Solna vill ha eget reservat.

Nu har Solna stad tröttnat på alla försök att skydda Järvafältets unika natur och ovanliga djurliv.

Stadens förslag till ett kommunalt naturreservat runt Igelbäcken sänds nu ut på remiss till de berörda instanserna efter beslut i miljönämnden. -Vi tycker det är angeläget att området får ett starkt rättsligt skydd mot exploatering, säger ordföranden i byggnadsnämnden Anders Ekegren, (fp)
- Gröna kilar och naturområden blir allt viktigare ju mer asfalten breder ut sig. Värdet av sådana områden är svårt att mäta i pengar, fortsätter Allan Klingström, (kd), som är ordförande i miljönämnden.

Ekologiska passager
För att göra naturreservatsområdet mer tillgängligt föreslås en rad åtgärder. Bland annat en gångväg från Ulriksdals station till Igelbäcken och en bro över järnvägen mellan Överjärva och skogen i Västerjärva.
Ekologiska passager för djur och människor under järnvägen och Uppsalavägen vid Igelbäcken föreslås också. Dessutom föreslås bullerskydd på båda sidor om såväl vägen som järnvägen.

Remisstiden går ut i slutet av mars. Kommunfullmäktige beräknas fatta beslut om det slutgiltiga reservatsförslaget tillsammans med översiktsplanen för Västerjärva och Ulriksdalsfältet i juni.( Mitt i Solna nr 5/16)

 
Denna sida är en undersida till www.ekoparken.org.
Uppdaterad 2002-02-02