Kommentar till Länsstyrelsens yttrande över program för Albano.

Länsstyrelsen pekar på ett par brister i planen.

Främst är länsstyrelsen tveksam till hur bebyggelsen kommer att påverka kulturlandskapet kring Brunnsviken. Man utrycker sig försiktigt, men ändå tydligt: "För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om programförslaget riskerar att skada det historiska natur- och kulturlandskapet inom Nationalstadsparken behöver underlag och analyser kvalitetssäkras och fördjupas." Främst är det den 70 m höga "kampanilen" som länsstyrelsen är tveksam till men också, därutöver, beträffande synintryck från Kungliga begravningsplatsen, Bellevue, Pelousen m.fl. platser i Hagaparken. "...undvikande av påverkan på Brunnsvikens 1700-talslandskap är det mest väsentliga."

Länsstyrelsen anser också att byggandet i den s.k. Albanoskogen strider mot MB 4 kap. § 7 om nationalstadsparken. Vidare framhåller lst att Albanoområdet ingår i den s.k. Järvakilen och skriver: "Att förstärka och nyskapa ekologiska spridningsvägar mellan Nationalstadsparkens kärnområden är mycket viktigt." Lst efterlyser en fördjupad beskrivning på denna punkt.

Richard Murray

 
 
Utlagd 2011-02-04