Förbundet för Ekoparken                           2005-06-03

Styrelsen

Yttrande över program om förslag till detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 1999-05636-54

Det finns en uppenbar konflikt mellan AB Gröna Lunds Tivolis verksamhet och närliggande bostäder. Buller från tivoliverksamhet är erfarenhetsmässigt mycket svårt att dämpa. Förbundet för Ekoparken (FFE) anser därför att:

-   Gröna Lund ej ska tillåtas ha attraktioner som är högre än omkringliggande byggnader t ex Liljewalchs

-   Gröna Lund ej ska tillåtas ha attraktioner med extremt buller, ex berg- o dalbana, så att boende tvingas flytta.

-   Strandpromenad bör anläggas enligt Kungliga Djurgårdens Förvaltnings förslag i Falkenbergsgatan.

-   De boende ska kunna bo kvar i området.

-   Planen bör avvakta den fördjupade översiktsplanen för Stockholms Sjögård.

-   Inför plansamrådet ska en genomarbetad miljökonsekvensbeskrivning upprättas och redovisas.

Richard Murray

ordförande

 
 
Utlagd 2005-06 07