Förorenad avrinning för dagvattenutsläppen i Värtan

En arbetsgrupp i Stockholms stad föreslår skärpta regler för dagvattenut
släppen i Värtan. -Giftiga ämnen släpps rakt ut, säger Urban Jonsson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Tungmetaller hot mot Värtans vatten
Vatten med tungmetaller från Stockholms gator och vägar, från fordon och hustak går orenat ner i gatbrunnarna och ut i Värtan. Halter av kadmium, zink, krom och bly strömmar ut i den redan hårt nedsmutsade sjön. En projektgrupp med representanter från miljöförvaltningen, gatu- och fastighetskontoret, med flera arbetar med en dagvattenstrategi för staden och lägger i februari ett förslag hur man kan begränsa utsläppen och rena vattnet.

Även Uggelviken hotad
Uggelviken tar emot förorenad avrinning från Björnnäsvägen som troligen tillför betydande mängder av tungmetaller,olja och kemiska föroreningar. I Husarviken kan mycket höga fosforhalter mätas. I Laduviken, som tar emot avrinning från E20 och delar av universitetsområdet, har kommunen installerat en oljeavskiljare för rening av dagvattnet.(Östermalmsnytt nr 7)