JO-anmälan                                              Riksdagens Ombudsmän

                                                                  Box 15327

                                                                  SE-103 26 Stockholm

Namn

Richard Murray

Adress

Drottningholmsvägen 1

112 42 Stockholm

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot

Arne Fredlund och Elisabeth Ehrlén, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Gatu- och fastighetsnämndens ledamöter i Stockholm: Sten Nordin, Inge-Britt Lundin, Anders Broberg, Kurt Hultgren, Börje Vestlund, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund

Carl-Gustaf Hagander, Claes Halling och Ragnvi Josefsson, Länsstyrelsen i Stockholms län

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet

Bygglov dnr 2001-11134-571, 2002-07303-571, GFN tjutl dnr 99-320-2630

Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

Stockholms kommun, tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och ledmöter av Gatu- och fastighetsnämnden har beslutat bevilja bygglov och att låta bygga en bro med tillfartsväg i nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Norra och Södra Djurgården. Detta strider mot lagen om nationalstadsparken i miljöbalken kap. 4:7. Beslutet har godkänts av tjänstemän vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Bygget är redan igång.

Lagtrotset är så mycket mera uppseendeväckande som att Regeringsrätten i dom meddelat förbud mot intrång för byggande av tillfartsväg och bro på just denna plats (Regeringsrättens dom 1 1998, mål nr 1190-1997).

Anmälan avser att samtliga ovan nämnda personer begått grova tjänstefel.

 
Bilaga till JO-anmälan Utlagd 2002-09-16