Bakläxa för byggplaner

Länsstyrelsen underkänner det programförslag som Stockholms stad tagit fram för området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Staden får bakläxa eftersom planerna på bostäder berör stora delar som är av riksintresse, till exempel hamn, väg och järnväg. Vidare berörs Nationalstadsparken, vilken enligt miljöbalken är ett riksintresse.

Enligt de exploateringsstudier som Stockholm stadsbyggnadskontor gjort kan området rymma 10 000 nya lägenheter och cirka 700 000 kvm ny kontorsyta, vilket motsvarar 30 000 arbetsplatser.

13 sidor långt svar

Länsstyrelsen har i sitt svar på 13 sidor rest en mängd argument och invändningar mot det liggande utvecklingsförslaget. Avslutningen formuleras enligt följande: ”Länsstyrelsen anser mot bakgrund av en mängd ännu outredda förutsättningar och frågeställningar, att staden bör överväga att utarbeta en fördjupning av översiktsplanen för området, i stället för att arbetet går vidare med detaljplaner för delar av området.” I klartext betyder detta att staden får börja om på nytt och komma med ett utvecklingsförslag som är bättre och mera realistiskt.

 
 
Utlagd 02-11-21