Förbundet för Ekoparken                                              Stockholm 1 april 2007

Stora Skuggans väg 30

Till Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                                             

Stockholm 115 42                                                         

Kulturmiljöenheten

 

Yttrande                                                                                                                                                   

Angående begäran att upphäva byggnadsminnesförklaringen av f.d. Generalstabens stalletablissemang i kv. Svea Artilleri, stadsdelen Ladugårdsgärde, Stockholm

Förbundet för Ekoparken lämnar härmed synpunkter på Akademiska hus AB:s begäran att byggnadsminnesförklaringen av ovan nämnda objekt upphävs. Förbundet samordnar intressen rörande Nationalstadsparken i Stockholm och Solna för ca 50 medlemsföreningar. Den aktuella bebyggelsen är belägen intill gränsen för Nationalstadsparken inom vilken Stockholms Stadion ligger. Gränsområdet, den s.k. buffertzonen, får enligt lagen om Nationalstadsparken i Miljöbalken inte utsättas för sådana förändringar som skadar parkens kulturmiljövärden eller det historiska landskapet. En ersättning av stalletablissemanget och de övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna f.d. Statens Normalskola och den s.k. Klavbyggnaden med ny hög bebyggelse är inte förenligt med Nationalstadsparkens värden och intressen.

Byggnadsminnets kulturhistoriska värde är obestridligt och förbundet instämmer helt i Riksantikvarieämbetets uppfattning i dess yttrande av den 23.1.2007 till länsstyrelsen. Förbundet går därför här inte närmare in på den kulturhistoriska frågan men lyfter istället fram den principiella aspekten och lokaliseringsfrågan. Förbundet vill framhålla att länsstyrelsen måste i högsta grad beakta det principiella i frågan och den prejudicerande effekten. Metoden att möjliggöra en ny högskolebyggnad på bekostnad av en kulturmiljö med hjälp av ett politiskt och exploateringsmässigt lockbete i form av ett antal nya bostäder är helt förkastlig. Byggnadsminnesskyddets institutionella egenskap blir värdelös och i förlängningen hotas kulturmiljöer i hela landet. Visserligen finns en laglig möjlighet att häva en byggnadsminnesförklaring och sådant har hänt i ett fåtal fall tidigare. Men då har det gällt samhällsbyggnadsåtgärder av stor vikt som t. ex för teknisk infrastruktur eller en nödvändig reglering för t. ex spårbunden trafik.

En sådan situation råder inte i detta fall. Inom området finns andra möjligheter där byggnadsminnet kan respekteras genom om-, till- men även viss nybebyggelse. Det är heller inte främ-mande att förlägga skolan på annan plats. Statlig och kommunal mark finns som i t. ex. Albano, Norra Station, vid Husarviken samt i Värta- och Frihamnen. Nya byggnader har i trakten uppförts för Försvarshögskolan, Dramatiska Institutet, Fysikcentrum och inom universitetet. Förändringar av befintliga byggnader i högskoleområden äger ständigt rum. Så har t.ex. Operahögskolan fått nya lokaler inom KTH-området. Arkitekturskolan vid Engelbrektskyrkan kommer snart att bli tom då undervisningen flyttas till KTH:s campus. Denna byggnad torde genom ombyggnad vara ett utmärkt och lockande alternativ för Musikhögskolan.

Förbundet vill även göra länsstyrelsen uppmärksam på brister i stadens planprocess. Med hänsyn till de betydande konsekvenserna för miljön måste en s.k. miljöbedömning göras i enlighet med Miljöbalken vilket även länsstyrelsen framhållit. Detta har inte gjorts. I en miljöbedömning måste även alternativa lösningar inklusive andra lokaliseringar prövas och opartiskt analyseras samt ingå i ett samrådsskede. Det finns därför anledning att överväga en överprövning av tillvägagångssättet i planprocessen av länsstyrelsen och eventuellt länsrätten.

Ulf Sandell

För styrelsen i Förbundet för Ekoparken

 
 
Utlagd 2007-04-03