Förbundet för Ekoparken                                                 9.4.2006

Styrelsen

                                                                  Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm

                                                                  Registraturen

                                                                  Box 8314

                                                                  104 20 Stockholm

Samrådsyttrande över program för del av kv. Svea Artilleri, Ladugårdsgärde,

S-Dp 2004-16802-54, avseende nybyggnad för Musikhögskolan och ca 500 lägenheter.

Inledning.

Denna skrivelse har upprättats av styrelsen för Förbundet för Ekoparken som är en organisation som samordnar ca 50 föreningar med intressen i Nationalstadsparken och dess närhet. Förbundet och föreningarna verkar för att bevara och utveckla de värden som finns i Nationalstadsparken och att påverka vad som sker i parkens grannskap så att dess värden inte skadas.

Det aktuella programområdet är beläget omedelbart intill Nationalstadsparken vars gräns här går i Lidingövägen. Förbundet för Ekoparken bedömer att programförslaget berör parkens värden i hög grad och lämnar därför synpunkter i denna skrivelse.

Förbundet för Ekoparken noterar att programförslaget inte har tillställts Förbundet eller berörda medlemsföreningar för samrådsyttrande. Förbundet anser att detta är en allvarlig försummelse och som inte är i överensstämmelse med vad Plan och bygglagen anger om samråd i detaljplaneärenden.

Förbundet bedömer programförslaget i första hand utifrån vad Miljöbalken anger om Nationalstadsparken. Bedömningen utvidgas också till att utgå från andra rätts- och planinstrument som Kulturminneslagen, Plan- och bygglagen samt stadens översiktsplan för att bedömningen ska bli mer komplett och nyanserad.

Miljöbalkens bestämmelse säger följande ”…… inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskapet eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

Området är som nämnts beläget utanför parkens gräns. Men i propositionen 1994/95:3 om lagen framhålls i avsnittet ”Förutsättningar för ändrad markanvändning” följande:

”….…Förslag om tillkommande bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder i områden som direkt gränsar till parken, bör bedömas med utgångspunkt från att parkens natur- och kulturvärden inte får utsättas för påtaglig skada. Inverkan på ekologiska spridningskorridorer m.m. och på stads- och landskapsbilden är härvid av betydelse.”

Av detta framgår att åtgärder inom det aktuella programområdet är av högsta intresse för Nationalstadsparken.

Sammanfattning av bedömningen

Förbundet för Ekoparken anser att det föreslagna projektet inte är förenligt med Miljöbalkens bestämmelse om Nationalstadsparken av följande skäl:

-         förslaget innebär påtaglig skada på det historiska landskapets kulturvärden, i första hand byggnadsminnet Stadion

-         förslaget innebär påtaglig skada för stadsbilden i denna del av Nationalstadsparken

-         förslaget innebär påtaglig skada av naturmark i Nationalstadsparkens omedelbara närområde.

Därutöver anser Förbundet för Ekoparken att förslaget inte är förenligt med Lagen om kulturminnesvård avseende skada på byggnadsminnesmärken inom och intill planområdet, samt att förslaget inte följer anvisningar i stadens översiktsplan.

Förbundet för Ekoparken framhåller också att en s. k. miljöbedömning enligt miljöbalkens krav på program och planer för alla projekt som kan antas medföra betydande miljöpåverkan måste genomföras. Kravet innebär bl. a. att alternativ måste utredas och redovisas offentligt.

Programförslaget avvisas av dessa skäl av Förbundet för Ekoparken.

Förbundets synpunkter

Institutionsbältet

Planområdet utgör en del av det stora sammanhängande institutionsområdet som under lång tid växt fram på tidigare Djurgårdsmark. Hela detta område är i stadens översiktsplan angivet som riksintresse för kulturminnesvården. I Stockholms byggnadsordning (1997) som är en del av översiktsplanen, uttalas ett förhållningssätt till s.k. institutionsparker:

”….Den ursprungliga grupperingen av fria byggnader i grönska och de ursprungliga parkanläggningarna har speciellt värde….. En långsiktig utveckling av institutionerna säkras inom de begränsningar som institutionsparkens miljö utgör. I första hand sker komplettering på redan tidigare utnyttjad mark. Ett medvetet samspel eftersträvas mellan nya och äldre byggnader i skala, material och detaljer…. En långsiktigt god och hållbar utveckling av parkrummets grönska och anläggningar säkras”.

 

Den centrala delen av institutionsområdet, med Stadion, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), f.d. Allmänna BB och Sophiahemmet, ingår i Nationalstadsparken på grund av att området utgör en i det stora sammanhängande värdefulla kultur- och naturområdet mer integrerad del än angränsande delområden i institutionsbältet. Kv. Svea Artilleri med f.d. Statens Normalskola, Musikhögskolans s.k. Klavbyggnad, f.d. Generalstabens ridanläggning och resterande del av Artilleriregementet är en värdefull kulturmiljö i sig och bildar ett väsentligt stöd för Nationalstadsparken, liksom Tekniska Högskolan m.m. på andra sidan den del av Nationalstadsparken som ligger däremellan. Parkens och institutionsbältets möte med den täta staden är därför en viktig övergripande fråga där varje del är betydelsefull för helheten och värd att slå vakt om. Ett nytt storskaligt element i denna miljö som de i programmet föreslagna byggnadsvolymerna med de massiva fronterna är främmande för institutionsbältet och skadar påtagligt Nationalstadsparkens historiska kulturvärden. Byggnadsminnet Stadion hamnar i skymundan av den mastodontbyggnad som föreslås i planen.

Värdet i det kulturhistoriska byggnadsbeståndet är väl dokumenterat och är av mycket stort allmänt intresse. Lagligt skydd som byggnadsminne finns för f.d. Generalstabens ridanläggning, såväl byggnader som helhetsmiljö, detta oavsett användning av byggnaderna. Musikhögskolans två huvudanläggningar, f.d.Statens Normalskola och den s.k. Klavbyggnaden, har båda stort kulturhistoriskt värde. Båda har dessutom stora arkitektoniska värden, såväl interiört som exteriört. Skolan är en mycket fin representant för det högklassiga institutionsbyggandet i landet under 40-50-talen bl a på grund av sin vackra ljushall. Klavbyggnaden har en mycket stark form, interiör och arkitektur som gör den till en unik skapelse från denna tid. I det direkta grannskapet är Artillerikasernen och Stadion av byggnadsminnesklass, den senare lagligt skyddad som byggnadsminne. En rivning av byggnaderna inom planområdet är orimlig, oacceptabel och måste betraktas som utesluten.

Naturvärden

Inom programområdet finns bestånd av ädellövträd i södra delen mot Valhallavägen, även om en hårdhänt, onödig och beklaglig gallring ägt rum på senare tid, och i norra delen mot Starrbäcksängens bostadsbebyggelse, detta enligt ”Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur”, Stadsbyggnadskontorets underlag till översiktsplanen för Nationalstadsparken (1997). Detaljplaneprogrammets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med dess trädinventering visar också detta. Även grönstrukturen längs Valhallavägens norrsida är en väsentlig del i och karaktärsskapande för mötet mellan den täta staden och institutionsbältet – Nationalstadsparken. En ny trädrad längs gatan och mynningen av en föreslagen liten park kan inte ersätta värdet i och upplevelse av den nuvarande miljön med den i grönskan inbäddade bebyggelsen. Grönområdena i kvarteret är idag isolerade enklaver. Sambanden mellan dessa bör stärkas liksom sambandet med Nationalstadsparkens grönstruktur. Den i planprogrammet antydda ekodukten över Lidingövägen som ersättning för den befintliga gångbron förefaller vara en god lösning.

Miljöbedömning med alternativ

Enligt miljöbalken gäller f.o.m. i juli 2004 att en s.k. miljöbedömning för projekt som kan antas  innebära betydande miljöpåverkan måste genomföras. Beslut om att påbörja programarbetet för det aktuella projektet togs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2004. En behovsbedömning av miljöbedömning gjordes därvid inte. Projektet innebär utan tvekan betydande miljöpåverkan eftersom nationella skyddsintressen berörs. Enligt kraven för en miljöbedömning måste alternativ utarbetas som kan innebära modifieringar av det föreliggande förslaget eller helt annorlunda förslag, dit användning av befintliga, värdefulla byggnader torde räknas, med eller utan det i projektet avsedda syftet. Om det därvid visar sig att det avsedda syftet inte kan uppnås utan att väsentliga skador på eller helt utplånande av värdena i det nationella skyddsintresset uppstår är det enda rimliga att projektet läggs ned. Utvärdering av alternativ ska redovisas offentligt.

Några alternativ för lösning av Musikhögskolans lokalproblem än rivning av all bebyggelse och nybyggnad har inte redovisats, inte heller hur skolan skulle kunna utvecklas i det befintliga beståndet, eventuellt med vissa kompletteringar. I Stadsbyggnadskontorets s.k. startpromemoria antyddes en lösning med bevarande av f.d. Statens normalskola. Någon utveckling av en sådan studie eller liknande t. ex med bevarande även av det s.k. Klavhuset redovisas inte i samrådsmaterialet. Lösningar av det slaget har avvisats som orealistiska, ofunktionella och oekonomiska på ej redovisade grunder. Alternativa externa lokaliseringar har heller inte undersökts.

Som skäl för den nu föreslagna lösningen anges att befintliga lokaler inte passar, är dyra att renovera och saknar inbördes förbindelser. En samlad nybyggnad för Musikhögskolan ger hyreskostnader som uppges bli för höga för skolan. Bostadsprojektet uppges därför vara en förutsättning för att bemästra hyreskostnaderna för skolan. Detta resonemang är för en bred allmänhet och för samhällets institutioner och myndigheter i övrigt helt oacceptabelt.

Förbundet för Ekoparken, som i och för sig har förståelse och respekt för Musikhögskolans lokalproblem, anser att skolans lokalfrågor måste ses i ett vidare sammanhang där möjligheterna i befintliga hus, eventuellt med vissa kompletteringar om så behövs, och där även möjligheterna i grannskapet, tas in seriöst och offentligt i bedömningen. Möjlighet att uppföra t.ex. en konserthall och andra lokaler torde finnas i områdets centrala del där baracker nu står, och på platsen för det nu rivna nya ridhuset, utan att värdefulla hus rivs eller miljöer skadas. En konserthall kan även med fördel byggas nedåt, som Berwaldhallen, för att undvika eventuell skada på kulturmiljön. På Artillerikasernens resterande gård finns numera i ny detaljplan byggnadsrätter som troligen kan passa skolans lokalintressen utmärkt, t.ex. för en konserthall. Området har i sin helhet möjligheter att utvecklas till en spännande och stimulerande campusmiljö. För byggnader som inte kommer till användning finns säkert externa intressen t.ex. från andra skolor, för fritids- och kulturverksamheter osv.

Ägarna av fastigheterna inom och i planområdets närhet, Akademiska Hus AB och Vasakronan AB, bör uppmanas att utreda hela detta område gemensamt för att finna lösningar på högskolornas intressen. Här bör även behoven för Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, tas in.  På basis av en sådan utredning kan alternativa programutredningar genomföras och arkitekttävlingar och parallella uppdrag med offentlig insyn och i samråd med externa intressen med fördel ordnas. Externa lösningar får tas in i bedömningen om inte lokala sådana går att finna. Nu rådande organisatoriska ordningar, prioriteringar och önskemål får aldrig medföra att stora kulturvärden sätts ur spel. Likaså får inte för närvarande rådande ambitioner till ett omfattande bostadsbyggande innebära att stora natur- och kulturvärden förstörs. Bostadsbyggnadsmöjligheter får inte användas som lockbete för att lösa andra frågor med förödande förluster av omistliga natur- och kulturvärden. Resonemanget kan ju i så fall utvidgas och få katastrofala följder på många håll för natur- och kulturvärden så fort särintressen ska tillgodoses.  

Förbundets förslag i sammanfattning:

-         planprogramförslaget avskrivs helt i sin nuvarande form

-         en miljöbedömning görs innebärande bl.a. att alternativa lösningar inklusive utveckling av befintlig bebyggelse utreds

-         Akademiska Hus och Vasakronan ombeds att i samarbete med staden genomföra en översiktlig studie av området Artillerikasernen – Gymnastik och Idrottshögskolan. Studien sker i dialog med företrädare för allmänna intressen och i samråd med länsstyrelsen

Richard Murray

ordförande i Förbundet för Ekoparkens styrelse

 
 
Utlagd 2006-04-21