Stockholm 2001-08-25

Stockholms Stadsbyggnadskontoret
Innerstadsavdelningen
Pontus Werlinder
Box 8314
104 20 Stockholm

Samråd om förslag till detaljplan med tillbyggnad av Arreheniuslaboratoriet m m i National-stadsparken på Norra Djurgården 1:48 i Stockholm, S-Dp 2001-03972-54

1 Förbundet för Ekoparken (FFE) och historik
Förbundet för Ekoparken (FFE) är en paraplyorganisation med 46 organisationer som förenas i ambitionen att värna, vårda och visa det samlade kungliga parklandskapet nationalstadsparken - Ekoparken. Förbundet har varit verksamt som förbund sedan 1992. Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd om förslag till detaljplan med tillbyggnad av Arreheniuslaboratoriet m m i nationalstadsparken på Norra Djurgården. FFE som har till uppgift att värna om och förbättra miljön inom Ekoparken, vill lämna följande synpunkter.

2 Allmänt
Enligt Miljöbalken 4 kap § 7 är området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgär-der vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historis-ka landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Riksintresset nationalstadspark står över bygg-exploatering för andra ändamål. Enligt lagens förarbeten ska även exploateringsföretag eller andra ingrepp som kan bli aktuella i områden som gränsar till nationalstadsparken bedömas med tillämp-ning av bestämmelsen. I uttrycket historiska landskap innefattas såväl enstaka byggnader i parkmiljö som historiskt, arkitektoniskt eller konstnärligt värdefulla bebyggelsemiljöer som är belägna inom nationalstadsparken.

3 Ärendet
Tillbyggnaden av Arreheniuslaboratoriet skulle medföra ett ingrepp i en trädplanterad del av området norr om nuvarande byggnader, som avsetts att vara grönområde. Huset ligger i en känslig miljö. Just denna utbyggnad är emellertid av mindre omfattning men sammantaget med andra nu aktuella utbygg-nader, som tillbyggnad enligt kungörelse om bygglov 2001-07-25 av Juristernas hus och ny detaljplan för byggande av ett nytt kårhus vid Universitetet m m, så blir inverkan på området desto större. Vi an-ser att utformning av nya fasader m m, hushöjder o d måste ges stor omtanke och viktiga spridnings-vägar etc bevaras och förstärkas.

Tillbyggnaden av Arreheniuslaboratoriet anser vi sträcker sig för långt norrut. Trädraden mot parke-ringen riskerar då att ta skada. Trapphuset mot norr bör därför flyttas in mot den gård som i förslaget avskärmas öster om tillbyggnaden. Den viktiga spridningsvägen öster om laboratoriet i nordväst/syd-ostlig riktning måste också öppnas helt. Gångbron som korsar denna får inte skrivas in i detaljplanen utan måste rivas och alla parkeringarna däri måste tas bort. Den öppna dalgången i NV-SO-riktning kan återhämta öppen grönska genom att ta bort vändplanen mitt i dalgången. Förlorad vegetation som måste tas bort för föreslagen byggnation måste kompenseras. Den kan med fördel kanske nyttjas för att bryta upp den stora parkeringsytan mellan byggnationen i norr och Svante Arrhenius väg.

Rickard Murray,
Ordf Förbundet för Ekoparken