Mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt) har upphävt Stockholms kommunfullmätiges beslut om ny detaljplan för kv Svea artilleri där Swartlings ridskola tidigare funnits och Generalsstabens stall med byggnader omkring utgör statligt byggnadsminne. Det skäl som tingsrätten anför är att detaljplanen skulle medföra att byggnadsminnet skulle komma att förvanskas. Detta är en viktig seger för rättstillämpningen och för dem som kämpat mot denna vandalism. Beslutet går förvisso att överklaga till Högsta mark- och miljödomstolen, så sista ordet är inte sagt. Återstår att se om Stockholms stad verkligen går vidare med ett överklagande. Domen förefaller glasklar. Se domstolsutslaget:
Sid 1
Sid 2
Sid 3
Sid 4
Sid 5
Utlagd 11-10-07