Stockholm 05-01-31

 

Remiss från Förbundet för Ekoparken

Till Fortum Distribution:
Steffan Gill 115 77 Stockholm
               

Synpunkter på 220 kV kablar i tunnel från Värtan till Fisksjöäng i Nationalstadsparken

Inledning
Denna  skrivelse insändes av Förbundet för Ekoparken. Förbundet för Ekoparken (FFE) är en paraplyorganisation för ca 50 föreningar. Organisationens syfte är att värna, vårda och visa det samlade kungliga landskapet - ”nationalstadsparken Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården”, även kallad Ekoparken. I denna skrivelse benämns detta område nationalstadsparken.Syftet med skrivelsen är att kommentera det förslag  till nätdragning vid Husarviken i Stockholm som Fortum presenterat på samrådsmöte samråd 05 0112  och i skriftligt material.

FFE:s synpunkter på kabelförläggningen
Projektet rör en förläggning av kabel - dubbel 220kV friledning Värtan-Fisksjöäng i nationalstadsparken. Kabeln föreslås att delvis gå under jord till en ny förläggning vid Fisksjöäng där en byggnad (20x50 m) kommer att uppföras liksom mottagande stolpar.FFE är negativ till projektet och har följande invändningar.

Kortsiktigt – Avvakta Stockholm Ström!Regeringen uppdrog  04-01-29 åt  Svenska Kraftnät att utreda  utformningen av det  framtida kraftled-ningsnätet i Stockholmsregionen. Av speciellt intresse kan noteras att förslaget skall långsiktigt säkra regionens elförsörjning och särskilt beakta driftsäkerhet, miljö-och hälsoaspekter. Utredningsdirektiven betonar också de konflikter som regelmässigt uppstår mellan kraftledningar och annan markanvändning. En första delrapport med förslag till fortsatt arbete skall redovisas 05-05-15, med slutredovisning 07-07-01.
FFE anser att utredningens resultat bör avvaktas, för att få till mindre konflikter och större långsiktighet.

Påtaglig miljöpåverkan på nationalstadsparken!
Kablifieringen kommer såväl under drivning av arbets-och driftstunnlar som under  drift att ha en påtaglig miljöpåverkan, enl.  såväl myndigheternas som FFE:s  bedömning.  Därför är det ett oavvisligt krav att belysa de omständigheter, som klart  indikerar att det är orimligt att söka koncession förrän nedanstående villkor uppfyllts och pågående utredningar  med regeringsbeslut slutförts.

Avvakta Fördjupad översiktsplan över nationalstadsparken!En fördjupad detaljplan är under utarbetande i samråd mellan Länstyrelsen,  Kungliga Djurgårdens Förvaltning och berörda miljöorganisationer. Denna förväntas föreligga  under 2006. FFE anser att den föreslagna kablifieringen föregriper den fördjupade översiktsplanen.Avvakta utredning om friledningar över nationalstadsparken

Uppfyll regeringens intentioner!
Regeringen  beslöt 04 01 29- samma dag som uppdraget  till  Svenska Kraftnät- att  Fortum får tillfällig förlängning till 2008, förutsatt att en allsidig utredning presenterasår 2006 om hur friledningarna över Nationalstadsparken kablifieras.3  

Dåligt belysta alternativ!
På  samrådsmöte 05-01-12 kunde emellertid  också konstateras att få av de synpunkter som framförts tidigare hade beaktats eller bearbetats.Detta gäller framför allt alternativförslag i allmänhet och sjökabelförläggning i synneret. Det sammanfattande intrycket var att Fortum betraktar principbeslutet om kablifieringen  och dess dragning  som redan fattat  genom  Kommunfullmäktiges tillstyrkan. Det poängterades från de närva-rande att Länsstyrelsen vid förordnande om utökat samråd använt sin starkaste formulering ang. projektets förväntade  miljökonsekvenser. Härtill avvisades åter kraven  att allsidigt, kvalificerat  och neutralt utreda alternativ kabelförläggning i synnerhet aspekter på sjökabel, som funnits  med tidigare. Att bara avvisa sjökabel med motivet ev.bottenslam i Värtan och risker med driftsäkerhet och svårigheter med under håll är dåligt underbyggt.  Ingen redovisning har gjorts om ev. kännedom om bottenförhållandena i Värtan inom berört område där kommersiell sjöfart är helt försumbar.

S
ammanfattning
Fortum ansöker om koncession för kablifiering av 220 kV dubbel friledning stamstation Värtan till Fisksjöäng i nationalstadsparken.

Med hänvisning till ovanstående anser FFE att detta projekt inte bör komma till stånd.

 

Rickard Murray, ordf
Förbundet för Ekoparken

 
 
Utlagd 2005-02-02