbetet att få stopp på Stockholms kommuns planering för exploatering av Gasverkstomten vid Husarviken och åtgärder som föregripit denna planering. Strax före jul kom länsstyrelsens med spänning emotsedda samrådsyttrande som totalt underkänner stadens planer. Länsstyrelsens argument är desamma som förbundet – och många andra som engagerat sig i området – haft: att kommunens planer inte tar hänsyn till landskapet och därför skadar det historiska landskapet natur- och kulturvärden och att planerna blockerar spridningen av växter och djur från Norra till Södra Djurgården i ett område som också i kommunens eget miljöprogram pekats ut som olämpligt för bebyggelse.

Länsstyrelsens utredning om parkens fortsatta förvaltning och utveckling har fått förlängt till utgången av april 2006. Förbundet har ställt sig bakom de förslag som preliminärt diskuteras i utredningen, vilka innebär att länsstyrelsen skulle ges ett större ansvar för parken.

Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordf.

Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandets distriktsförbund i Stockholm, v. ordf.

Birgitta Bergqvist, Norra Djurgårdens Vänner, administratör

Lars-Gunnar Bråvander, enskild medlem, ledamot

Märtha Angert Lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner, informatör

Anne Murray, Hembygdsföreningen Östermalm, kassör

Lars Raij, enskild medlem, sekreterare

Ulf Sandell, enskild medlem, ledamot

Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot

Gunnar Eriksson, Svenska turistförening, Stockholmskretsen, suppleant

Benita Jansson, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, redaktör, suppleant

Bitte Liberg, Södermalmsparkernas vänner, suppleant

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.

Revisorer

Ronald Bjar, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen

Hans Wiklund, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen

Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant

Valberedning

Erik Elvers, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, sammankallande

Mats Gullberg, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen

Ella Öström, Haga-Brunnsvikens Vänner

Ekonomi

Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör. Antalet medlemsorganisationer är 51 (2003 50) stycken. Fjärilshusets vänförening är ny medlem. 38 (26) föreningar har betalat medlemsavgiften i år. Några har betalat både för föregående år och för innevarande år. Intäkterna har under 2004 varit 57.146 kr (27.200 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 29.000 (16.112 kr). Genom påminnelser har antalet betalande föreningar ökat, men borde vara högre. Alternativet är att utesluta föreningar som inte betalar. Föreningar med svag ekonomi medges nedsättning av avgiften med hälften. Ett mindre antal enskilda medlemmar är anslutna. Medlemsavgifterna från dessa var 1.600 kr (1.400 kr). Intäkten av försäljning av böcker och kartor och annonser på hemsidan var 1.240 kr (380 kr kr). Intäkter för årsmöten och konferenser var p.g.a. jubileumsfesten väsentligt större detta år – 12.706 kr jämfört med 4.550 kr förra året. Intäkten från båtturen var tack vare god anslutning 10.200 kr (förra året inställdes den). Förbundet har erhållit gåvor om 2.400 kr (2.000 kr).

Kostnaderna har belöpt sig till 57.152,8 kr (29.141 kr). Av kostnaderna svarar administration för 7.568 (4.665 kr kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. Hemsidan har i drift kostat 2.502 kr (2.691 kr). Kostnaden för årsmöte och jubileumsfest har varit 34.086 kr (12.972 kr). Båtturen kostade 10.721 kr. Netto efter deltagaravgifter har årsmöte, jubileumsfest och båttur kostat 21.901 (8.422 kr). Kostnader i samband med att förbundet deltagit i aktiviteter som Igelbäckens dag och Skeppsholmens dag samt trycksaker har uppgått till 2.275 kr (6.063 kr).

Året resulterar i ett underskott på  6,8 kr (1.941 kr).

Förbundets kassa och postgiro uppgick vid årsskiftet till 58.939 kr (63.778 kr). Förbundet hade då en kortfristig skuld på 2.387 kr.

Administration

Kansliet har skötts av Birgitta Bergquist, som hämtat post, avlyssnat telefonsvarare och administrerat utskick. I viss utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg. Kallelser, handlingar och annan information skickas dels ut elektroniskt till de föreningar som har email, dels läggs de ut på förbundets hemsida. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan, vilket innebär att man delar på vissa kostnader. Kungliga Djurgårdsförvaltningen upplåter lokalen utan ersättning.

Visa

Förbundet verkar för att uppmärksamma parken och sprida information om den och verksamheter i parken. Gentemot allmänheten sker detta främst genom hemsidan – www.ekoparken.org – och broschyrer.

Hemsidan har skötts av Bengt Rundquist, som är förbundets webmaster. Styrelsens medlemmar ansvarar för olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en hemsida under förbundets hemsida. 3 föreningar utnyttjar detta.

Nya vykort har tagits fram och lagts ut på hemsidan.

Sedan medlemssidorna gjorts åtkomliga utan lösenord har antalet besökare på hemsidan ökat från 1.200 till 9.000 per månad. 4.000 av besöken gällde just medlemssidorna. 2.500 gällde aktivitetsguiden. Med besök menas någon som från startsidan klickar sig vidare till hemsidans undersidor.

Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till 164 stycken. Förra året var det bara 67, vilket berodde på att webmastern då inte aktivt påminde föreningarna att skicka in uppgifter. Så har dock skett i år igen. Detta är ett bra sätt för medlemsorganisationerna att annonsera och samtidigt ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse som omfattar den.

Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats drygt 80 (50 förra året) gånger under år 2005. Hemsidan nu (2006-02-11) uppe sin 355:e utgåva.

Det har tagit längre tid än planerat att få de engelska sidorna i sådant skick att de kan läggas ut på hemsidan. Detta bör kunna ske under våren 2006.

Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter

Under året har årsmöte och en jubileumsfest hållits. Årsmötet hölls den 19 mars i Manne Siegbahns villa vid Stockholms universitet. Ansgar Simonsson från institutionen för fysik berättade om hur Siegbahn-institutets partikelaccelerator används. Efter årsmötet deltog ca. 30 personer i en måltid.

Jubileumsfesten – 10 år av lagskydd för parken – hölls i Skånska gruvan, nedanför Skansen på Djurgården, den 25 november och samlade drygt 40 personer, både gamla och nya styrelsemedlemmar samt många föreningsrepresentanter. Det blev en kavalkad i ord och bild över arbetet med att få till stånd lagstiftningen till skydd för Ekoparken och det fortsatta arbetet för att värna och utveckla den.

Årets guidade båttur – lätt uppgraderad pga av 10-årsjubiléet med ett glas mousserande vin och tilltugg – gick av stapeln den 9 maj med ett 80-tal deltagare.

Nyhetsbladet har utkommit med 3 nummer. Benita Jansson har varit redaktör.

Diverse utåtriktade verksamheter

Förbundet var nominerat till COOPs Änglamarkspris för en grönare stad för arbetet med Ekoparken. Peter Schantz och Henrik Waldenström var också nominerade för samma arbete. Priscermonien gick av stapeln på Hasselbacken den 2 juni, där förbundet representerades av Richard Murray. Arbetet för Ekoparken fick inte priset men väl ett hedersomnämnande bland 10 andra projekt och organisationer runt om i Sverige.

Förbundet inbjöds av Kungliga Djurgårdens förvaltning att hålla föredrag på trädgårdsutställningen Ulriksdal Flower Show. Richard Murrays föredrag – en kavalkad över trädgårdens och parkens historia illustrerad i ord och bild med exempel från nationalstadsparken Ekoparken -  hölls därefter för en grupp sjuksköterskor och läkare från Karolinska sjukhuset på Fiskartorpet.

Förbundet och många av dess medlemsföreningar har varit föremål för en studie utförd av institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Syftet med studien är att kartlägga och belysa vikten av de nätverk av ideella organisationer som arbetar med skyddet av Ekoparken.

Förbundet har varit i kontakt med Solna stad för att få Ekoparken utmärkt på den turistkarta som kommunen ger ut årligen. Nästa år hoppas styrelsen att det ska bli av.

Förbundet deltog i Skeppsholmsdagen den 11 september med bokbord och banderoll. Skeppsholmsdagen samlar ca. 18.000 besökare.

Världsnaturfondens förtroenderådsmöte, som hölls på Naturhistoriska riksmuseet den 6 oktober, ägnades helt och hållet nationalstadsparken Ekoparken. Kung Karl XVI Gustaf inledde och deltog hela dagen. I programmet ingick föredrag av förra planministern, Görel Thurdin, och landshövding Mats Hellström. Henrik Waldenström och Richard Murray höll var sitt föredrag. Ca. 150 personer, därav många tjänstemän och politiker, deltog.

Förbundet uppvaktade den 12 december statssekreteraren i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Mikael Magnusson för att diskutera de avslutade utredningarna rörande plan- och byggnadslagen samt miljöbalken.

En ny, mera påkostad broschyr, med karta, är under färdigställande.

Lagskydd

Länsstyrelsens uppdrag att utreda förvaltning och skötsel av nationalstadsparken i syfte att stärka skyddet och utvecklingen av parkens värden har fått förlängd utredningstid till april 2006. Förbundet har varit representerat i styrgruppen av Richard Murray. I styrgruppen ingår också Désirée Edmar, Kommittén Gustavianska Parken (KGP). Utredningen förordar preliminärt att länsstyrelsen ges ett betydligt större ansvar för parken i fortsättningen genom att i den förordning som bygger på PBL uttryckligen anvisa detta som en uppgift för länsstyrelsen. Bland uppgifter som pekas ut hör att samordna och godkänna alla markägares skötselplaner, att samordna information om parken, att göra framställningar om behovet statliga medel m.m. Detta är ett par små men viktiga steg i rätt riktning, som Förbundet har stött. Förbundet har tillsammans med representanten för KGP framhållit behovet av en samlad form för förvaltningen, i en stiftelse eller liknande.

Stockholms stads arbete med översiktsplanen för Stockholms del av nationalstadsparken har fortskridit och planerna är att lägga fram den för samråd under 2006. Förbundet har verkat för att förbundets medlemsorganisationer ska bli inbjudna till särskilda rundabordssamtal.

Richard Murray uppvaktade den 1 april tillsammans med Åke Bouvin, KGP,  plan- och bygglagskommittén sekreterare Susanne Bagge för att diskutera den bristande kopplingen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken samt miljöorganisationernas möjligheter att föra talan i planärenden relaterade till nationalstadsparken.

Samverkansgruppen

Förbundet företräds i länsstyrelsens samverkansgrupp av Richard Murray och Henrik Waldenström. Samverkansgruppen har hållit 3 sammanträden under året. Dessa har huvudsakligen ägnats rent informationsutbyte. En viss samstämmighet rörande målen för parken har med tiden utvecklats. Förbundet har haft möjligheter att framföra synpunkter i samband med den årliga rundfärden i parken. Till detta års rundfärd den 15 juni hade ett antal externa intressenter inbjudits.

Internationell konferens

Förbundet verkar för en internationell konferens om tätortsnära naturområden i stora städer. Förbundet har sökt anslag och stipendier på flera håll, men inte varit framgångsrik. Samtliga ansökningar för att komma igång med planering för konferensen har avslagits. Moraliskt stöd för konferensen har tidigare vunnits från en rad organisationer, däribland Världsnaturfonden, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Institutionen för systemekologi, Kungliga Vetenskapsakademien. Ett preliminärt program är utarbetat.

Barriäreffekter

Väg- och Banverken har haft regeringens uppdrag att utreda barriäreffekter av vägar och järnvägar i storstadsområdena. Förbundet har varit representerat vid tre arbetsseminarier. Arbetet har utmynnat i en konsultrapport som anger åtgärder för att komma till rätta med de barriärer som skär av Järvakilen som spridningsväg till Ekpoparken som första prioritet. En lång rad andra barriärer i Stockholmsområdet nämns också. Hur arbetet fortskrider med att inlemma dessa slutsatser i verkens långsiktiga planering är ännu oklart.

Förbundet har varit representerat vid den årligen återkommande konferensen om Stockholms gröna kilar, som anordnas av landstingets region- och trafikplanekontor, länsstyrelsen m.fl. Vid detta seminarium presenterades Stockholms stads planer på stiftelse för stora markområden utanför stadens gränser i syfte att bevara dessa som grönområden.

Förbundet representerades av Bengt Rundquist vid Igelbäcksdagen, som anordnades av Svenska naturskyddsföreningen.

Plan- och byggärenden

Södra Djurgården

Beckholmen – Skeppsholmen – Djurgårdsvarvet

Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område. Henrik Waldenström har ingått som styrelsemedlem i Beckholmens vänförening, som är en av medlemmarna i paraplyorganisationen Stockholms Sjögård. Förbundet har deltagit i Skeppsholms-dagen (se ovan).

Skeppsholmsviken (f.d. Trygg-Hansa-tomten framför Liljevalchs)

Förbundet har deltagit i samrådsmöte rörande kv Skeppsholmsviken. Förbundet motsätter sig en jättelik berg- och dalbana på denna plats, önskar säkerställa strandpromenaden och kräver en översiktsplan för hela strandområdet från Allmänna gränd till Djurgårdsbron.

Galärvarvsparken

En rad projekt gör anspråk på att få ta plats inom och invid Galärvarvsparken. Junibacken vill bygga ett nytt museum intill det gamla, ”Tusen och en natt” för sagor från andra delar av världen än Sverige, Stockholms stad vill bygga en ny och utvidgad p-plats mot Strandvägen, Aqvaria måste bygga om och vill utvidga och Sjöhistoriska museet vill flytta till Vasahamnen. Därtill kommer Gröna Lunds planer på den tomt man köpt invid Liljevalchs. Förbundet har i olika sammanhang framfört att inget av dessa projekt bör avhandlas förrän man gjort en sammanhängande översiktlig planering för hela området.

Norra Djurgården

Kaknäs – Fanjunkarbostället

Stockholms stad har under året i mycket långsam takt börjat genomföra det antagna programmet för Kaknäs, som Förbundet tillstyrkt. Fanjunkarbostället har upplåtits till 4H-gården vid Stora Skuggan. Förbundet har poängterat vikten av att byggnaden utnyttjas för pedagogisk verksamhet för skolbarn.

Kungliga motorbåtsklubben(KMK)

KMK önskar bygga till den byggnad som ligger på kajen på Strandvägen. Förbundet har muntligen avstyrkt alla sådan planer.

Djurgårdsbrunn

Magasin 3s galleriverksamhet på platsen för det nedbrunna värdshuset har varit framgångsrik men väckt uppseende pga. en mycket påträngande och för den kringliggande miljön främmande gestaltning av byggnadens yttre. Ett möte för Djurgårdens hembygdsförening anordnades av de som driver verksamheten, varvid en mängd kritiska synpunkter framkom. Några planer för framtiden presenterades inte.

Husarviken-Storängsbotten

Förbundet har inte motsatt sig bebyggelse på den s.k. Gasverkstomten, söder om Husarviken. Däremot har förbundet konsekvent framhävt vikten av att bebyggelsen utformas på ett sätt som inte skadar kulturlandskapets värden och heller inte försämrar spridningsvägen över Hjorthagen. Förbundets strategi för att stoppa Stockholms stads planer på en storskalig exploatering av Gasverks-tomten vid Husarviken har gått ut på att hålla goda kontakter med länsstyrelsen och att bygga upp ett nätverk av organisationer till stöd för en annorlunda inriktning av planeringen. I början av året korresponderade Förbundet med landshövding Mats Hellström och fick utfästelser om bevarad trädridå mot Husarviken, säkrade spridningsvägar och hänsyn till det historiska landskapets värden. Husarviksgruppen, som idag består av representanter för Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Samfundet S:t Erik, Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén Gustavianska Parken och Stockholms idrottsförbund, har hållit en nära kontakt med Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) och Ståthållareämbetet. Konkreta planer och program för en annorlunda inriktning av planeringen har tagits fram inom Husarviksgruppen, dels genom ett samarbete mellan representanter för Förbundet, Djurgårdens hembygdsförening och Haga-Brunnsvikens vänner. Husarviksgruppen har uppvaktat stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson, oppositionsråden Michael Söderlund och Lotta Edholm. I slutet av året gav länsstyrelsen Stockholms stads planering underkänt i sitt samrådsyttrande. Därmed har möjligheten öppnat sig för att planeringen ska göras till föremål för en miljöbedömning med flera alternativ, däribland det alternativ Förbundet medverkat till och det som KGP tagit fram – en kultur- och idrottspark, ritad av landskapsarkitekten Sture Koinberg.

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har bedrivit ett mycket intensivt arbete för att uppmärksamma de ingrepp som gjorts på Gasverkstomten och i Storängskroken som förberedelser för en exploatering som ännu inte beslutats.

Kraftledningen över Husarviken avses grävas ned i samband med exploateringen av Gasverkstomten. Förbundet har i remissvar motsatt sig att detta görs bara på en kort sträcka under Husarviken och med en anläggning på Fisksjöäng som för upp ledningen till luftledning och krävt att den läggs i sjökabel hela vägen bort till Bergshamra.

Värtan, kv Ariadne 20 vån höghus

Förbundet har avstyrkt ett så högt hus därför att det blir vida synligt från Södra Djurgården och Ladugårdsgärde.

Tre Vapen

Kv Tre Vapen har under året varit föremål för samråd. Stockholms kommun erkänner att man planerar ett bygge innanför den gräns som är angiven i propositionen om nationalstadsparken, i nordvästra delen av Sportfältet. Förbundet har vid samrådsmöten, samtal med stadsdelnämndens politiker och i remissvar med skärpa framhållit att detta är den smalaste delen av nationalstadsparken och som sådan vital för spridningen av växter och djur mellan norra och södra Djurgården. Den kulturhistoriska inramningen genom Tessinparkens funkisbebyggelse och ”Tegelhögen” går också förlorad.

Hälsans hus vid Stora Skuggan

Planer har framförts av intressen närstående Föreningen Stora Skuggan för att bygga ett Hälsans hus med en rehabiliteringsanläggning invid KDFs förvaltningsbyggnad vid Stora Skuggan. Förbundet har muntligen framfört sina invändningar mot att ta ett stort stycke parkmark i anspråk i en känslig miljö.

Albano

Samråd har hållits och detaljplan ställts ut. Förbundet har aktivt drivit synpunkterna att det är av största vikt att ett grönt samband skapas mellan Brunnsviken och Lill-Jans-skogen samt att de hus som byggs på området blir hus i park, som inte stör Brunnsvikens inramning. Förbundet har också kritiserat att man lagt fram en detaljplan för endast en del av området utan att ha en helhetsbild av området, som sträcker sig från Fysikcentrum över Teknikhöjden och till Roslagsbanans bro över Roslagsvägen. Behovet av ett gång-och cykelstråk från kv Ruddammen, längs med Roslagsbanan mot universitetet har också framhållits. Liksom en gång- och cykelförbindelse mellan Bellevueparken och Albano-området.

Ny hållplats på Roslagsbanan

SL önskar slå samman två hållplatser på Roslagsbanan, Universitetet och Frescati, till en, som ska ligga i anslutning till tunnelbanestationen Universitetet. En ny station kan komma att beröra Lilla Frescati koloniförening alternativt Armfelts villa.

Haga-Brunnsviken-Frösundavik

Frösundavik i Solna, utbyggnad av rehabcenter och hotell

Den nya planen antogs av regeringen och har överklagats av närboende med Förbundet som ombud till regeringsrätten. Förbundets allra viktigast synpunkt är att den historiska gångvägen över Hagakullen blockeras av den förslagna ny byggnaden. Genom att förskjuta byggnaden åt väster skulle detta kunna undvikas.

Norra station – grönt samband Bellevue-Karlberg

En mycket omfattande utbyggnad planeras över det f.d. stationsområdet vid Norra Station. Samrådsmöte hölls den 8 mars, vid vilket Förbundet var representerat. Förbundet har också svarat på en remiss rörande ett program för området. Förbundet bevakar planeringen av Norra Stations-området för att säkerställa att det historiska gröna sambandet mellan parken och Karlbergs slottspark ska återskapas i någon form, samt att området får en bra kollektivtrafik.

Stocksundstorp

Förbundet har svarat på detaljplaneremiss för ett område längs den f.d. järnvägsbanken som går genom Stocksundstorp och förordat färre, men större friliggande villor i samklang med bebyggelsens karaktär i området.

Bockholmen

Länsstyrelsen anser att strandskydd inte gäller och att de intrång på stranden som restaurangen gjort därför inte behöver tas bort.

Järvafältet

Igelbäcken – natur- och kulturreservat, Kymlinge

Naturreservatet runt Igelbäcken genom Solna har nu stadsfästs. Stockholms kommun har föreslagit ett kulturreservat istället för ett naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss och Förbundet har svarat positivt på förslaget. I sak kan det innebära att kulturhus och kulturmiljöer ges visst företräde framom ren natur. Förbundets bedömning är att detta inte spelar så stor roll om kulturvärdena ges rätt precisering. Förbundet har föreslagit att kulturvärdena borde inriktas mot kulturlandskapets agrara historia.

Vasakronan har utan stöd av Sundbybergs politiker ritat ett eget förslag – ”vision” – för exploatering av Kymlinge, den del som ligger utanför det nyligen bildade naturreservatet runt Igelbäcken. Förbundets uppfattning är att skogsområdet runt den förberedda men ej använda tunnelbanestationen Kymlinge är en mycket värdefull naturresurs av stor betydelse för Järvakilens funktion som spridningskorridor och att det bör behållas som grönområde.

Den gemensamma arbetsgrupp, som utlovades av fp-politiker från Solna, Sundbyberg och Sollentuna, för alla kommuner som Igelbäcken går igenom har ännu inte kommit igång. Ett samarbete finns dock mellan Solna, Stockholm, Sundbyberg och Järfälla kring Igelbäcken.

Kv Marielund väster om E4

Hela sträckan från Haga Norra till Järva krog planeras och exploateras nu i snabb takt. Förbundet har agerat genom remissvar på detaljplaner, uppvaktningar och kontakter för att bevara parkens historiska och visuella sammanhang med det omgivande landskapet. Senaste detaljplaneförslaget gällde kv Marielund där förbundet föreslog gröna stråk genom bebyggelsen, inga starka ljus från bebyggelsen över Brunnsviken, att bäcken från Råstasjön till Brunnsviken restaureras och att lokala parker anläggs.

Silverdal

Andra etappen av utbyggnaden norr om parken i Sollentuna byggs nu. Bebyggelsen går mycket nära gränsen till parken i ett naturområde som utgör buffertzon för parken. Förbundets protester har klingat ohörda.

Framtiden

Under 2006 kommer Stockholms stad att gå ut med samråd kring dess fördjupade översiktsplan för parken. Det blir ett ytterst viktigt samråd, som så många som möjligt av förbundets medlemsorganisationer bör delta i.

Planeringen av bebyggelsen på Gasverks-tomten kommer förhoppningsvis att drivas vidare i form av en miljöbedömning av flera alternativ. Förbundet och flera andra organisationer bör då ha möjlighet att medverka.

Förbundet ska också bevaka hanteringen av tre motioner som lagts i riksdagen rörande nationalstadsparken.

Länsstyrelsens utredning om nationalstadsparkens förvaltning och skötsel ska avslutas. Förbundet ska bevaka att de begränsade framsteg som uppnåtts i utredningen bibehålls.

Det är viktigt att se till att länsstyrelsen liksom Boverket och Statens naturskyddsverk bevakar riksintressena effektivt.

Beredning av såväl ny plan- och bygglag som ny miljöbalk kräver en aktiv bevakning av Förbundet för att tillse att lagens tillämpning skärps och de ideella föreningarnas talesrätt utsträcks.

Stockholm 2006-02-06

STYRELSEN

Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström