Stockholm 2007-06-28

Stockholms stadsbyggnadskontor

Box 8314

104 20 Stockholm


Yttrande över Karolinska och Norra station – Fördjupning av två översiktsplaner

Det är utmärkt att Stockholms stad och Solna stad samarbetar om denna översiktliga planering. Redovisningen av den fortskridande planeringen är också föredömligt tidig och öppen. Området är stort och utformningen får stor inverkan på stadsbilden i norra innerstaden, Haga-Brunnsviken-området och södra Solna. De övergripande planeringsmålen måste därför diskuteras utförligt innan detaljerade lösningar tas fram.

Här anger vi några övergripande mål beträffande bebyggelsens planering och utformning i stort. Verksamhetsinnehållet lämnar vi därhän.

  1. En tydlig karaktärsskillnad bör bibehållas vad avser Stockholms norra innerstad och Solna stads angränsande bebyggelse. Stenstadens tydliga front är ett sådant karaktärsdrag som bör bibehållas. Det utesluter inte att fronten flyttas något längre norrut. Men det bör finnas en tydlig åtskillnad mellan denna front och Solna stad. Det är inte önskvärt att Stockholms innerstad flyter in över Solna. Bebyggelsen i denna del av Solna bör å sin sida bibehålla karaktären av institutionsområde och hus i park. Detta rimmar med verksamhetens innehåll, vetenskap och sjukvård.
  2. Solnabebyggelsen och Stockholmsbebyggelsen bör åtskiljas genom ett tydligt öppet och obebyggt stråk som gör det möjligt att erfara karaktärsskillnaderna och att möta stenstadens front.
  3. Ett grönt samband bör av flera skäl upprättas som förbindelse mellan Brunnsviken och Karlberg. Detta skulle kunna följa överdäckningen av den befintliga Norra länken och tydligt skilja Stockholm och Solna åt.
  4. Särskilt angeläget – och svårt – är att skapa en grön förbindelse med gång- och cykelvägar i den västra delen till Karlberg genom motorvägs- och järnvägskorsningarna. Vid Norrtull måste också en högklassig förbindelse skapas till Brunnsviken såväl från Norra Stations-området som från norra innerstaden (Norrtullsgatan-Sveaplan).
  5. Genom fortsättningen av Norra Länken under Bellevueparken kan nationalstadsparken utvidgas väster ut från Stallmästaregården. Detta tillfälle bör givetvis tas att skapa en tilltalande miljö i anslutning till Stallmästaregården.
  6. Utformningen av bebyggelsen mot Brunnsviken måste utformas med tanke på dess visuella inverkan från parken. Staden ska kunna anas bakom en trädridå och inte själv utgöra en mur av höga hus som förminskar parken.
  7. Att inkräkta på nationalstadsparken med storskalig bebyggelse är otänkbart. Den s.k. bensinstationstomten bör utformas som en tilltalande entré till parken och reserveras för park- och idrottsändamål. Utformningen bör vara en del i restaureringen av Bellevueparken.
  8. Behovet av Värtabanan minskar fortlöpande allt eftersom godset flyttar till andra hamnar – bl.a. Kapellskär och Nynäshamn. Det skulle underlätta planeringen, minska kostnaderna avsevärt och bereda en stort antal fördelar om Värtabanan lades ned. Kostnaderna för Norra Länken skulle minska och byggtiden förkortas. Exploateringen av Norra Stationsområdet skulle kunna utvidgas och förbilligas. Entrén till parken och Stallmästaregården skulle kunna utformas mycket bättre. Parken skulle bli av med ett betydande intrång.

Richard Murray

ordförande

 
 
Utlagd 07-06-30