Förbundet för Ekoparken                                                                                                              2001-11-26

Haga-Brunnsvikens vänner

Kommittén för Gustavianska Parken

                       

Stadsarkitektkontoret

Solna stad

171 86 Solna

 

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Västerjärva - Ulriksdal

 

Planeringen avser möjliggöra omfattande exploatering av Ulriksdalsfältet som ligger intill Nationalstadsparken (1 400 lägenheter och c:a 110 000 kvm kontor).

Ovan nämnda organisationer begränsar sina specifika synpunkter till förslagets konsekvenser för Nationalstadsparken. Vi vill samtidigt betona det angelägna i att planerna på ett naturreservat vid Järvafältet påskyndas och får adekvat storlek. Denna fråga borde ha behandlats i den fördjupade översiktsplaneringen.

Landskapsbild

I handlingarna pekas på lägets ”annonseringsvärde” för tillkommande  kontorsbebyggelse längs Uppsalavägen. Detta anger samtidigt påtagliga risker för Nationalstadsparken.

Före att minska de visuella störningarna på parken bör bebyggelsens höjd begränsas och husen läggas på ett större avstånd från Uppsalavägen. En kraftfull trädridå bör inrymmas mellan bullervallen och husen.

Den föreslagna exploateringen längs Uppsalavägen bör avslutas 150-200 m längre söderut. Dalgången från Ulriksdal in till Överjärva bör lämnas oexploaterad. På nationalstadsparkssidan ligger ett koloniområde i denna dalgång som kommer få ett allt större värde som rekreationsområde. Det vore därför mycket olyckligt om bebyggelse placeras så att de fria utblickarna begränsas i detta område. En begränsning av exploateringen i denna del skulle också ge en bättre miljö för naturskolan i Överjärva och ett närrekreationsområde för de boende.

Naturskyddsföreningen i Solna, Sundbyberg och länet har föreslagit att bebyggelsen koncentreras till närområdet vid Ulriksdals pendeltågsstation. Vi biträder deras förslag.

 

Biologisk mångfald

Förslaget diskuterar inte konsekvenser av exploateringen på de biologiska spridningsvägarna.  Denna fråga måste snarast utredas och först då finns en adekvat möjlighet att slutgiltigt bedöma de förslag som förs fram i denna fördjupade översiktsplan. En komplettering med detta är nödvändig och måste sändas ut på remiss innan översiktsplanen kan antas.

 

Buller

En bebyggelsefront längs Uppsalavägen riskerar att öka bullernivåerna i parken. Genom att som föreslås ovan inte lägga bebyggelsen när a Uppsalavägen, tillåta en trädridå samt begränsa husens höjd kan denna problembild minska. Även bullerfrågor måste redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Stockholm som ovan

Förbundet för Ekoparken                                                

Haga-Brunnsvikens vänner

Kommittén för Gustavianska Parken