Förbundet för Ekoparken                           2006-04-18

Styrelsen

                                                                  Stadsbyggnadskontoret

                                                                  Att: Kristina Littke

                                                                  Box 8314

                                                                  104 20 Stockholm

Synpunkter på detaljplanen S-Dp 2003-06757-54, GIH på Norra Djurgården

Förbundet för Ekoparken (FFE) är en organisation för ca 50 samverkande föreningar som verkar inom Nationalstadsparken-Ekoparken.

Den aktuella planen ligger inom institutionsbältet i Nationalstadsparken och gränsar till kulturminnet Stadion. FFE har i tidigare yttrande framhållit att en eventuell nybyggnad för GIH skulle förläggas på den norra sidan och att alternativet med nybyggnad på sydsidan var oacceptabelt. Vi noterar med tillfredsställelse att den aktuella planen också tagit fasta på detta läge. Intrånget på naturmark blir trots allt ganska stort. Enligt miljöbalken kap. 4 § 7 får åtgärd inte leda till intrång på naturmark. Vi skulle därför önska att volymen minskades genom att bygga på den avlånga byggnaden bakom gymnastikhallarna (+höjd 38.5) dock utan att sticka upp högre än +45 m. Ett sådant alternativ borde undersökas, likaväl som att utnyttja befintliga lokaler effektivare samt att sambruka lokaler med Musikhögskolan, som är under utredning.

Richard Murray

Ordförande Förbundet för Ekoparken

 
 
Utlagd 2006-04-21