Vägverket
Region Stockholm
171 90 SOLNA
Sundbybergsvägen 1
www.vv.se
vagverket.sto@vv.se
Telefon: 0771-119 119
Fax: 08-627 09 23
Texttelefon: 0243-750 90

 

AVSIKTSFÖRKLARING
Datum: 2006-06-30 Beteckning:

 

Avsiktsförklaring om samarbete kring Nationalstadsparken

Vägverket har av regeringen får i uppdrag att bygga Norra länken. Projektet närmar sig byggstarten som är planerad till hösten 2006. Arbetena ska utföras i enlighet med gällande detaljplaner upprättade i Stockholms stad och Solna stad samt arbetsplan för Norra länken fastställd av regeringen 2006-04-06.  Styrande för arbetet är också ramavtal och genomförandeavtal med berörda kommuner samt finansieringsavtal med Stockholms stad.

Även den lagstiftning som skyddar Nationalstadsparken reglerar arbetet eftersom delar av Norra länkens tunnlar ligger inom detta område.

Förbundet för Ekoparken företräder ett 50-tal föreningar med intressen i Nationalstadsparken. Förbundet har till uppgift att värna, vårda och visa Nationalstadsparken.

Vägverket Region Stockholm samt Förbundet för Ekoparken har inför byggstarten av Norra länken enats om nedanstående

Avsiktsförklaring

Vägverket Region Stockholm och Förbundet för Ekoparken uttalar som sin gemen­samma vilja att anläggandet av Norra länken i de delar den berör Nationalstads­parken ska kunna ske utan intrång i parklandskapet eller naturmiljön och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. För att säkerställa detta är parterna överens om att samverka genom att:

*       Förbundet på lämpligt sätt ska få insyn i Vägverkets planer, projektering, avtal m.m. samt genomförandet av Norra länken

*       Förbundet ska verka som ”bollplank” till Vägverket i berörda frågor

Formerna för denna samverkan ska ske genom att Förbundet ingår i en referensgrupp för Norra länkenprojektets arbeten. Till denna grupp kommer även tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen samt Kungliga Djurgårdens Förvaltning att bjudas in.

Vägverket ska ha regelbundna möten med referensgruppen. Förbundet för Ekoparken liksom andra ledamöter i referensgruppen ska kunna begära information av Vägverket i frågor som berör Norra länken och tillsammans med Vägverket besöka byggplatsen.

Denna samverkan ska starta hösten 2006 och pågå till dess att Norra länken är färdigställd.

Förbundet för Ekoparken är medvetet om att information kan finnas som Vägverket inte kan lämna ut pga. sekretess.

Ingen ersättning ska utgå till någondera parten.

Med denna avsiktsförklaring förklarar sig parterna nöjda.

Stockholm den               2006

 

Vägverket Region Stockholm                                         Förbundet för Ekoparken

 

 

 

Susanne Lindh                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2006-07-10