Förbundet för Ekoparken                           2005-05-19

Styrelsen

Synpunkter på

ÖP 2006, samrådshandling våren 2005

Förbundet för Ekoparken (FFE) behandlar förslaget utifrån de aspekter som berör nationalstadsparken, till den del som den ligger inom Solna. Vi värdesätter att Solna kommun mycket snart efter riksdagens beslut att inrätta NSP lät utarbeta en fördjupad översiktsplan för Solnas del av parken. Vi uppfattar att det föreliggande förslaget till ÖP för Solna kommer att kompletteras med en fördjupning som avser NSP och som innebär en vidarebearbetning av den tidigare framtagna planen. Detaljerade synpunkter kan därför anstå. Vi tar här upp enbart övergripande synpunkter på den markanvändning som berör NSP.

Grönstruktur

Stora delar av Solnas gröna ytor kommer att exploateras enligt ÖP. Det gäller Norra Frösunda, Ulriksdalsfältet och Västerjärva. Vi anser att gränsen för exploatering bör dras längre söderut såväl på Ulriksdalsfältet som vid Västerjärva. För att exploateringen inte ska skada den biologiska mångfalden i NSP måste kompenserande åtgärder vidtas. Det gäller bl.a. att vid exploateringen tillse att mycken grönska planeras in bland byggnaderna och på byggnaderna. Barriärer i form av långa sammanhängande fasader måste undvikas. Befintliga stora träd måste sparas. Områdena måste vara självförsörjande på närrekreationsytor, lekparker, bollplaner, planteringar och småparker.

Att ÖP uppmärksammar spridningsvägar är bra. Två potentiellt betydelsefulla spridningsvägar som inte uppmärksammats är Karlberg-Stallmästaregården över KI och KS och (Lötsjön-) Råstasjön-Brunnsviken. Dessa båda spridningsvägar och arbete för att förstärka dem måste tas med i ÖP.

Spridningsvägen längs Ulvsundasjön är indirekt viktig för NSP eftersom den är en radiell spridningsväg som går djupt in i storstaden. Den bör hållas fri från ytterligare bebyggelse.

Barriärer i spridningsvägarna

NSPs biologiska mångfald är starkt beroende av Järvafältets spridningskorridor. Det är utmärkt att ÖP uppmärksammar de barriärer som järnvägen och E4 utgör och förutskickar åtgärder för att underlätta för djur och växter att sprida sig från Järvafältet in i NSP. Ban- och Vägverk har också uppmärksammat dessa barriärer och tar i skrivande stund fram ett program för att mildra deras effekt. Det vore önskvärt att ÖP klarare uttrycker en bestämd vilja att åtgärda detta problem. Vi vill understryka angelägenheten i att både järnväg och väg passerar Igelbäcken på broar.

Tunnelförläggning av Roslagsvägen förbi Frescati är en annan åtgärd ägnad att ta bort en stor barriär och samtidigt dämpa trafikens störande inverkan på NSP. ÖP bör tydligt markera angelägenheten i denna åtgärd.

Förslaget avvisar sänkning av Bergshamravägen vid norra Brunnsviken. Bergshamravägen skapar flera problem. Ett är buller- och ljusstörningar. Ett annat är hinder för växter och djur att sprida sig från Ulriksdalsområdet söderut i NSP. ÖP bör ange ambitioner att komma till rätta med dessa problem. I samband med överdäckning av Bergshamravägen längre österut skulle överdäckningen kunna göras på en del av sträckan förbi norra Brunnsviken, exempelvis i backen ned mot Brunnsviken.

Dessa åtgärder är motiverade redan i dagens situation. Med exploateringar längs hela Uppsalavägen och i delar av Järvakilen blir åtgärderna i ännu högre grad motiverade. De måste helt enkelt vidtas för att kompensera för förlusten av gröna områden närmast NSP. När dessa områden exploateras är det nödvändigt att de ges ett innehåll med mycket grönska, både för att ge ett mindre kompakt visuellt intryck och för att medge genomsilning av växter och djur. Planeringen måste göras med ekologisk kunskap om hur växter och djur sprids, vilket bör ta sig uttryck i olika konkreta åtgärder i form av tunnlar, ekodukter m.m. Ljus- och ljudstörningar in i parken måste beaktas och undvikas.

Det är i högsta grad angeläget att Norra Stationsområdet utformas så att en grön korridor kommer att förbinda Karlberg med NSP/Haga-Brunnsviken-området.

Över huvudtaget måste påverkan på NSP av bebyggelse intill parken utredas och beaktas i högre grad. Stycket s. 134 uppmärksammar detta men är till intet förpliktigande.

Igelbäcken

FFE sätter stort värde på att Solna och Sundbyberg skapat naturreservat runt Igelbäcken. Vi önskar att Stockholm ville göra sammaledes. Solnas öp skulle därtill kunna deklarera som Solna stads avsikt att skapa ett vattenvårdsförbund kring Igelbäcken tillsammans med Järfälla, Stockholm och Sundbyberg.

Norrtull

Planerna på en förlängning av Eugeniatunneln och ny trafikplats vid Haga Södra ger möjligheter att vidga grönområdet runt Stallmästargården och Haga Forum. ÖP bör ange detta som mål samt att gränsen för NSP när detta är färdigt ska dras längs Uppsalavägens östra sida.

Solna bör i förslaget ange att en planskild förbindelse för gång och cykel bör skapas från Norrtullsgatan liksom från Karolinska Sjukhuset till Hagaparken.

Sörentorp

Det är bra att ÖP slår fast att kompletteringsbebyggelse enbart avser Polishögskolans behov. Däremot är det inte bra att området för kompletteringsbebyggelse förskjuts österut. Det är betydligt lättare att acceptera bebyggelse i områdets västra del som vetter mot E4 än i den centrala delen av NSP.

Att utsträcka planområdet Ulriksdals slottspark norrut längs Edsviken är i överensstämmelse med slottsområdets utsträckning och tillstyrkes.

Fördjupad öp för NSP

Vi vill understryka angelägenheten i att Solna snarast fullföljer sina ambitioner att revidera den fördjupade öp för NSP inom Solna. Vi förväntar oss att den ska innehålla en mycket utförlig miljökonsekvensbeskrivning, bl.a. för att belysa effekterna på biodiversiteten av förtätningen runt parken.

Richard Murray

ordförande

 
 
Utlagd 2005-05-22