Förbundet för Ekoparken


Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm (Dp 2001-07633-54)

Förbundet företräder 50 föreningar med tillsammans över 200.000 medlemmar. Förbundet har till enda syfte att värna och vårda Ekoparken som är synonym med den nationalstadspark som berörs av föreliggande förslag.

Förbundet har tidigare yttrat sig över S-Dp 2001-07633-54 och där utvecklat sin syn på bebyggelse i den del av Gasverksområdet som denna detaljplan gäller. Förbundet har också yttrat sig tidigare över Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen. Vi åberopar båda dessa handlingar.

Därutöver vill vi framföra följande.

Planen strider mot miljöbalken 4 kap § 7

Planen inkräktar på det område som enligt propositionen om skapandet av nationalstadsparken (prop 1994/95:3) avses ingå i denna. Kommunerna gavs i propositionen en viss möjlighet att i detalj reglera gränsen för parken, men det område som Stockholms stad här föreslår ska exploateras är inte en detalj utan ett viktigt område för spridning av växter och djur och en viktig del av ett kulturhistoriskt landskap.

Oavsett hur gränsen dras ska området skyddas. Även områden som angränsar parken ska skyddas enligt miljörätten rörande riksintressen. Det kan på den grunden sägas att det inte spelar så stor roll om området ligger i parken eller strax utanför. Området har stor betydelse för flora och fauna i hela nationalstadsparken genom att utgöra den enda spridningsvägen mellan Norra och Södra Djurgården. Den föreslagna bebyggelsen - och de exploateringsförberedelser som företagits - skadar denna spridningsväg.

Området har också stor betydelse för upplevelsen av det historiska landskapet. Exploateringens omfattning och utformningen av bebyggelsen har avgörande betydelse för bibehållandet respektive förlusten av det historiska landskapets kulturhistoriska värden. Den föreslagna bebyggelsen skadar påtagligt det historiska landskapets kulturvärden.

Detta utgör tillräckliga skäl för att planen inte bör fastställas.

Planen strider mot miljöbalkens bestämmelser rörande miljökonsekvensbeskrivningar

En miljökonsekvensbeskrivning är gjord. Denna har dock så stora brister att den inte kan godtas. Någon egentlig prövning görs inte av alternativ. I den mån alternativ berörs behandlas de inte systematiskt och jämförs inte på ett konsekvent sätt med det föreliggande detaljplaneförslaget, vilket är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om lämpligheten att anta det föreliggande förslaget istället för att söka andra lösningar. En uppenbar brist är att den inte utreder de förhållanden som miljöbalkens 4 kap § 6 innehåller rörande det område som berörs. Konsekvenserna för den kulturhistoriskt intressanta industribebyggelsen i området är heller inte klarlagda. Nollalternativet är orealistiskt och kan inte tjäna som jämförelse.

Planen strider mot plan- och bygglagen

Planen är ofullständig. En detaljplan kan inte i detalj föreskriva hur byggnader och anläggningar ska utformas. Men den måste ändå vara så fullständig att det går att bilda sig en uppfattning om åtgärdernas konsekvenser. Därför är det lagstridigt att lämna så stora osäkra öppningar som den föreliggande planen gör. På de i förhållande till nationalstadsparken mest kritiska punkterna anger planen enbart ambitioner att lösa konflikter och motsättningar. En plan som är så otydlig kan inte godkännas.

Planen bör av ovan nämnda skäl ej fastställas.

Stockholm den 19 juni 2008-06-19


Richard Murray
ordförande

 
 
Utlagd 08-06-20