Förbundet För Ekoparken

50 samverkande organisationer i Stor-stockholm

Till Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

 Att Lena Steffner

Stockholm 2006-05-10

Yttrande över

Förslag till detaljplaneprogram för Beckholmen och Djurgårdsvarvet

Beckholmen mm och område invid Kv Grönland (Djurgården 1:39 mm)

Förslag till nya detaljplaner  S-Dp 1999-02395-54 och S-Dp 2005-18782-54

Sammanfattning

Förbundet för Ekoparken (FFE) anser att förslagen för Djurgårdsvarvet - kv Grönland - och Beckholmen i stort är positiva. Att de föreslagna planerna i så hög grad utgår från varvsverksamhetens villkor är värdefullt, samtidigt som planen redovisar tillvaratagande och utveckling av grönstrukturen. En bred samsyn med företrädare för varvsverksamheten måste etableras så att den kan fungera ihop med allmänhetens legitima behov att besöka Beckholmen. FFE anser att tillgängligheten till det centrala berget är nyckeln till en fungerande samverkan. Även till sydudden måste allmänheten ha tillgänglighet. Grönstruktur och sällsynta växter måste kunna leva i symbios med en levande varvsmiljö. Det är av yttersta vikt att investeringar nu kommer till för sanering, upprustning av kajer och varv-/dockor. Vidare måste skräpig skjulbebyggelsen avvecklas och ersättas med för verksamheten och nationalstadsparken ändamålsenlig och välanpassad bebyggelse. Varvsverksamhet på Beckholmen är en viktig förutsättning för att sjöfart skall kunna fungera och utvecklas i Stockholm. FFE vill gärna medverka till den ambition som uttrycks i plansamrådet att ”bevara ett regionalt varv, utöka den kulturhistoriskt marina verksamheten samt bereda allmänheten tillträde” uppfylls.

Bakgrund och allmänna synpunkter

FFE har tidigare i medverkat i planprocessen rörande såväl Södra Djurgårdens västra strand samt kv Grönland. I tidigare yttrande över förslag till detaljplan för kv Grönland (av 2000-05-13) tog FFE kraftfullt avstånd från de bostadsplaner som byggföretaget JM Bygg då hade. Efter ett opinionsarbete av ideella krafter, främst Beckholmens vänförening, har läget markant förändrats. Den detaljplan som nu läggs fram värnar tydligt om nationalstadsparkens intressen kombinerat med en levande varvsmiljö för kommersiella fartyg och traditionsbåtar. Detta sätter FFE stort värde på.

Detaljerade synpunkter

FFE anser att förslaget med vissa justeringar utgör en bra grund för det fortsatta arbetet. Det är helt rätt att utveckla ”Varvsön Beckholmen och det Nya Djurgårdsvarvet”. Varvsverksamheten måste garanteras säkra ytor för sina verksamheter såväl vid dagens kommersiella varv som vid skutorna och ångfartygen. Allmänhetens tillträde måste därför, för inte minst av säkerhetsskäl, ske under reglerade former, när det gäller dessa ytor. Det är av yttersta vikt att en ”besöksslinga” fastställs med bred uppslutning från de verksamma på Beckholmen. Avvikelser från denna bör kunna ske i samråd med verksamhetsansvariga, t ex i samband med speciella händelser såsom Beckholmsdagen. Längs besöksslingan bör skriftlig information finnas på speciella utsiktspunkter. Som givna besöksmål räknas berget mellan dockorna och stenpiren på sydudden. Genom att göra ”berget” attraktivt med välpreparerade gångvägar och utsiktsplatser över dockorna och med informationstavlor som kontinuerligt uppdateras, blir detta attraktivt för besökare En noggrann markering krävs för att styra besöksströmmen mellan berget och sydudden. Allmänhetens tillgänglighet till västra udden vill FFE däremot ifrågasätta. Idag finns här inget etablerat gångstråk. Ett nyskapat gångstråk bedöms ge konflikter med varvsverksamheterna. Grönområdet på västra udden bör ändå bevaras, dock inte som park.

De ambitioner som redovisas beträffande grönstrukturen är lovvärda och bör genomföras. Växtplatser för de ovanliga ruderatväxterna på ön måste identifieras, markeras, värnas och  lyftas fram för besökare.

Planerna för Nya Djurgårdsvarvet på kv Grönland är ett mycket positivt tillskott till områdets maritima miljö och stöds helt av FFE.

Richard Murray

ordf Förbundet För Ekoparken