Stockholms Stadsbyggnadskontor

Kristina Littke

Samråd om program för tillbyggnad av Idrottshögskolan S-DP 2003 06757

Varje nybygge i Nationalstadsparken innebär ett intrång och måste behandlas med oerhörd restriktivitet. Att återskapa parkmark och förbättra kan vara ett sätt att hantera just detta ärende.                      

Först måste varje möjlighet att utnyttja befintliga lokaler i näraliggande fastigheter undersökas grundligt, t ex f d Allmänna BB och Musikhögskolan. Den senare uppges skola flytta inom några år och där hyr IH redan idag för laboratorier och arbetsplatser. Dit är det 3 minuters gångväg.                     

Båda nybyggnadsförslagen innebär att ett stort antal träd fälls.

Alt 1 Stor ny byggnad öster om nuvarande huvudbyggnad. Förslaget avstyrks bestämt. Detta område har en vackert björkbestånd och fungerar också som närpark för Starrbäcksområdet. En ny byggnad där skulle dominera för mycket. Vi anser dessutom att Fysiologen inte bör rivas, vilket förslaget innebär. Att riva baracken är dock en välgärning och på dess plats kan istället ädellövskog planteras.

Alt 2 Ny byggnad mot norr tar mindre park i anspråk och förändra inte IHs entrésida. När/Om man uttömt möjligheterna att hitta lokaler i näraliggande fastigheter och/eller dessa inte räcker kan man fortsätta och studera detta förslag. En bevarad Fysiolog kan få en förbindelsegång till huvudbyggnaden. De lägre byggnaderna mot norr kan kanske få en våning påbyggd och en ny tillbyggnad kan läggas i slänten ner mot Fiskartorpsvägen. Den i programmet föreslagna huskroppen måste givetvis studera mer och helst krympas. En skicklig arkitektonisk lösning skulle kunna bli ett plusvärde i området.

En fördjupad studie bör göras över hur spridningsvägarna mellan Lill-Jansskogen – Svea Artilleri -  Starrbäcksängen kan förstärkas och hur tillgängligheten från gångbron ner till Fiskartorpsvägen kan förbättras.

I programmet har föreslagits att hushöjden kan ökas med 3 m för att inrymma fläktmaskineri. Det måste lösas inom byggnadsvolymen. Det är just sådana, till synes små saker, som  minskar respekten för Nationalstadsparken och som lätt blir prejudikat.

Stockholm 2004-02-03

Richard Murray

Ordförande Förbundet för Ekoparken

                                            Genom Anne Murray och Bitte Liberg

 
 
Utlagd 2004-03-10