Förbundet för Ekoparken                         22.04.2005                           

Styrelsen

Byggnadsnämnden

171 86 Solna                                                                                      

Ang. program för kv. Alnäs m.m., Bergshamra, Solna

Samrådsyttrande

Sammanfattning av förbundets ställningstagande:

Förslaget har bedömts utifrån vad miljöbalken föreskriver om Nationalstadsparken.

Förbundet anser att ett bebyggande av fastigheten Alnäs 3 i större omfattning än dagens situation kan vara möjlig och förenlig med lagstiftningen. Förbundet anser dock att ett bebyggande i enlighet med något av de i programmet illustrerade alternativen inte är förenligt med lagen. Utföranden i huvudsak enligt dessa lösningar innebär enligt förbundets uppfattning ”skada på det historiska landskapets kulturvärden”.  Däremot sker inte ”intrång i parklandskapet” eller i ”naturmiljön”, ej heller ”skada på det historiska landskapets naturvärden”. Förbundet anser att en bebyggelse kan vara möjlig efter en omarbetning.

Nationalstadsparken

Den lilla bebyggelseenklaven Stocksundstorp – Alnäs – Björkhagen karaktäriseras av blandad villabebyggelse på ganska små tomter. Trädgårdskararaktären är påtaglig. Förtätning med en eller två byggnader öster om järnvägsbanken synes enligt gällande fastighetsbildning vara möjlig. Det historiska landskapets kulturvärden, sådana de här ska tolkas enligt lagstiftningen, definieras tydligt av denna bebyggelsekaraktär på Stocksundets båda stränder. Den är väsentlig att bevara sett ur nationalstadsparksynpunkt. Ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar längs stränderna som t ex de gamla brofästena förstärker det kulturhistoriska helhetsvärdet.

Programmets illustrerade bebyggelseförslag bryter mot den rådande bebyggelsekaraktären. De stora flerfamiljsvillorna ger ett klumpigt och överdimensionerat intryck och ligger för tätt. Förslaget med parvillor bildar ett husgytter som är helt främmande för miljön.

Förbundets rekommendationer

Ett alternativ, som bör vara förenligt med den rådande historiska bebyggelsestrukturen och därmed med lagen är att bebygga fastigheten Alnäs 3 med två eller tre villor i måttlig storlek. Stranden bör vara gemensam för dessa hus och kan med fördel bebyggas med en mindre strandpaviljong eller badhus, vilket ger ett samband med strandkaraktären i övrigt längs sundet. Det bör även prövas en upprustning och återställande av det ännu bebodda befintliga bostadshuset.                                                                                                                                        

Förbundet uppskattar bevarandet av den gamla bebyggelsen inom fastigheterna Alnäs 1 och 2, den gamla paviljongen på östra sidan och järnvägsbanken, åtgärder som ligger i linje med vad som åsyftas i lagstiftningen avseende landskapets kulturvärden. Förbundet vill betona vikten av att försiktighet visas vid gallring och röjning av vegetationen i trädgårdar, längs stranden och på järnvägsbanken. Förbundet föreslår att fortsatta försök görs att åstadkomma en gång- och cykelbro i detta läge över Stocksundet, en åtgärd som skulle vara mycket positiv för tillgängligheten till Nationalstadsparken.

Richard Murray

Styrelseordförande i Förbundet för Ekoparken