Förbundet för Ekoparken Stockholm den 14 maj 2001
Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommittén för Gustavianska Parken


Borgarrådet Alf T. Samuelsson
Roteln för integration,
miljö och idrott
Stockholms Stadshus
105 35 Stockholm


Bäste Alf T. Samuelsson

Ang. Norrtullstomten och allmänhetens möjligheter till att nyttja
Nationalstadsparken för motion

Allmän bakgrund

Det övergripande syftet med Nationalstadsparken är att "förstärka områdets
natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska
mångfalden".

Ur perspektiven folkhälsa, välbefinnande och hållbar utveckling är det
angeläget att på olika sätt stimulera befolkningen till en högre grad av
fysisk aktivitet och att detta kan tillgodoses på ett sätt som skapar så
liten belastning på miljön som möjligt. Stockholm har som få storstäder i
världen unika förutsättningar i detta avseende genom de s.k. gröna kilarna,
däribland Nationalstadsparken Ekoparken. För att stimulera nyttjandet av
dessa naturresurser är det viktigt att de på olika sätt görs tillgängliga.

För en stor del av befolkningen är fysisk motion genom t.ex. jogging eller
stavgång attraktiv. För skolorna är orienteringsundervisningen ett mycket
viktigt inslag för att eleverna i vuxenlivet ska ha reella möjligheter till
ett rikt friluftsliv och naturmöten. Att nyttja Nationalstadsparken i detta
avseende är emellertid svårt både för allmänheten liksom för skolorna då
det endast finns någon enstaka möjlighet till omklädning i eller intill
parken. Mot denna bakgrund vill vi påpeka det angelägna i att bl.a.
Fiskartorpet på Norra Djurgården får en framtid som kan bidra till
allmänhetens möjligheter till att nyttja den delen av parken för motion.


Norrtullstomten

En plats som skulle kunna få en mycket viktig funktion i detta sammanhang
av friskvård är Norrtullstomten. Platsen är lätt att nå med kollektivtrafik
och många människor passerar den naturligt vid sina arbetsresor. Stora
intilliggande institutioner (Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet,
delar av Stockholms Universitet och KTH) samt närliggande
gästforskarbostäder är underförsörjda med anläggningar för motion och
fysisk aktivitet. Detsamma gäller Norrmalm och Vasastan.

Vi menar därför att Norrtullstomten bör omgestaltas och få en dominerande
grön karaktär samt att någon - några småskaliga byggnader och anläggningar
för motion och fysisk aktivitet skulle vara av stort värde. Exempel på
medborgarplanering som rör Norrtullstomten bifogas för er kännedom (bil. 1).

På Norrtullstomten låg tidigare en del av Stockholmsåsen (se karta, bil.
2). Den gav en intimitet och grön inramning till Stallmästareviken, Haga
och Bellevue. Senare kom den att nyttjas som grustag. På flera ställen har
ingrepp i Stockholmsåsen följts av värdefulla insatser för att läka såren
och restaurera landskapet. Vi menar att staden, i linje med detta, bör
överväga att höja marknivån på Norrtullstomten såsom en åtgärd med stöd i
platsens historia. Detta skulle också leda till att man skulle kunna
erhålla visuell kontakt med det intilliggande parklandskapet och förhöja
platsens roll som attraktiv del av parklandskapet.

Behovet av en lättillgänglig gång- och cykelförbindelse mellan Vasastaden
och Norrtullstomten har uttalats av Norrmalms stadsdelsnämnd och vi vill
här betona vikten av det.

Vi vill även framföra tanken att flytta bollplanen i Bellevueparken till
Norrtullstomten. Det vore även en fördel om tennisplanerna vid
Stallmästareviken kan flyttas dit.

En motionsgård placerad vid Norrtull skulle även kunna få en värdefull
funktion som något av en port och "visitors center" för Nationalstadsparken
med bl.a. presentation av dess unika natur- och kulturlandskap.

Hemställan

Vi hemställer därför att staden låter utreda en omgestaltning och ett
nyttjande av Norrtullstomten i linje med vad som framförts ovan. Vi vill
därvid nämna att vi gärna deltar i en sådan utredning.


Stockholm som ovan

Förbundet för Ekoparken Haga-Brunnsvikens Vänner Kommittén för
Gustavianska Parken

Richard Murray Lars Sundström Eva Nordenson
ordf. ordf. ordf.

gm

Peter Schantz

Idung. 10, 113 45 Sthlm
tel 402 22 98
e-postadress:
peter.schantz@ihs.se

Bilagor:
1. Kring Brunnsvikens stränder III. Gustavianska parken - kultur och natur
för själ och kropp. Särtryck ur Utblick Landskap nr 1, 1996.
2. Karta över bl.a. Norrtullstomten före sänkningen av Brunnsvikens
vattenyta på 1860-talet.