Förbundet för Ekoparken

50 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2004

Översikt

Året har präglats av tre processer som alla är inriktade på nationalstadsparkens framtid. Den första processen har varit Kungliga Djurgårdsförvaltningens framtagande av en skötselplan för hela nationalstadsparken. Det arbetet påbörjades under förra året och avslutades under 2004 då förbundet och våra medlemsföreningar fick inkomma med synpunkter. Skötselplanen har ett 100-årsperspektiv. Den andra processen, som är länsstyrelsens arbete med regeringens uppdrag att se över förvaltning och skötsel av nationalstadsparken, gick igång i början av året och kommer att pågå även år 2005. Förbundet deltar i detta arbete genom att vara med i projektets styrgrupp. Den tredje processen är Stockholms stads arbete med en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken. I det arbetet har förbundet och dess medlemsföreningar medverkat genom att delta i rundabordssamtal på olika teman. Det är ännu för tidigt att säga vad dessa processer kommer att leda fram till. De vittnar alla tre om ett positivt intresse för området. Samtidigt har trycket på parken i form av exploateringar i gränszonen ökat starkt. Det gäller främst Husarviken, men också Silverdal i Sollentuna, Norra Frösunda i Solna och Tre Vapen på Sportfältet i Stockholm.

Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelsen har bestått av tio ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordf.

Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandet, v. ordf.

Birgitta Bergqvist, Norra Djurgårdens Vänner, ledamot

Benita Jansson, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, ledamot

Christian Laine, Haga-Brunnsvikens Vänner, ledamot

Bitte Liberg, Södermalmsparkens vänner, ledamot

Anne Murray, Hembygdsföreningen Östermalm, kassör

Lars Raij, enskild medlem, sekreterare

Claes Trygger, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, ledamot

Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot

Ole Settergren, enskild medlem, suppleant

Anita Lalander, Picknickklubben, suppleant

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.

Revisorer

Ronald Bjar, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen

Hans Wiklund, Stf, Stockholmskretsen

Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant

Valberedning

Erik Elvers, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, sammankallande

Mats Gullberg, Turistföreningen, Stockholmskretsen

Ella Öström, Haga-Brunnsvikens vänner

Ekonomi

Antalet medlemsorganisationer är 51 (2003 50) stycken. Koloniträdgårdsföreningen Lilla Frescati är ny medlem. 26 (37) föreningar har betalat medlemsavgiften i år. Några har betalat för föregående år och för innevarande år. Skälet till det låga antalet är att utskick av postgiroblanketter fördröjts av att årsmötesprotokollet inte justerats och skickats ut. Intäkterna har under 2004 varit 27.200 kr (34.041 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 18.112 kr (23.500 kr) och ianspråktagande av reserverade medel 2.750 kr. Ca. 25 (oförändrat) enskilda medlemmar är anslutna. Intäkten av försäljning av böcker och kartor och annonser på hemsidan var 380 kr (2.856 kr). Intäkter för årsmöten och konferenser var 4.550 kr (5.750 kr). Inga gåvor har inkommit (750 kr). 2004 års båttur fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Kostnaderna har belöpt sig till 29.141 kr (34.068 kr). Av kostnaderna svarar administration för 4.665 kr (12.022 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. Hemsidan har i drift kostat 2.061 kr (2.043 kr). Kostnaden för årsmöte och föreningskonferens har varit 12.972 kr (13.233 kr brutto), netto efter deltagaravgifter 8.422 kr (7.483 kr). Kostnader i samband med att förbundet deltagit i aktiviteter som Igelbäckens dag och Skeppsholmens dag samt trycksaker har uppgått till 6.063 kr (6.770 kr).

Året resulterar i ett underskott på 1.941 kr (1.528 kr).

Förbundets kassa och postgiro uppgick vid årsskiftet till 57.527 kr (63.778 kr).

Administration

Kansliet har skötts av Birgitta Bergquist, som hämtat post, avlyssnat telefonsvarare och administrerat utskick. I ganska stor utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg. Kallelser, handlingar och annan information skickas dels ut elektroniskt till de föreningar som har email, dels läggs de ut på förbundets hemsida. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan, vilket innebär att man delar på vissa kostnader. Kungliga Djurgårdsförvaltningen upplåter lokalen utan ersättning.

www. Ekoparken.org

Hemsidan har skötts av Bengt Rundqvist, som är förbundets webmaster. Styrelsens medlemmar ansvarar för olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en hemsida under förbundets hemsida. 3 föreningar utnyttjar detta.

Nyheter för året är:

-        Under året har en engelsk version av förbundets permanenta sidor tagits fram.

-        Vid sidan av en kortversion av litteraturdatabasen finns numera en mycket fyllig litteraturdatabas.

-        Medlemssidorna är numera tillgängliga för alla, vilket gör det lättare för medlemmar att följa styrelsens arbete och dessutom gör det möjligt för en bredare allmänhet att göra detta.

Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till 67 stycken. Förra året var det strax över 200, vilket berodde på att webmastern aktivt påminde föreningarna att skicka in uppgifter. Så sker i år igen, antalet överstiger därför redan förra årets aktiviteter. Detta är ett bra sätt för medlemsorganisationerna att annonsera och samtidigt ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse som omfattar den.

I snitt har webbplatsen haft 1200 besök per månad, varav Aktivitetsguiden 800, (oförändrat). Med besök menas någon som från startsidan klickar sig vidare till hemsidans undersidor.

Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats drygt 50 (oförändrat) gånger under år 2004.

Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter

Under året har årsmöte och två föreningskonferenser hållits. Årsmötet hölls den 27 mars i en föreningslokal i ”klockhuset” på Sabbatsbergsområdet. Christian Laine berättade om sin bok om Rosendals slott på Djurgården och Bengt Rundqvist visade runt på Sabbatsbergsområdet. Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en måltid.

Den första föreningskonferensen hölls i samlingslokalen till bostadsföreningen Sfären i Stocksundstorp den 27 jan. Den på Kungliga Djurgårdsförvaltningens uppdrag framtagna skötselplanen för nationalstadsparken presenterades av författarna Lars-Gunnar Bråvander och Rolf Jacobsson och diskuterades.

Den andra föreningskonferensen hölls den 18 november på Etnografiska museet. Därvid diskuterades arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Stockholms del av nationalstadsparken.

Årets guidade båttur fick ställas in pga. för få anmälningar.

Ett paket med karta och information finns idag för att hälsa nya medlemmar välkomna.

Nyhetsbladet har utkommit med 4 nummer. Benita Jansson har varit redaktör.

Internationella kontakter

Benita Jansson och Richard Murray deltog i en guidad rundvandring med olika stationer kring Fiskartorpets motionscentral för konferensen Urban Woods for People. Förbundets representanter informerade ett 100-tal deltagare från ett dussin länder om Ekoparken, dess skydd i form av nationalstadspark och hoten mot den.

Vid ett studiebesök i oktober vid Naturens hus inom ramen för en internationell universitetsutbildning i skötsel av tätortsnära natur förestod Richard Murray en station.

Andra utåtriktade verksamheter

Förbundet har med representanter ur styrelsen deltagit i Gröna kilarnas dag, 16 maj, Hagadagen, 17 maj (arrangerad av Haga-Brunnsvikens vänner), Skeppsholmsdagen, 5 september, Igelbäckens dag, 5 oktober. Vid dessa tillfällen har ibland bokbord ställts upp och böcker och kartor sålts under banderollen ”Ekoparken”.

Förbundet uppvaktade den 3 mars tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken landshövding Mats Hellström för att gå igenom läget i parken. Den 16 november uppvaktades riksdagens bostadsutskott  om brister i det lagliga skyddet (se nedan). Folkpartiet i Solna, Sundbyberg och Sollentuna uppvaktades den 18 augusti om behovet av Järvakilens spridningsväg, bebyggelsen i Silverdal, Bockholmen m.m (se nedan). Den bristande kommunikationen till förbundet från Solna stad påtalades också.

Kungliga vetenskapsakademien ordnade den 6 maj tillsammans med bl.a. Beijerinstitutet och Naturvårdsverket ett symposium om Städers grönområden med erfarenheter från nationalstadsparkerna i Stockholm och i Tavastehus, Finland.

Lagskydd

Regeringen gav i början av året Länsstyrelsen i uppdrag att utreda förvaltning och skötsel av nationalstadsparken i syfte att stärka skyddet och utvecklingen av parkens värden. Direktiven är allmänna men samtidigt öppna och medger många olika förslag. Efter brev till landshövding Mats Hellström inbjöds förbundet och Kommittén för Gustavianska Parken (KGP) att delta i styrgruppen för projektet på länsstyrelsen. Styrgruppen har hållit fyra sammanträden under året. Projektet har levererat en kortfattad rapport till regeringen rörande tillståndet i parken. Förbundet samarbetar med Åke Bouvin, KGP, för att ta fram ett förslag till en förvaltningsform för parken.

I början av året annonserade Stockholms stadsbyggnadskontor att arbetet på en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken skulle återupptas. Förbundet har länge krävt att denna plan skall färdigställas och att förbundet och dess medlemsföreningar skulle få vara med för att ge synpunkter på ett tidigt stadium i processen. Såtillvida har förbundet blivit bönhört att uppläggningen av en serie rundabordssamtal följt förbundets rekommendationer. Sex sådana har hållits på olika teman rörande kulturlandskapets värden, rekreation och friluftsliv, vetenskapsstaden, trafik- och infrastruktur och naturvärden.

Förbundet uppvaktade tillsammans med Världsnaturfonden och Kungliga Djurgårdens förvaltning riksdagens bostadsutskott med anledning av en motion från miljöpartiet om behovet att stärka det lagliga skyddet av parken. Från förbundet deltog Richard Murray, som betonade bristerna i skyddet och de många vägar som kommuner och statliga myndigheter med tiden hittat för att gå runt paragrafen i miljöbalken.

Samtal har förts med Miljöbalkskommittén om lagskyddet för nationalstadsparken och kopplingen till plan- och bygglagen mfl. lagar samt om överklagandemöjligheterna för en organisation som förbundet.

Samverkansgruppen

Förbundet företräds i länsstyrelsens samverkansgrupp av Richard Murray och Henrik Waldenström. Desirée Edmar och Peter Schantz är med som representanter för Kommittén för Gustavianska Parken. Samverkansgruppen har hållit 4 sammanträden under året. Dessa ägnas huvudsakligen rent informationsutbyte. En viss samstämmighet rörande målen för parken har med tiden utvecklats. Förbundet har haft möjligheter att framföra synpunkter i samband med den årliga rundfärden i parken. Detta års rundfärd gick på förbundets begäran till Husarviken.

Internationell konferens

Förbundet verkar för en internationell konferens om tätortsnära naturområden i stora städer. Under året har stöd sökts och vunnits från en rad organisationer, däribland Världsnaturfonden, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Institutionen för systemekologi, Kungliga Vetenskapsakademien. Ett preliminärt program är utarbetat. Nu börjar arbetet att söka pengar hos olika stiftelser och sponsorer för konferensen.

Beckholmen – Skeppsholmen – Djurgårdsvarvet

Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område. Henrik Waldenström har ingått som styrelsemedlem i Beckholmens vänförening, som är en del av Stockholms Sjögård.

 

Husarviken-Storängsbotten

Förbundet har inte motsatt sig bebyggelse på den s.k. Gasverkstomten, söder om Husarviken. Däremot har förbundet konsekvent framhävt vikten av att bebyggelsen utformas på ett sätt som inte skadar kulturlandskapets värden och heller inte försämrar spridningsvägen över Hjorthagen.

Förbundet, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening protesterade i skrivelse 2004-05-16 till Gatu- och fastighetsnämnden när markanvisningar lades ut på områden i västra änden av Husarviken. Markanvisningarna gick in på ett område som enligt propositionen om nationalstadsparken enligt vilken riksdagen beslutade skulle ligga inom nationalstadsparken. Ärendet borde enligt den gemensamma skrivelsen återremitteras till dess att en fördjupad översiktsplan för nationalstadsparken antagits och gränserna fastställts. GFN beslutade om markanvisningarna.

Förbundet och Kungliga Djurgårdsförvaltningen begärde i brev 2004-06-07 att tillsammans med staden få göra en miljöprövning av den planerade bebyggelsen på Gasverkstomten i syfte att finna en acceptabel utformning. Brevet ställdes till majoritetsledarna i Stadshuset. Miljöpartiet har lämnat ett positivt svar. Övriga partier har inte svarat alls.

Förbundet och Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening yttrade sig i oktober över Stockholms stads förslag till dragning av gränsen för nationalstadsparken vid Husarviken. Förbundets ståndpunkt är att gränsen bör dras i den yttre begränsningen av den linje som ritats i propositionen om nationalstadsparken.

Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening har arbetat mycket aktivt för att påtala alla olika ingrepp i området, upplag av sprängsten från Norra Länken, destruktionsanläggningar för rening av förorenad mark, avverkning av vegetation m.m. Nya ansökningar har nyligen ingivits om mycket större volymer mark som ska renas, jämfört med tidigare. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har drivit ärendet.

Ett projekt för ett mycket stort lager för stadsgas i nordöstra delen av Gasverkstomten är numera nedlagt. Istället har Stockholms stad och Fortum lanserat en LNG-lager på Norra Kajen vid Ropsten. Det förefaller bereda de kringboende en mycket stor risk.

Kraftledningen över Husarviken avses grävas ned i samband med exploateringen av Gasverkstomten. Förbundet har motsatt sig att detta görs bara på en kort sträcka under Husarviken med ”upptag” på Fisksjöäng och krävt att den läggs i sjökabel hela vägen bort till Bergshamra.

Övriga bygg- och planärenden
Igelbäcken – naturreservat, gröna kilar

Naturskyddsföreningen i Stockholms län ordnade även detta år Igelbäckens dag. Förbundet har deltagit i natur Sundbybergs arbete för ett reservat för Igelbäcken genom Bengt Rundqvist. Detta naturreservat, kraftigt förminskat genom en uppgörelse med fastighetsbolaget Vasakronan, invigdes av landshövding Mats Hellström den 5 oktober. Förbundet har välkomnat Solna stads förslag att bilda ett naturreservat inom dess område. Kungliga Djurgårdens förvaltning har tidigare motsatt sig ett naturreservat inom den delen som ligger inom Ulriksdals slottspark men konflikten verkar nu vara löst. Stockholm envisas med att inte vilja inrätta något naturreservat för sin del av Järvafältet utan kallar området ”friområde”.

Vid uppvaktningen av folkpartipolitikerna i Solna, Sundbyberg och Sollentuna utlovade kommunalrådet Anders Ekegren att ta initiativ till en gemensam arbetsgrupp för alla kommuner som Igelbäcken går igenom.

Norra Länken vid Bellevue

Förbundet har överklagat detaljplanen för Norra Länken genom Bellevueparken. De viktigaste skälen är intrång i park och naturmiljö (ett stort antal träd ska avverkas vid Stallmästargården, det är utomordentligt stor risk att pelousen rivs upp, när man försöker bygga tunneln 1 meter under gräsmattan), att man inte prövat alternativ (Cedersdalsgatan) och risken för att Carl Eldhs skulpturmuseum skadas. Överklagandet ligger nu hos regeringen för beslut.

Värtabanan

Värtabanan förstärktes och rustades upp förra året. Detta skedde utan intrång på parkmark eller i naturmiljö. Men Banverket återkom under detta år med en begäran om en kraftig förstärkning av banvallen genom området vid Ugglevikskällan. Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening har deltagit i samråd, också för förbundets räkning. Förbundet motsatte sig s.k. tryckbankar som skulle ta 5.000 kvm av Ugglevikskärret i anspråk. Kärret har av länsstyrelsen pekats ut som en av de absolut viktigaste biotoperna inom hela nationalstadsparken. Banverket återkom efter föreläggande om miljökonsekvensbeskrivning med ett alternativ som bara skulle ta 500 kvm i anspråk. På den grunden tillstyrkte länsstyrelsen ingreppet. Förbundet ansåg att det likväl var ett lagstridigt intrång på naturmiljö. När sedan Banverket avverkade 3.500 kvm övervägde förbundet en polisanmälan. Saken förföll emellertid sedan det visat sig del att hela frågan egentligen inte krävde miljötillstånd och att länsstyrelsen givit Banverket rätt att avverka denna areal. Slutsats: lagen om nationalstadsparken innehåller många kryphål.

Stockholms hamn

Förbundet har granskat den MKB som gjorts av hamnverksamheten och kommit fram till att effekterna på nationalstadsparken inte belysts på ett tillfredsställande sätt. Det gäller intrång i gränsen till parken, omfattande trafik – väg och järnväg – genom parken, farligt gods som transporteras genom parken m.m. Av detta och av hänsyn till skärgården borde MKBn ha innehållet en analys av alternativa lokaliseringar, främst uthamnar, men så har inte varit fallet.

 

Roslagstullsklippan

Samrådsyttrande rörande byggande av studentbostäder på kanten av Roslagstullsklippan (kv Kattrumpstullen) har lämnats av förbundet innebärande avslag på förslaget. Detaljplanen är nu överklagad av Haga-Brunnsvikens Vänner.

Loudden

Beslut är fattat att flygbränslet i fortsättningen inte ska tas in via Loudden.

 

Kaknäs

Inget har under året gjorts för att genomföra det antagna programmet, som Förbundet tillstyrkt. Fanjunkarbostället fortsätter att förfalla och beslut om upplåtelse och restaurering dröjer.

Djurgårdsbrunn

Magasin 3s galleriverksamhet på platsen för det nedbrunna värdshuset har varit framgångsrik men väckt uppseende pga. en mycket påträngande och för den kringliggande miljön främmande gestaltning av byggnadens yttre. Några planer för framtiden har ännu inte presenterats.

Albano

Planering för universitetsinstitutioner och studentbostäder pågår. Risken är att det blir mycket litet av grönt samband mellan Brunnsviken och Lill-Jansskogen.

Frösundavik i Solna, utbyggnad av rehabcenter och hotell

En ny plan är nu överklagad till regeringen. Planen är modifierad vad avser hotellets utbyggnad. Under tiden har rehabcentret byggt tillfälliga lokaler i området. Bygglov för dessa har aldrig tillställts förbundet för yttrande. Förbundet har avgivit synpunkter inför regeringens avgörande och uppvaktat föredragande tjänstemännen på miljödepartementet.

Diverse detaljplaner väster om E4, Solna stad

Hela sträckan från Haga Norra till Järva krog planeras och exploateras nu i snabb takt. Förbundet har agerat genom remissvar på detaljplaner, uppvaktningar och kontakter för att bevara parkens historiska och visuella sammanhang med det omgivande landskapet. Förbundets synpunkter har beaktats i ett avseende: en planerad gångbro över E4 mot Annelund har slopats. Gångbrons landfäste på ekoparkssidan skulle ha inneburit ett stort intrång i parkmiljö.

Utökning av Idrottshögskolan vid Stadion

Den planerade nybebyggelsen har ändrats i enlighet med förbundets önskemål och kommer nu att ligga i sluttningen ned mot Fiskartorpsvägen.

Österleden

Österleden har under en lång period inte ingått i Vägverkets planering, men har nyligen åter tagits upp. En ur parkens synvinkel positiv aspekt i det nya initiativet är att Vägverket diskuterar olika alternativ, bl.a. ett mycket längre österut, över Lidingö, som inte berör parken. Förbundet har avlåtit ett mycket skarpt yttrande över vad som nu kallas ”östlig förbindelse”. Inget av alternativen rimmar med en hållbar miljö.

Bockholmen

Under året har förbundet i olika sammanhang tagit upp förhållandena på Bockholmen. Etablering av en restaurang på Bockholmen har medfört betydande störningar för kringboende. Restauratören har överskridit bygglovet i flera avseenden men fått godkänt i efterhand. Bullerproblemen har under denna sommar tyckts lösta, men övriga problem kvarstår, bl.a. intrång på stranden.

Silverdal

Andra etappen av utbyggnaden norr om parken i Sollentuna planeras nu. Förbundet har protesterat i skrift och vid möte med Sollentunas kommunalråd för stadsbyggnad. Bebyggelsen planeras i direkt anslutning till gränsen mot parken och i ett naturområde som utgör buffertzon för parken.

Norra station – grönt samband Bellevue-Karlberg

Förbundet bevakar planeringen av Norra Stations-området för att säkerställa att det historiska gröna sambandet mellan parken och Karlbergs slottspark ska återskapas.

Framtiden

Fortfarande står det och väger om parken ska stå emot de mycket starka exploateringsintressena. En viss ökad förståelse för och uppskattning av parkens värden kan skönjas i spåren av regeringens uppdrag till länsstyrelsen att utreda förvaltning och skötsel av parken samt regeringens generella uppdrag till landets länsstyrelser att utreda skydd och utveckling av tätortsnära naturområden. Detta har lett till dialoger kring länsstyrelsens uppdrag och Stockholms fördjupade översiktsplan för parken. Någon påverkan på den pågående detaljplaneringen kan dock inte skönjas ännu.

Stockholm 2004-02-22

STYRELSEN

Richard Murray, Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Christian Laine, Anita Lalander, Bitte Liberg, Anne Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström