Förbundet för Ekoparken          

                          Stockholm den 5 december 2001

Miljödepartementet

Regeringen

Överklagande av Solna stads beslut att anta detaljplan för del av Frösundavik – kv Kasernen inom stadsdelen Haga i Solna.

Kommunfullmäktige i Solna beslutade den 20 juni 2000 att anta detaljplanen för del av Frösundavik – kv Kasernen inom stadsdelen Haga. Planomådet ligger inom Nationalstads-parken.

Länsstyrelsen beslutade att pröva detta beslut med stöd av 12 kap i PBL.

Beslutet överklagades av Norrmalms hyresgästförening och Sylvia Santesson Dovlén, bostadsrättsinnehavare på Frösundaviks allé 14, genom Förbundet för Ekoparken som deras ombud.

Länsstyrelsen har prövat planen. Men denna prövning har bara lett till att Solna kommun accepterat någon enstaka av de modifieringar som länsstyrelsen krävt i sin granskning av planen.  Ett antal problem kvarstår således i planen. Det är dessa som vårt överklagande gäller och de beskrivs nedan efter en kortfattade beskrivning av området.

Området

I samband med Solna stads övertagande av statens mark i Frösundvik år 1984 betonades friluftslivets och naturvårdens intressen. I region- och kommunplaner hade detta upprepats många gånger. Förläggningen av SAS huvudkontor i området betraktades därför som en ”extraordinär situation”.

Det skulle emellertid visa sig att respekten för områdets värden från kommunens sida snart kom att trängas undan av kortsiktigt ekonomiska intressen. I Riksantikvarieämbetets och Boverkets brev till Miljödepartementet 1991-06-05, ”Ang Haga-Brunnsviken-Ulriksdal och kv Cedersdal” beskrivs den problembild som ledde till beslutet om nationalstadsparken. I brevet påpekas att ”Solna kommuns översiktsplan betecknar delar av riksintresseområdet som utbyggnadsmark. Enligt kommunen behöver riksintresset här inte tillgodoses”. Det område som avsågs var just Frösundavik.

När regering och riksdag beslutade om inrättande av nationalstadsparken var ambitionen att ”förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden.” (prop., s. 43)

Frösundavik är ett område där detta inte bara skulle vara möjligt att göra utan där det - också av andra skäl - är mycket angeläget. Vi syftar då på den mycket omfattande pågående exploateringen och planerna på ytterligare exploatering intill Frösundavik vid Norra Stationsområdet, Frösunda, Norra Frösunda och Ulriksdalsfältet. Antalet nya boende bara i Frösunda har beräknats till 10.000.

När SAS fick bygga sitt huvudkontor fanns också löften och avtal med kommunen om ytterligare exploateringsrätt om det ansågs förenligt med natur- och kulturvärdena. Kommunen har gentemot SAS hävdat att så inte är fallet. Kommunens trovärdighet kan idag ifrågasättas med hänvisning till den plan för en omfattande utbyggnad av Frösundacentret och hotellet som man antagit. Risken är därmed stor att SAS kan hävda sin rätt att bygga i området om denna plan går igenom och accepteras av regeringen.

I program för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som togs fram av Solna och Stockholms kommuner inför bildandet av Nationalstadsparken anges att ”på följande platser bör de gröna partierna förstärkas: {…} Frösundavik, där de militära anläggningarna och senare trafikanläggningar och kontorskomplex försvagat natursambanden.” (se Utställningshandling 24-02-00, s. 3). 

Det skall så slutligen anges att exploateringen berör ett område som är klassat i propositionen för nationalstadsparken som ett av de historiska parkområdena vid Brunnsviken (se prop. s. 11).

Projekten och länsstyrelsens kommentarer, m.m.

Planen möjliggör tillbyggnad för Radisson hotell och Frösundagruppen samt anläggandet av en rullstolsbana. Planerna kommenteras separat nedan.

Allmänt kan sägas att verksamheterna vid de tänkta byggnaderna skulle komma att alstra mer trafik inom området vilket inte är förenligt med syftena med Nationalstadsparken. Detta leder också till behov av parkeringsplatser som är tänkt att åtminstone delvis täckas av ytparkering.

Vidare vill vi med kraft framhålla att tillbyggnaderna omöjligt kan betraktas som "komplettering". I Frösundacentrets fall rör det sig om en stor nybyggnad. Detta är oförenligt med lagen om Nationalstadsparken. Förbundet för Ekoparken har mer detaljerat studerat detaljplanens effekter på planområdet. Den i detaljplanen föreslagna bebyggelsen har i sin slutgiltiga utformning en viss utbredning. Vi vill betona att under byggnadsskedet tas av nödvändighet även ytterligare mark i anspråk och att denna i vissa fall utgörs av naturmark. I enlighet med definitionen av skada i propositionen är inte heller tillfällig skada eller intrång förenligt med lagen (se prop. s. 49-50 och jfr med Regeringsrättens dom om Norra länken vid Bellevue).

Vidare framgår att den föreslagna bebyggelsen skapar betydande svårigheter att förstärka de biologiska spridningsvägarna och spärrar av idag fungerande promenadstråk mellan Hagaparken och Frösundavik.

Det är vår mening efter studier av projektets konsekvenser på den aktuella platsen att den föreslagna bebyggelsen och anläggningen, inklusive åtgärder under byggnadsskedet, leder till intrång i parklandskapet och naturmiljön och/eller leder till skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden.

Radisson hotell

Planen möjliggör tillbyggnad för Radisson hotell med 30 nya hotellrum. Denna tillbyggnad kommer att inkräkta på naturmiljön, åtminstone när den byggs. Detta är inte förenligt med lagen för nationalstadsparken (jfr Regeringsrättens dom vad gäller Norra länken i Bellevue).  Byggnaden skulle också inkräkta på gällande strandskydd om 100 m. Genom att hotellets flygel (30 m hög) kommer 17 meter närmare Brunnsviken och den höjd (20 m hög) som ligger mellan sjön och hotellet kommer det också att bli mer synligt i Brunnsvikens landskap. Tillbyggnaden skulle också komma att skära av existerande utblickar mellan olika landskapsrum.

I förslaget till fördjupad översiktsplan, framtaget 1997 för Solna kommuns del av Nationalstadsparken, anges att i princip skall ingen ny bebyggelse få tillkomma inom det område som hotellet ligger (s. 23).

Propositionen för nationalstadsparken anger att ”Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges.” (prop., s. 43).

Länsstyrelsen har kommenterat denna del av detaljplanen med: ”I planhandlingarna har det inte visats att den föreslagna utbyggnaden är erforderlig för verksamhetens fortsatta existens inom området. Länsstyrelsen kan konstatera att utökning av verksamheten kan ske inom befintliga intilliggande lokaler/byggnader. Med detta som bakgrund finner Länsstyrelsen {…} att utbyggnaden av hotellet inte är förenlig med Nationalstadsparkens syfte.” (Länsstyrelsens samrådsyttrande 27/10, 1999).

Frösundagruppen

När man idag kommer gående från Hagaparken norrut från Haga trädgård möter ett öppet landskapsrum vid Frösundavik. Om den aktuella detaljplanen skulle vinna laga kraft kommer man istället mötas av bebyggelse som helt spärrar av den gamla parkvägen och visuellt bildar en mur mellan Hagaparken och det öppna landskapet i Frösundaviksområdet.

Om man istället kommer norrifrån från Frösunda och vill gå till Hagaparken så är promenadstråket intill Hagakullen den närmaste vägen. Om man tar den eller Frösundaviks allé så möter blicken idag en naturmiljö genom den terräng som ligger i norra delen av Hagaparken. Om detaljplaneförslaget förverkligas kommer denna vy försvinna och istället ersättas av en bebyggelsefront.

Inom den öppna ytan framför f.d. militära byggnader avses dessutom en parkeringsplats att anläggas vilket naturligtvis än mer minskar områdets värde för rekreation och friluftsliv (jfr syftet med parken).

Den föreslagna bebyggelsen placeras otvetydigt parklandskapet och utgör därmed intrång i detta. Dessutom tas viss naturmark också i anspråk.

Det skall påpekas att ett parklandskap inte behöver vara grönt i alla sina delar och ej heller är det. Det förtjänar också att upprepas att exploateringen berör ett område som är klassat i propositionen för nationalstadsparken som ett av de historiska parkområdena vid Brunnsviken (se prop. s. 11).

Frösundagruppen, som har kontorslokaler i området, ges i detaljplanen möjlighet att uppföra 5000 kvm för Frösunda center vilket nästan är en fördubbling av den byggyta centret har idag.

Tanken är inte bara att ersätta bostadsbaracker om 500 kvm med permanenta bostäder, vilket Förbundet för Ekoparken ej motsätter sig. Men för det behöver man inte 10 gånger större yta än den nuvarande. Istället avses bebyggelsen ge utrymme för en expansion som inte kan benämnas "komplettering" utan är att betrakta som en nyetablering och därför i strid med lagen om nationalstadsparken.

Vi vill poängtera att det idag finns lokaler i området som skulle kunna nyttjas för de behov centret har och vilka Frösundagruppen idag nyttjar för bl.a. kontorsverksamhet (se hus nr 14 i bil. 1). Genom att omdisponera sitt lokalutnyttjande skulle alltså Frösundacentrets behov täckas utan att någon ny byggnad skulle behöva uppföras. Även hus 15 i bil. 1 skulle i sin helhet kunna nyttjas av centret. En lokal på 600 kvm som idag nyttjas av centret (se hus 12 i bil 1) skall istället överlåtas till hotellet som utställningslokal (se s. 4 i Utställningshandling 24-02-00). Även den kan alltså nyttjas av centret liksom för övrigt hus nr 13.

Ett nytt hus är avsett för den s.k. Spinalis-verksamheten som har bara för några år sedan flyttade in i nya lokaler på Karolinska sjukhuset och inte tillhör Frösundagruppen. Här handlar det alltså om en verksamhet som inte är befintlig inom parken. Propositionen för nationalstadsparken anger att ”Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges.” (prop. s. 43).

Länsstyrelsen har också i en rapport till regeringen 1998 (i anledning av Regeringsbeslut nr 11, 1996-11-21. Dnr M96/3977/7) angivit att: "Eftersom det också är viktigt att behålla en långsiktig handlingsfrihet för utvidgning av etablerade verksamheter ska alltså annan ny bebyggelse inte tillåtas, även om den är lämplig på platsen." (PM 1998-01-14 beteckning 2019-96-21713, s. 3).

Vi menar att de föreslagna byggnaderna även försvagar den svaga spridningskorridoren genom att vara stora och sammanhängande samt därutöver avsevärt försvårar ett stärkande av de biologiska spridningsvägarna. Dessutom skulle den tillkommande bebyggelsen genom sin dominans störa den militära byggnadshistoriska miljön.

Som påpekas i MKB:n 990212 kommer även en omläggning av parkväg sydost om kaserngården leda till skada på vegetation och ianspråkta naturmark.

Länsstyrelsen har vad gäller denna del av planen yttrat att ”Länsstyrelsen finner fortfarande att den föreslagna byggrätten för Frö­sunda Center skulle utgöra en väsentlig förtätning av bebyggelsen av en sådan omfattning att den inte kan anses utgöra en komplettering varför den inte kan anses vara förenlig med syftet med Nationalstadsparken. Byggrätten bör därför minskas. Byggrätten bör, enligt Länsstyrelsens uppfattning, inte vara mindre än att Frösunda Center ges möjlighet att få er­sätta de idag befintliga undermåliga lokalerna. Byggrätt bör även medges för de ytor som erfordras för den standardhöjning av lokalerna för såväl per­sonal som patienter som bedöms nödvändig för verksamheten med i dag befintlig omfattning. Den utökning av verksamheten som bl.a. innebär önskemål på ytterligare cirka 15-20 internatplatser får tillgodoses med annan lokalisering utanför Nationalstadsparken eller på närliggande hotellanlägg­ning.”

Rullstolsbana

Detaljplanen medger att en träningsbana anläggs. Den omnämns ej i utställningshandlingarna, men framgår av plankartan. Enligt MKB för projektet daterad 990212 kommer den leda till att c:a ”870 kvadratmeter naturmark kommer att hårdgöras, varvid en dunge med ca 25-30 åriga björkar till viss del kommer att skadas.” Förbundet för Ekoparken menar att även detta utgör ett intrång i parklandskapet och naturmiljön.

På plankartan anges felaktigt ”buskage” när det handlar om trädsamling som dessutom har klassificerats som naturmiljö och biotop i utredningen ”Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur. Underlag till fördjupning av översiktsplanen för Stockholms del av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Stockholms stadsbyggnads-kontor, SBK 1997:8. av Stockholms Stadsbyggnadskontor, 1997”, se biotopkartan .

Länsstyrelsen behandlar ej denna träningsbana i sina yttranden.

Boverkets syn på begreppet skada

Vi vill avslutningsvis lyfta Boverkets principiella resonemang vad gäller begreppet skada och då särskilt långsiktig potential varför vi bifogar detta (se bil. 2). Boverket har tillämpat detta vid ett tillfälle när det gäller nationalstadsparken (se Boverkets yttrande till Inrikesdepartementet 23/5 – 97. B5010-1139/97.)

Vi menar att samma typ av analys bör göras vad gäller Frösundavik. Härvid måste konsekvenserna av bebyggelseutvecklingen väster om Uppsalavägen tas i beaktande.

Förbundet för Ekoparken menar att en sådan analys ytterligare stärker bilden av att planen ger upphov till skada.

Sammanfattning

Det är vår mening att den föreslagna bebyggelsen och anläggningen, inklusive åtgärder under byggnadsskedet, leder till intrång i parklandskapet och naturmiljön och/eller leder till skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Planen är således i strid med lagen för nationalstadsparken.

Vi uppmanar därför regeringen att upphäva antagandet av detaljplanen.

Stockholm som ovan

För Förbundet för Ekoparken,

Sylvia Santesson Dovlén och

Norrmalms Hyresgästförening

Richard Murray

Ordf.  i Förbundet för Ekoparken

Drottningholmsvägen 1

112 42 Sthlm

tel: 454 46 89 (a), 652 14 79 (b)