Förbundet för Ekoparken                       Remissvar

Styrelsen                                                   2004-04-19

                                                                  Östra Banregionen

                                                                  Projektenheten

                                                                  Box 1070

                                                                  172 22 Sundbyberg

Miljökonsekvensbeskrivning för förstärkning av befintlig banvall för Värtabanan (BRÖ 03-713/SA20)

Förbundet för Ekoparken har tagit del av MKB för Värtabanan. Miljökonsekvensbeskrivningen är väl utförd men något alternativ som redovisar en lösning som inte gör intrång i naturmiljö presenteras inte. Lagen om nationalstadsparken stadgar att nya anläggningar får komma till stånd ”endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö”. Det förordade alternativet medför avverkning av 60 träd med en stamdiameter överstigande 20 cm och att tryckbankar läggs ut längs banan på 3.700 kvm. Vissa delar (500 kvm) är i en ekologiskt mycket känslig del av parken, Ugglevikens alkärr. Det förordade alternativet är visserligen det bästa av de förslag som utretts och avsevärt bättre än det förslag som presenterades tidigare. Men alternativet strider ändå uppenbart mot lagen. Lagens stadgande är absolut. Någon möjlighet att motivera avsteg från stadgandet av hänsyn till andra riksintressen ges inte. Detta framgår inte av MKBn.

Banverket måste därför utreda andra lösningar.

Richard Murray

ordförande

 
 
Utlagd 2004-04-26