Länsstyrelsen

Attn Claes Halling

Box 22067

104 22 Stockholm                                               Stockholm 2004-08-17

Ärende: Bockholmen. Bergshamra 4:31 i Solna

Inom Nationalstadsparken vid infarten till Ålstäket i Solna kommun ligger ön Bockholmen. På Bockholmen finns en f d privatvilla från ca förra sekelskiftet, kallad Gula villan. Villan ägs av Solna kommun och arrenderas med ett långtidskontrakt av ett restaurangkonsortium. Villan har förtjänstfullt renoverats och byggts ut och används nu som restaurang. Nere vid stranden har ett bardäck byggts med parasolltak. Däcket ligger ca 3-4 meter från stranden. Trots efterforskningar har någon strandskyddsdispens inte presenterats eller motiverats av Solna kommun. Däcket byggdes i strid med kommunens bygglov och kommunen gav sig själv, som både bygglovgivare och ägare, i uppdrag att riva däcket. Detta beslut har senare ändrats och bygglov har beviljats. 

Förbundet för Ekoparken anser att däckets placering strider mot lagen om strandskydd. Däckets placering så nära stranden avhåller mycket effektivt allmänheten från att passera/vandra längs stranden. Vi anser att detta är förkastligt för Nationalstadsparken där strandskyddet bör vara extra viktigt att hävda.

Däckets placering nere vid stranden har förutom en bar också högtalare installerade. Från dessa ljuder musiken ut över Värtan varma sommarkvällar. Denna musik är ofta så högljudd och påträngande att många människor i omgivningen har upplevt påtagliga sömnbesvär. Buller i form av icke önskvärd påträngande musik måste anses som miljöstörning.

Förbundet för Ekoparken anser att däckets placering i kombination med alltför högljudd musik varken är förenligt med lagen om Nationalstadsparken eller allmänt vettigt omdöme.

Förbundet för Ekoparken ber härmed Länsstyrelsen att granska detta ärende med hänsyn till strandskyddslagstiftningen och anmäla ev. överträdelse till Naturvårdsverket. Hela ärendet bör också granskas utifrån lagen om Nationalstadsparken. Handläggningen av bygglovet, med sökanden och beslutande som samma juridiska person, trots att det är arrendatorn som egentligen ansöker om bygglov, tycker vi är en något märklig handläggning som borde granskas av länsstyrelsen.

Hälsningar

Anne Murray

Styrelseledamot Förbundet för Ekoparken

Bifogas:

Handlingar från Solna kommun angående bygglov för Bergshamra 4:31, Bockholmen.

Förbundet för Ekoparken                      ekopark@algonet.se                  tel 08 15 76 11

Stora Skuggans väg 30                      www.ekoparken.org            org nr 802017-3533

115 42 Stockholm                         pg 447 07 29                      

 
Länkar till Bockholmen: Bockholmen.com Recension i Svenska Dagbladet
Utlagd 04-08-18