Från: trygger@math.kth.se för Claes Trygger [trygger@math.kth.se]
Skickat: den 2 september 2003 15:54
Till: hamnsamradstockholm@sweco.se
Ämne: Tidigt samråd om hamnen. Synpunkter från Förbundet för Ekoparken på förslag till MKB.
        SWECO
        Box 34 044
        100 26 Stockholm
 
 

        Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Synpunkter från FFE.

        Förbundet för Ekoparken instämmer i de synpunkter som framförts av Djurgården-Lilla Värtans
        Miljöskyddsförening. Vi vill därutöver särskilt understryka följande:

        1. Som framgår av Miljööverdomstolens utslag i våras i frågan om Preems begäran att få öka hanteringen
        vid Loudden från 229.000 ton till 818.000 ton årligen, måste stor vikt läggas vid de indirekta effekterna av
        verksamheten, i föreliggande fall främst transportfrågorna. Detta gäller inte endast petroleumtransporterna;
        även konsekvenserna av färjetrafiken genom skärgården och den härav betingade lastbilstrafiken genom
        innerstaden måste noga beaktas, vad gäller såväl de dagliga utsläppen som utsläpp i samband med olyckor.
        Vilka konsekvenser skulle exempelvis en sådan händelse som sommarens  sänkning av Fu Shan Hai utanför
        Bornholm fått för Stockholms skärgård, om den inträffat i Kanholmsfjärden? Hur sannolik är en
        upprepning av tillbudet då Finlandsfärjan Wellamo, med 900 ombordvarande, med några få sekunders
        marginal undgick att rammas av den bensinlastade Tärnfjord? Vilka risker är förknippade med
        transporterna av giftigt, brännbart och explosivt gods längs Tegeluddsvägen-Lidingövägen-Valhallavägen
        och vidare genom Nationalstadsparken? Kan något liknade händelsen på Tegeluddsvägen fredagen den 13
        februari 1998, då en gasollastad tankbil var en hårsmån från att utlösa en katastrof, inträffa igen?

        Dessa, och liknande, frågor måste MKB:n besvara. Rimligt är även att den analyserar frågan om det
        lämpliga i att en betydande del av Finlands utrikeshandel passerar genom Stockholms innerstad. Skulle inte
        såväl transportörerna som medborgarna och miljön vara bättre betjänta av transporter genom grunda
        skärgårdar (d.v.s. korta inseglingsleder) och längs vägar utanför tätorter?

        2. Containerhamnen, vilken gränsar till Nationalstadsparken, klarar endast en tämligen blygsam expansion.
        Ekonomiska skäl (t.ex. kostnaden för containerkranar) torde tala för en sammanhållen verksamhet.
        Slutsatsen blir, att hanteringen redan inom kort måste flyttas till någon uthamn. I stället för att med
        konstlade medel söka hålla liv i verksamheten i nuvarande läge, bör planeringen för en flyttning påbörjas
        utan dröjsmål.

        Förbundet vill även understryka att vi ser med stor oro på de ökade järnvägstransporterna längs
        Värtajärnvägen genom Nationalstadsparken. Vi har redan upplevt de hot som riktas mot området nära
        Ugglevikskällan och vid Söderbrunns koloniområde, där Banverket på en sträcka av åtskilliga hundra meter
        önskar anlägga tryckbankar av ungefär 25 meters total bredd, något som, om planerna förverkligas, kommer att
        leda till skövling av omkring hälften av det synnerligen skyddsvärda området. Att den tätare trafiken och
        höjningen av hastigheten från 40 km/tim till 70 km/tim kommer att ha en mycket negativ inverkan på
        Nationalstadsparken är självklart. Förbundet ser därför en flyttning av all godshantering till andra hamnar
        som synnerligen eftersträvansvärd. Det rimligaste är att hamnen, vilken numera - till skillnad mot
        situationen på 1870-talet - ligger i Stockholms innerstad, omvandlas till en ren passagerarhamn.

        Stockholm den 2 september 2003

        För styrelsen för FFE
        Claes Trygger

===================================================================================

        Claes Trygger
        Artillerigatan 78
        115 30 STHLM
        664 05 66 (b)  790 7419 (a)  22 53 20 (fax arb)