Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm


Stockholm 2006-02-17

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd/kontor
Box 8314
104 20 Stockholm


Yttrande över förslag till detaljplan för Botaniska huset i nationalstadsparken, Norra Djurgården 1:1, Dp 2004-18598-54, i Stockholm

Inledning
Denna skrivelse insändes av Förbundet för Ekoparken (FFE) som är en paraplyorganisation för ca 50 föreningar. Organisationens syfte är att värna, vårda och visa det samlade kungliga landskapet - "nationalstadsparken Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården", även kallad Ekoparken. I denna skrivelse benämns detta område nationalstadsparken.

Stadsbyggnadskontoret höll 2006-02-08 samråd om förslag till detaljplan för Botaniska huset inom Naturhistoriska Riksmuseet inom nationalstadsparken å Norra Djurgården i Stockholm. Förbundet för Ekoparken närvarade och framförde muntligt negativa synpunkter om projektet och lämnar härmed följande skriftliga synpunkter.

Projektet
Riksmuseet vill uppföra en lagerbyggnad i 7 våningar varav, delvis under jord intill detBotaniska husets östra sidas mittersta del. Den nya byggnaden skulle i princip vara fönsterlös och förbindas med Botaniska huset med en lika hög glasad byggnad. Botaniska huset är sedan 1935 skyddat som statligt byggnadsminne.

På samrådsmötet framkom att motiven för att uppföra den nya byggnaden ute i parkområdet var:
- dålig arbetsmiljö i nuvarande lokaler
- kunna utnyttja nuvarande ytor till annat
- behov av mer utrymme för lager
- för dyrt bygga under jord
- grundvattenpåverkan minimeras.

FFE synpunkter - Allmänt

FFE anser att den fördjupade översiktsplanen måste var klar innan man går vidare med "frimärksplaner" som påverkar det historiska landskapets natur- och kulturvärden (enligt MB 4§7). Stadsbyggnadskontorets avsiktliga nedprioritering av arbetet måste innebära att detaljplaner får avvakta, eftersom deras inverkan på landskapets värden inte kan bedömas. Ingen fakta på samrådsmötet klargjorde några värden (enligt MB 4§7)., F ö föreföll begreppet nationalstadspark och riksintresse som mycket vaga diffusa begrepp för projektgruppen kring detaljplanen.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) var mycket undermålig och gav inga alternativ. Uppenbart har konsulten sett uppdraget som att ett hus ovan jord ska uppföras, inte att se miljökonsekvenser av flera rättvist gjorda alternativ. Ingen självständig naturvårdsbedömning har gjorts i detta ärende utan äldre material framtagna av annan konsult i ett helt annnat sammanhang användes. Värden i omgivande kulturlandskap hade förbisetts. MKBn bör göras om utifrån de principer som en MKB ska utföras.

Forts:
Ett bygge av denna dignitet i riksintresset nationalstadspark och statligt byggnadsminne får en prejudicerande verkan. Därför bör en restriktiv bedömning göras.

Fler alternativ måste utredas särskilt under jord. Att ett underjordiskt hus skulle skada grundvattnet avsevärt i jämförelse med den redan befintliga tunnelbanan är inte sannolikt. Grundvattnet är redan påverkat av t-banan på södra sidan och kommer att påverkas än mer av en ny europaväg i tunnel. En mer oberoende utredning vore mer på sin plats.

FFE synpunkter - Detalj

Intrång i det historiska landskapets naturvärden
På platsen för den nya byggnaden finns idag två ekar, varav den ena en torrek, och ytterligare några mer "triviala" träd, som kommer att behöva avlägsnas för att kunna uppföra den nya byggnaden Ytterligare en ek, och därmed associerade ekberoende arter, kan komma att påverkas genom den beskuggning som tillbyggnaden medför. För att minska tillbyggnadens påverkan på omgivningen planeras de avlägsnade ekarna att omplanteras i området. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms den föreslagna tillbyggnaden inte utgöra någon betydande påverkan på områdets naturmiljö då intrånget i ekbeståndet, som är en ekologisk värdekärna, är "begränsat".

FFE anser att den föreslagna byggnaden skulle medföra allvarlig skada på de skyddsvärda grönytorna i området. . Kvarvarande ekar skuggas negativt och föreslagen omplantering är naivt, särskilt av torreken.

Intrång i det historiska landskapets kulturvärden
Motiven ovan att lägga en så stor fönsterlös byggnad här får inte förta skyddet för nationalstadsparken. Botaniska huset är särskilt intressant som statligt byggnadsminne och att göra ett så stort ingrepp i Anderbergs arkitektur är inte rimligt. Att skymma detta med ett lika högt fönsterlöst lager och sammanbinda med glasgångar är fel. Risken är också stor att fåglar flyger in i glasväggen på väg till/från skogsdungen. En allt vanligare olycka i områden med stora glasytor. Den förskönande inverkan som glaset påstås skulle innebära är enligt FFE en förskönande omskrivning som sannolikt bottnar i ekonomiska skäl..

Sammanfattning
Att ekonomi och arbetsmiljö ska få medföra intrång i en oersättlig värdekärna för Nationalstadsparken är fel. Ang omlokalisering av lagret föreslår FFE mot bakgrund av att förslaget görs om och att lagret prövas att läggas under gräsmattan öster om husets södra del. Läggs det under jord dikt an mot nuvarande hus kan byggnaden göras grundare och ingen gångyta krävs samtidigt som värdefull natur sparas. Förmodligen kan delar av riksmuseets växande samlingar hanteras på annat håll och KVA, mittemot. lyckades med att lösa sina lagringsproblem på ett sätt som inte skadade landskapet.

Rickard Murray, ordf
Förbundet för Ekoparken

 
 
Utlagd 2006-10-12