Förbundet för Ekoparken                          2005-01-25
Styrelsen

 

Till Miljöförvaltningen i
Stockholms stad

Synpunkter på kungörelse av anmälan om efterbehandling av förorenad mark, Hjorthagen 1-3 vid Husarviken i Hjorthagen mfl områden

Uppgrävning och behandling av 500.000 ton förorenad mark på detta område föregriper detaljplaner i eller i omedelbaranslutning till nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Norra och Södra Djurgården. Nationalstadsparken är ett riksintresse enligt miljöbalken. I eller i anslutning till parken – i sk buffertzoner – får skada på parkens värden inte åstadkommas. Anmälan förebådar ett kraftigt ingrepp i det område som är skyddat enligt denna lag och bör därför inte tillåtas under rådande omständigheter. Först med en utredning som visar att hänsyn tagits till parkens värden enligt lagen kan ett sådant ingrepp eventuellt tillåtas om det skulle kunna anses lagligt. Någon sådan utredningen föreligger inte.

Miljökonsekvenserna av uppgrävning och bearbetning av den förorenade marken är inte utredda. Särskilt vill förbundet framhålla risken för att gifter läcker ut i Husarviken, antingen vid själva reningsprocessen eller vid den planerade storskaliga exploateringen. Tillåtligheten måste bedömas även med den planerade användningen av området i åtanke, dvs syftet med ingreppet.

Förbundet avstyrker å det bestämdaste detta ingrepp. Det kan ses som en direkt fortsättning på den skövling av vegetationen på hela Gasverkstomten som nyligen ägt rum – ett solklart ingrepp i nationalstadsparkens buffertzon och viktiga spridningsvägar samt möjligen – med hänvisning till den framtida, ännu ej avgjorda gränsdragningen för parken – också inne i parken.

Richard Murray

ordförande

 
 
Utlagd 05-01-26