Stadsbyggnadskontoret

Stockholms stad

105 35 Stockholm

Statens Fastighetsverk

Box 16303

103 25 Stockholm

Ärende: Israels ambassad i Nobelparken

Nobelparkens betydelse.

Parken är en närpark och ett naturområde för boende i östra Östermalm. Vid Djurgårdsbrunnsviken finns en liten sandstrand och berget, själva parken, är en unik naturmiljö mitt i storstadsbruset. Dessutom innehåller denna miljö allehanda fullvuxna träd från olika delar av världen och Sverige sedan området var Skogsinstitutets.  Parken är en bergskulle, dess topp, ganska slät, nås antingen via en trappa i NV eller längs en brant stig vid amerikanska ambassadörens residens.  Sluttningen ner mot Djurgårdsbrunnviken är en utmärkt pulkabacke och strandpromenaden längs parken är entré både till Nationalstadsparken och den natur- och vattennära promenadvägen efter Strandvägens sten- och asfaltsstrand. F d Skogsinstitutets byggnad ligger i den västra låglänta delen av området.

En ambassad i området

Om Israels ambassad skall etablera sig i f d Skogsinstitutets lokaler är det av yttersta vikt att området inte undanhålls för allmänheten. Det som framhålls i yttrandet, att en 60 cm hög mur skall byggas runt ambassaden låter mycket hovsamt men var/hur och stort område skall den omfatta? Och, inte minst, vad händer när säkerhetsområdet måste utökas. Vi har sett och följt hur närområdena kring de övriga ambassaderna ser ut. Förutom en avstängning av en större del av området finns också risken att ambassaden av säkerhetsskäl vill belysa sitt närområde. För mycket ljus är också en ´nedsmutsande´ faktor. De övriga byggnaderna/förrådsbyggnaderna, hur skall de användas? Skall de ligga inom ambassadens område?

Nobelparken är en av entréerna till Nationalstadsparken och det är stor risk att området blir mer eller mindre avstängt för allmänheten.

Förbundet för Ekoparken avstyrker en etablering av en så pass säkerhetskrävande ambassad som den israeliska att etablera sig i Nobelparken. Dagens och kanske tyvärr även morgondagens politiska utveckling gör att vi bör avstyrka denna etablering.

Stockholm 2006-10-16

Richard Murray

Ordf. Förbundet för Ekoparken

Genom Anne Murray, kassör, Förbundet för Ekoparken  

 
 
Utlagd 06-11-06