Stadsbyggnadskontoren

I Solna och Stockholm

stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

stadsarkitektkontoret@solna.se

Ang Norra Stations-, KI och KS-området. Program för detaljplanering.

Allmänt

Det är med intresse och spänning som vi ser fram mot denna planering, gemensam för Solna och Stockholm. En kommunöverskridande planering , men också en planering för ett område som i sig innebär en gräns och ett möte mellan stenstad och hus i park och/eller kompakt bostadsbebyggelse och institutionsbyggnader.

Programmet har ambitionen att tjäna som underlag för ett samordnat samråd enl PBL avseende program för detaljplan Förbundet anser inte att det föreliggande programmet håller måttet för det. Det finns alltför många otillräckligt utredda frågor. Vi anser att en gemensam fördjupning av kommunernas översiktplanerna bör göras. Dessa bör också ingående studeras av respektive kommun bl a avseende motorleder och spårtrafik. Gestaltningar av områdets arkitektoniska utformning borde prövas genom arkitekttävlingar. Detta gäller i all synnerhet Norrtullsområdet.

Programmets innehåll

Programmet är i stort bra upplagt men lider av viss obalans i behandlingen av en del frågor. Kulturvärden, grönstruktur och trafik- och servicefrågor borde redan nu ges större uppmärksamhet. Närheten till Nationalstadsparken kan och får inte ersätta nära lek-och grönområden, bollplaner och bra skolgårdar som måste planeras in i bostadsområdena.

Riksintressena är t ex inte närmare beskrivna. De kommande gamla sjukhusbyggnadernas användning är inte närmare beskrivet eller utrett. De utgör ett markant inslag sett från Nationalstadsparken.

Trafikplanering

Detta område kommer att vara ett tätt befolkat område med stor rörlighet mellan bostäder,  arbetsplatser och vårdinrättningar. Det är av yttersta vikt att man från början planerar en effektiv och bekväm kollektivtrafik. Här är förutsättningarna de bästa mellan två tätbefolkade och arbetsplatsintensiva kommuner. De i programmet förslagna kollektivtransportlösningarna anser vi inte vara tillräckliga. Endast en T-banestation, 800 meter mellan KI och pendeltågsstation och ingen spårväg t ex. Dessutom ser vi inga tvärförbindelser i östvästlig riktning. Här finns mycket att utreda.

Solna kommun har aktualiserat Arlandalänken. En förutsättning för att gå vidare med denna idé är att den i så fall ska kunna innebära en rejäl avlastning av Uppsalavägen, minskad bullerstörning av Hagaparken och större utrymme kring Stallmästargården. Detta förtjänar att utredas.

Stadsstruktur

Översiktligt anser vi att förslag Lindhagen är bäst och tar mest hänsyn till befintliga förhållanden och bör utvecklas. Var gränsen skall gå mellan stenstaden och hus i park kan diskuteras. Man kan t ex anse att den skall gå vid den nuvarande stadsfronten och att allt norr därom skall vara hus i park. Detta för tanken vidare till hur kontakten mellan Karlberg och Stallmästargården skall kunna återupprättas. Om vi skall tala om historiska landskap skall vi också kunna förflytta oss bakåt i tiden. Det fanns en gång ett tydligt och praktiskt samband mellan Stallmästargården och Karlberg. Detta öst-västliga grönstråk måste återskapas och därmed kan också en spridningsväg upprättas mellan Nationalstadsparken och parkområdet kring Karlberg.

Norrtull

Norrtullsområdet borde definitivt kräva en egen arkitekttävlan. Det är komplicerat med många intressekonflikter. Den föreslagna stora cirkulationsplatsen verkar främmande för platsen. Tullhusen måste få en tydligare och logisk placering. Kontakten för gående och cyklister från Norra Stationsområdet och Vasastaden till Haga måste kunna lösa på ett sätt som inte innebär stigningar och sluttningar på 3 till 6 meter. Bensinstationstomten måste utformas som en värdig entré till Nationalstadsparken. Stallmästargården måste befrias från bullrande trafik utanför knuten.

För övrigt bör en tävling utlysas om namn på den nya stadsdelen. Den skall inte behöva heta Norra Stationsområdet då detta faktum endast varit en ca 100-årig företeelse jämfört med den historia som ligger före.

Stockholm 2005-05-04

Richard Murray

Ordf. Förbundet för Ekoparken

 
 
Utlagd 2005-05-12