Förbundet för Ekoparken

50 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2003

Översikt

På olika sätt demonstreras ett intresse för tätortsnära grönområden, bl.a. i uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Trots detta går exploateringen längs Uppsala-vägen vidare. Nästa etapp blir Ulriksdalsfältet. Kring marken på Gasverkstomten har striden stått het hela året – destruktionsanläggningar har körts igång och framtida storskalig exploatering tar allt konkretare form. Silverdal norr om Ulriksdal bebyggs för fullt och nu kommer nästa etapp. Stockholms kommun och Vägverket har återupptagit arbetet med Norra Länken. Möjligheterna att bevara Beckholmen och Djurgårdsvarvet för maritim verksamhet har dock ljusnat betydligt medan oljebolagen bitit sig fast starkare på Loudden.

Friluftsfrämjandets utmärkelse

Förbundet tilldelades Årets Friluftsmiljöutmärkelse 2002 av Friluftsfrämjandet Stockholms Distriktsförbund. Priset delades ut på Vildmarksmässan i Sollentuna den 28 mars och mottogs av förbundets ordförande.

Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordf.

Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandet, v. ordf.

Birgitta Bergqvist, Norra Djurgårdens Vänner, sekreterare

Christian Laine, Haga-Brunnsvikens Vänner, ledamot

Anne Murray, Hembygdsföreningen Östermalm, kassör

Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot

Ole Settergren, enskild medlem, ledamot

Claes Trygger, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, ledamot

Anita Lalander, Picknickklubben, ledamot

Bitte Liberg, Södermalmsparkens vänner, suppleant

Benita Jansson, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, suppleant

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.

Revisorer

Ronald Bjar, Svenska Turistföreningen, Stockholmsdistriktet

Hans Wiklund, Stf, Stockholmsdistriktet

Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant

Valberedning

Erik Elvers, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, sammankallande

Mats Gullberg, Turistföreningen, Stockholmsdistriktet

Ella Öström, Haga-Brunnsvikens vänner

Ekonomi

Antalet medlemsorganisationer är 50 stycken. Två nya föreningar har anslutit sig till förbundet: Koloniföreningen Söderbrunn och Järva Folkets park har valts in. 37 föreningar har betalat medlemsavgiften i år. Några har betalat för föregående år och för innevarande år. Intäkterna har under 2003 varit 34.041 kr (2002 35.730 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 23.500 kr (16.600 kr). Ca. 25 enskilda medlemmar är anslutna. Intäkten av försäljning av böcker och kartor och annonser på hemsidan var 2.856 kr. Intäkter för årsmöten och konferenser var 5.750 kr. 750 kr har inkommit som gåvor (1.600 kr). 2003 års båttur gick precis jämnt ut. Tack vare stipendiet från Rica City Hotels miljöfond har förbundet även detta år haft en god likviditet.

Kostnaderna har belöpt sig till 33.465 kr (66.784 kr). Av kostnaderna svarar administration för 11.519 kr (7.355 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. Postgirot kostar i år mer, trots att förbundet gått över till nätpostgiro. Möteslokaler har kostat mer än förra året. Hemsidan har i drift kostat 1.943 kr (2.434 kr). Den lägre kostnaden beror på att abonnemanget förra året betalts för två år. Kostnaden för årsmöte och föreningskonferens har varit 13.233 kr brutto (9.003 kr), netto efter deltagaravgifter 7.483 kr (6.371 kr). Kostnader i samband med att förbundet deltagit i aktiviteter som Igelbäckens dag och Skeppsholmens dag samt trycksaker har uppgått till 6.770 kr (5.899 kr).

Året resulterar i ett överskott på 1.528 kr (5.221 kr).

Förbundets kassa och postgiro uppgick vid årsskiftet till 63.778 kr (62.250 kr).

Administration

Kansliet har skötts av Birgitta Bergquist, som hämtat post, avlyssnat telefonsvarare och administrerat utskick. I ganska stor utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan, vilket innebär att man delar på vissa kostnader. Kungliga Djurgårdsförvaltningen upplåter lokalen utan ersättning.

Kontakten med medlemsföreningarna och de individuella medlemmarna

Under året har årsmöte och en föreningskonferens hållits. Årsmötet hölls den 8 mars på Café Bojan på Stockholms universitet. Nils-Erik Landell kåserade om naturmiljöer i Ekoparken och Kent (Malte) Malmström underhöll på kvällen genom att berätta om sitt liv som artist. En föreningskonferens hölls den 23 september på Fiskartorpets nyupprustade motions- och konferensanläggning. Utsikten från hopptornet beundrades och de nya ägarna presenterade sin verksamhet. Syftet med konferensen var att ge medlemsföreningarna en bild av de prioriteringar som styr styrelsens arbete samt att inhämta föreningarnas önskemål beträffande verksamheten.

En av Henrik Waldenström guidad båttur i parken för medlemsföreningarna ordnades den 25 april. I år deltog 60 personer.

Ordföranden har hållit föredrag vid sammankomster med Hembygdsföreningen å Norrmalm och Hyresgästföreningen på Östermalm.

Hemsidan (se nedan) innehåller idag en mängd information och innebär en betydande förbättring av kommunikationen till medlemsföreningarna.

Ett paket med karta och information har tagits fram för att hälsa nya medlemmar välkomna.

Beslut om att använda e-mail

Vid årsmötet år 2003 godkändes styrelsens förslag att kallelser, protokoll m.m. skulle kunna skickas elektroniskt till de medlemsföreningar som har e-mail. Övriga får handlingarna med den vanliga posten.

Förbundets hemsida

Hemsidan har kompletterats med gästbok där besökare kan lämna synpunkter på förbundets verksamhet. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en hemsida under förbundets hemsida. 3 föreningar utnyttjar detta. Under året har kartor designade av Ann Nyström lagts in på hemsidan.

Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till över 200 stycken. Detta är ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse som omfattar den.

Ambitionen är att ge all information till medlemsföreningar och individuella medlemmar denna väg och att reducera portokostnader genom att skicka kallelser och information med e-mail i så stor utsträckning som möjligt.

I snitt har webbplatsen haft 1200 besökare per månad, varav Aktivitetsguiden 800 (samma som förra året). Med besökare menas någon som från startsidan klickar sig vidare till hemsidans undersidor.

Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats drygt 50 gånger under år 2003. Många undersökningar visar att webbplatser som uppdateras ofta får många återbesökare.

Styrelsen betraktar inte hemsidan som färdig utan arbetar vidare med att utveckla den. Bengt Rundqvist är webmaster och sköter den tekniska delen. Ansvaret för olika sidor är utlagt på styrelsens medlemmar.

Översättning till engelska av de fasta sidorna har påbörjats. En kortversion av litteraturdatabasen finns numera på hemsidan. Den fylligare litteraturdatabasen återstår att lägg in. Bygglistan måste aktualiseras.

Internationella kontakter

Vid ett besök under våren på Vetenskapsakademin av rektorn för University of British Columbia i Vancouver bidrog förbundets ordförande genom att berätta om de ideella organisationernas roll i tillkomsten och skyddet av parken. Henrik Waldenström deltog i augusti i en konferens i Prag på temat urban ekologi.

Lagskydd m.m.

I samband med utarbetandet av ett förslag till skötselplan, på uppdrag av Kungliga Djurgårdsförvaltningen, har två konsulter aktualiserat ett annat lagskydd av parken, likt det för nationalparker. Deras tanke är att ändra lagstiftningen så att det blir möjligt att utfärda bindande föreskrifter rörande skötsel. Detta diskuteras nu livligt inom förbundet.

Regeringen lade först i november 2003 det förutskickade uppdraget till länsstyrelsen i Stockholm att utreda och komma med förslag till hur parken bäst ska utvecklas och om det kräver organisatoriska åtgärder och finansiella insatser. Förbundet har som sin uppfattning hävdat att ett samlat huvudmannaskap och en ekonomisk bas krävs för att på sikt kunna utveckla parken. Dessa uppfattningar plus angelägenheten i att påskynda handläggningen av ärendet framförde förbundet, Haga-Brunnsvikens vänner och Kommittén för Gustavianska Parken m.fl. vid en gemensam uppvaktning av miljöminister Lena Sommestad redan den 16 januari. Förbundet samarbetar nära med kommittén för att påverka utredningen.

Vid uppvaktning av stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson i Stockholm framförde förbundet bl.a. önskan att Stockholms stads översiktsplan för nationalstadsparken äntligen borde färdigställas. Under hösten kom signaler att arbetet återupptagits och frågan om gränsdragningen är nu mycket aktuell. Gränsdragningsfrågan är särskilt aktuell i Husarviken med tanke på kommunens olika planer på exploatering av Gasverkstomten. Förbundet och Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening har uppfattningar om gränsdragningen som skiljer sig starkt från Stockholms stads.

Avhandling

Mikael Glemdahl vid Högskolan i Jönköping skriver på en avhandling om nationalstadsparkens tillkomst och de ideella organisationernas roll. Glemdahl har fått material och intervjuat medlemmar i styrelsen.

Förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald – skötselplan för nationalstadsparken

Kungliga Djurgårdsförvaltningen har låtit ett par konsulter utarbeta en skötselplan för hela nationalstadsparken, med visst beaktande även av buffertzonerna. Planen är långsiktig – 100 år – och både översiktlig och detaljerad. Förbundet har diskuterat planen ett antal gånger med författarna och Djurgårdsförvaltningen. Ett remissvar inlämnas sent på hösten. En föreningskonferens planeras för att förankra förbundets synpunkter bland medlemsorganisationerna och för att få fram detaljerade synpunkter på olika områden. Främsta önskemålet från förbundet är att vidmakthålla dialogen med Djurgårdsförvaltningen.

Samverkansgruppen

Förbundet företräds i länsstyrelsens samverkansgrupp av Richard Murray och Henrik Waldenström. Desirée Edmar och Peter Schantz är med som representanter för Kommittén för Gustavianska Parken. Samverkansgruppen håller 4-5 sammanträden per år. Sammanträdena ägnas huvudsakligen rent informationsutbyte. En viss samstämmighet rörande målen för parken har med tiden utvecklats. Förbundet har haft möjligheter att framföra synpunkter i samband med den årliga rundfärden i parken.

Internationell konferens

Förbundet har verkat för en internationell konferens om tätortsnära naturområden i stora städer. Förbundet har i denna fråga samverkat med institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet och Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälle). Formas konferens kommer nu att hållas i Göteborg år 2005 och heta ”Urban life”. Något särskilt block med den uppläggning förbundet skisserat kommer inte att finnas.

Stor-Stockholms Miljöorganisationers Trafikråd

Förbundet har deltagit i Stor-Stockholms Miljöorganisationers Trafikråd (SMTR) genom Richard Murray och Henrik Waldenström. Efter valet 2002 har aktiviteten varit begränsad. Förbundets representanter har drivit frågan om att stoppa Österleden. Den nya översiktsplanen för Stockholm innehöll inför beslut i kommunfullmäktige inget reservat, men under sammanträdet väcktes förslag om detta, vilket också blev fullmäktiges beslut. Detta beslut överklagades av ett par personer närstående förbundet. Överklagandena vann bifall i första men avslogs instans. Översiktsplanen innehåller därför idag reservat för Österleden. Vägverket har därefter både lagt ned utredningen och åter tagit upp den på begäran av Nacka kommun.

Beckholmen – Skeppsholmen – Djurgårdsvarvet

Henrik Waldenström är ledamot i styrelsen för Beckholmens vänförening. Ett flertal organisationer är nu verksamma för att bevara den marina verksamheten och Beckholmens karaktär som varvs- och skeppsbyggarholme. Förbundets inriktning har varit att bevara Beckholmen och Djurgårdsvarvet som ett maritimt centrum, med varv och båtbyggerier. Genom Kungliga Djurgårdsförvaltningens försorg lades en utredning fram sent på hösten. Utredningen en syftar till en utveckling av området i denna riktning. [1]

Anne Murray, Richard Murray, Ann Nyström, Henrik Waldenström och Bitte Liberg representerade förbundet på Skeppsholmens dag den 13 september. Där sålde de kartor och böcker under en banderoll för Ekoparken. Vid Beckholmsdagen den 12 april representerades förbundet av Henrik Waldenström.

Inklusive Galärvarvet och Kastellholmen kallas är den nya samlande beteckningen på området Stockholms sjögård.

Övriga bygg- och planärenden

Husarviken-Storängsbotten

Förbundet har tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och medlemsföreningarna Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Djurgårdens Hembygdsförening utarbetat ett principprogram eller preliminär vision för Husarviken-Storängsbotten. Detta program kan bli viktigt när Gasverkstomten ska exploateras. I programmet betonas det kulturhistoriska landskapets värden runt Husarviken, behovet att ge Hjorthagen samband med både Gasverkstomten och Storängsbotten och vikten av att spridningsvägen via Storängsbotten stärks.

Kungshamra

En relativt stor komplettering av bostadsområdet med 500 bostäder har föreslagits i en detaljplan. Förbundet har dock ansett att den tillkommande bebyggelsen är så väl integrerad i den befintliga att den bör betraktas som en komplettering som inte gör intrång i natur- eller parkmark och ej heller skadar kulturlandskapets värden. Den slutliga detaljplanen delgavs aldrig förbundet för yttrande. Solna har i ett flertal fall endera underlåtit eller glömt att skicka planerna.

Igelbäcken – naturreservat, gröna kilar

Naturskyddsföreningen i Stockholms län ordnade även detta år Igelbäckens dag. Förbundet har i ett remissvar välkomnat Solna stads förslag att bilda ett naturreservat inom dess område. Statens fastighetsverk motsätter sig dock naturreservat inom Ulriksdals slottspark.

Norra Länken vid Bellevue

Advokat Per Björkmans överklagande av finansieringsavtalet mellan Stockholms stad och Vägverket för Bellevuelänken har slutligen avslagits. Förbundet deltog tillsammans med flera medlemsföreningar i ett samråd för miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Länken genom Bellevue den 15 januari. En utförlig samrådsskrivelse ingavs. Under hösten ingav förbundet synpunkter på den utställda detaljplanen, vilka i huvudsak gick ut på att alternativet Cedersdalsgatan skulle vara att föredra. I dessa synpunkter instämde våra två medlemsföreningar Norrmalms och Östermalms Hyresgästföreningar, vilka är sakägare och därigenom kan överklaga ett beslut av Stockholms stad.

Värtabanan

Värtabanan har under året förstärkts och rustats upp. Detta har i huvudsak skett utan intrång på parkmark eller i naturmiljö. Men en kraftig förstärkning återstår genom området vid Ugglevikskällan. Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening har deltagit i samråd, också för förbundets räkning. Länsstyrelsens agerande har lett till att Banverket måste göra en utredning om alternativa sätt att åstadkomma förstärkningen och en miljökonsekvensbeskrivning av dessa alternativ.

Roslagstullsklippan

En detaljplan är under utarbetande för byggande av studentbostäder på kanten av Roslagstullsklippan. Haga-Brunnsvikens Vänner (liksom förbundet) motsätter sig dessa planer och driver ärendet.

Loudden

Bensinbolagen försöker bita sig kvar på Loudden. Förbundet arbetar för att oljehamnen skall läggas ned och att marken skall återgå till Ekoparken och har avstyrkt förlängda avtal. [2]

Storängsbotten

Beridna högvaktens nya stallar är ute ur bilden. Däremot har ett stort antal förslag till förnyelse av det gamla utställningsområdet aktualiserats.

Fiskartorpet

Friluftsgården såldes 2001 till Wille Winell som nu startat verksamhet under mottot ”mötesplats för alla åldrar”. Förbundet höll en föreningskonferens på Fiskartorpet den 23 september.

Kaknäs

Förbundet svarade under hösten på en remiss rörande områdets planering. I huvudsak tillstyrktes förslaget, som är bra och inriktat på naturmark istället för som tidigare en golfbana. Förbundet önskar att skjutvallarna ska tas bort. Problemet är nu att inget händer. Fanjunkarbostället fortsätter att förfalla och beslut om upplåtelse och restaurering dröjer.

Albano

Förbundet har deltagit i samråd och yttrat sig om program för bebyggelse. Förbundet kan acceptera viss exploatering, så länge ett grönt samband skapas mellan Brunnsviken och Lill-Jansskogen. Förbundet ställer sig skeptisk till studentbostäder eftersom dessa kommer att ligga isolerade. Risken är att det leder vidare till ytterligare exploatering.

Destruktionsanläggning på Gasverkstomten

Destruktionsanläggningen togs i drift under hösten. P.g.a. felaktig installation överskreds miljönormerna hela tiden som anläggningen var i bruk. Under vintern ska den monteras ned och flyttas. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har drivit ärendet.

Frösundavik i Solna, utbyggnad av rehabcenter och hotell

Huvuddelen av hotellets utbyggnadsplaner har underkänts av länsstyrelsen. Planen är nu överklagad till regeringen. Planen är modifierad vad avser hotellets utbyggnad. Under tiden har rehabcentret byggt tillfälliga lokaler i området. Bygglov för dessa har aldrig tillställts förbundet. Förbundet har beretts tillfälle att avge synpunkter inför regeringens avgörande.

Diverse detaljplaner väster om E4, Solna stad

Hela sträckan från Haga Norra till Järva krog planeras och exploateras nu i snabb takt. Förbundet har agerat genom remissvar på detaljplaner, uppvaktningar och kontakter för att bevara parkens historiska och visuella sammanhang med det omgivande landskapet. Planen har nu fastställts genom att regeringen avslagit överklagandena. Solna har för att klara bullerfrågan som ersättning för kontorsbebyggelse mot Uppsalavägen planerat en bullarvall med plank. Förbundet har reagerat starkt negativt mot den förfulning som detta skulle innebära och i skrivelser och uppvaktningar försökt stoppa detta, dock utan resultat. Ett kontorshus verkar komma att uppföras vilket tills vidare eventuellt onödiggör bullerplanket. Även i detta ärende har Solnas kommunikation med förbundet varit bristfällig.

En positiv nyhet är att kraftledningen över norra delen av Brunnsviken till följd av exploateringen kommer att grävas ned.

Polishögskolan – hallar för nationella insatsstyrkan

Utan att underrätta förbundet har Solna kommun släppt fram bygglov för två stora hallar för den nationella insatsstyrkan.

Utökning av Idrottshögskolan vid Stadion

Ärendet har åter aktualiserats. Förslag föreligger att bebygga kullen söder om nuvarande huvudbyggnaden.

Österleden

Reservatet som vid sittande fullmäktigesammanträde plötsligt lyftes in i översiktsplanen igen överklagades av förbundet och Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening. Länsrätten gav de klagande rätt och ärendet fördes till kammarrätten. Stockholmsberedningen aktualiserade åter Österleden. Länsrätten har därefter givit klartecken för reservatet. Österleden har under en lång period inte ingått i Vägverkets planering, men har nyligen åter tagits upp.

Ornässtugan - Bergsjölund

Ornässtugen ska nu vara kvar. Djurgårdens hembygdsförening har agerat mycket kraftfullt i ärendet. Förbundet har tillsammans med Djurgårdens hembygdsförening agerat för en försiktig tillbyggnad av Bergsjölund och motsatt sig byggande utanför tomtmark.

Skogsavverkningar inom nationalstadsparken

Kungliga Djurgårdsförvaltningen har i samband med framtagandet och remissen av en skötselplan för nationalstadsparken beslutat att ett moratorium tills vidare ska råda för större skogsavverkningar in parken.

Olika enskilda fastighetsägare har under året önskat fälla stora, värdefulla träd, bl.a. i den svaga spridningskorridoren över Gärdet. Förbundet har agerat genom samtal med ägarna och i ett fall lyckats avstyrka avverkning. Lagen ger inget skydd mot ingrepp av detta slag.

Bockholmen

Etablering av en restaurang på Bockholmen har medfört betydande störningar för kringboende. Restauratören har överskridit bygglovet i flera avseenden och är ålagd att rätta sig efter detta. Bullerproblemen är svåra att komma åt. Förbundet har agerat på flera sätt i förhållande till såväl Solna stad som restauratören.

Tekniska högskolan

Hela området förtätas nu mycket snabbt. Det ligger utanför men i direkt anslutning till parken varför förbundet följer utvecklingen.

Framtiden

Viktigare än tidigare förefaller frågan om att ge nationalstadsparken en huvudman. Samverkansgruppen kan bara fungera för utbyte av information. För att hävda parkens status krävs någon som kan tala med en röst för hela parken och som har en egen ekonomi. Arbetet med regeringens uppdrag till länsstyrelsen kan bli avgörande kan bli avgörande för parkens framtid. En delrapport ska lämnas i december 2004 och en slutrapport ett år senare.

Stockholm 2003-02-17

STYRELSEN

Richard Murray, Birgitta Bergqvist, Anita Lalander, Anne Murray, Bengt Rundquist,  Peter Schantz, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström., Bitte Liberg[1] Den 5 februari 2004 tog Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslut om att avstyrka byggandet av bostäder på tomten kv Grönland, där Djurgårdsvarvet ligger.

[2] I januari 2004 träffade Stockholms kommun, Norsk Hydro och andra oljebolag ett hyresavtal på 5 år med rätt att förlänga det 3 år.

 
  Utlagd 2004-04-01