Förbundet för Ekoparken Stockholm den 29 maj 2001
Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommittén för Gustavianska Parken


Solna stadsarkitektkontor
Fax 734 23 77


Ang. samråd gällande Program för detaljplan för kv Kandidaten inom stadsdelen
______________________________________________________________________________

Bergshamra (P00-018)
____________________

Refererar till brev 01-05-15 samt senare samtal med planarkitekt Håkan Svärd.

Ovan nämnda organisationer ser i princip positivt på en mindre
komplettering av planområdets studentbostäder. Detta gäller dock under
vissa förutsättningar.

Planområdet är en del av Nationalstadsparken och ingår i dess historiska
landskap vars natur- och kulturvärden ej får skadas. Kungshamra har en
mycket speciell prägel och historia vilket ställer särskilda krav på
eventuella förändringar inom området.

Vi menar att vid en eventuell komplettering skall områdets lågskaliga
bebyggelsekaraktär behållas, dvs hus med upp till dagens högsta höjder om 4
våningar kan accepteras.

Befintlig vegetation bör mätas in och bevaras så långt som är möjligt.
Därutöver bör ett särskilt gestaltningsprogram med syfte att kompletta
områdets gröna kvalitéer redovisas.

Om parkeringsplatsen vid "område 2" bebyggs menar vi att de nya husens
fasader bör placeras i linje med de söder om parkeringsplatsen liggande
husen.

Det är lått att konstatera att parkeringsfrågan är ett problem som är
väsentligt större än vad som framgår av programhandlingen. Det faktum att
de existerande parkeringarna nyttjas i det närmaste fullt ut idag är ett
uttryck för att parkeringssituationen i Bergshamra måste ses i en helhet.
Tanken på parkeringsdäck är inte lockande - flera exempel i Solna visar på
svårigheter att nå en tillfredställande lösning. Att förlägga ett garage
under jord i samband med kompletterande bebyggelse kan vara en lösning som
bör prövas i detta skede.

En annan fråga som inte belyses på ett tillfredställande sätt är
konsekvenserna av, som föreslås, att ett barndaghem rives, särskilt i
kombination med att fler studentbostäder torde öka behovet av barnomsorg
samt skolor inom området - Bergshamra.

Frågan om komplettring av området med studentbostäder kan alltså inte ses
på ett isolerat sätt utan måste ses inom ramen för en helhetslösning av
behov inom Bergshamra. Redovisningen av en sådan helhetslösning kommer att
påverka vårt ställningstagande till ärendet i ett senare skede av en
eventuell planprocess.


Stockholm som ovan


För ovanstående organisationer

Peter Schantz