STADGAR FÖR FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN (FFE).

Stadgar för FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN antagna på årsmötet 28 mars 1992
( §2.2 reviderad på årsmötet 1996)

§ 1 NAMN, FIRMA, SÄTE

1.     Förbundets namn är FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN med underrubriken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm.

2.      Förbundet är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning.

3.      Förbundets firma tecknas av förbundets ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

4.      Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

1.      EKOPARKEN är ett i huvudsak sammanhängande grönområde i och intill storstaden, som besitter unika och rika natur- och kulturvärden.

2.      EKOPARKEN omfattar enligt bilagd karta Norra och Södra Djurgården, Skeppsholmen och Kastellholmen, Haga-Brunnsviken, Ulriksdal och Sörentorp.

3.      Förbundets uppgift är att verka för

att  EKOPARKEN bevaras och utvecklas till en sammanhängande nationell natur- och kulturpark, där skiftande natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och skönhetsvärden skyddas. Till grund för verksamheten ligger uppropet ”Bevara Norra och Södra Djurgården, Haga-Brunnsviken, Ulriksdal/Sörentorp”,

att  EKOPARKENS natur- och kulturmiljöer restaureras, värnas, vårdas och visas, samt utvecklas i samklang med deras historiska och estetiska värden,

att  EKOPARKENS natur och kultur blir föremål för vetenskapliga studier,

att  mark, som tillhört EKOPARKEN där förutsättningar finns, återförs till parken och att parkområdet därvid vidgas,

att  informera och väcka opinion om EKOPARKENS värden,

att  i samverkan med medlemsföreningarna bidraga till att utveckla ett levande kultur-, rekreations- och friluftsliv på land och vatten i samspel med EKOPARKENS egenart,

att söka samarbete med och stöd av inhemska och utländska föreningar/organisationer, som verkar i linje med ovan angivna mål.

§ 3 MEDLEMSKAP OCH ÅRSAVGIFT

1.      Varje förening/organisation, svensk eller utländsk, som vill stödja förbundets verksamhet, och som erlägger årsavgift, äger rätt ansöka om att bli medlem.

Enskild person med intresse för förbundets verksamhet och som erlägger årsavgift äger rätt ansöka om att bli stödjande medlem.

Styrelsen beslutar om antagning av medlem och stödjande medlem.

2.      Årsavgiften fastställs av årsmötet.

Styrelsen kan minska årsavgiften för förening/organisation på begäran.

3.      Medlem som önskar utträda ur förbundet meddelar detta skriftligen till förbundets styrelse. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§ 4 UTESLUTNING

Medlem, som motverkar förbundets stadgar och intressen eller ej erlägger årsavgift, får uteslutas av styrelsen. Medlem kan begära prövning av årsmötet.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN, OMBUD, RÖSTRÄTT OCH MOTIONER

1.      Ordinarie årsmöte bör hållas senast i mars, dock allra senast i maj.

Kallelse utfärdas skriftligen av styrelsen senast en månad före årsmötet.

Årsmöteshandlingar tillställs medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

2.      Övriga förbundsmöten hålles när så är påkallat eller när 10 medlemsföreningar/organisationer så begär. Kallelse och handlingar utsändes enligt p.1.

3.      Medlemsförening/organisation äger sända ett ombud med en röst till årsmötet och övriga förbundsmöten. Stödjande medlem äger deltaga med yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. I övrigt kan observatörer och inbjudna deltaga.

4.      Beslut fattas genom öppen omröstning där inte mötet beslutar annorlunda för visst fall. Beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat är stadgat. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

5.      Förslag som medlem vill framlägga till årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen som motion senast tre veckor före årsmötet. Motionerna skall med styrelsens yttrande liksom styrelsens egna förslag tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 7 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.      Upprop av ombud

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.      Val av två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse

6.      Revisorernas berättelse

7.      Fråga om ansvarsfrihet

8.      Styrelsens förslag

9.      Inkomna motioner

10. Fastställande av årsavgift för påföljande år

11. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen

12. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen

13. Val av revisorer och suppleanter för dessa

14. Val av valberedning

15. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår

16. Övriga frågor som årsmötet med ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling

§ 8 STYRELSEN

1.      Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet enligt stadgarna och enligt av förbundet fattade beslut samt utgör mellan förbundets möten förbundets högsta beslutande organ.

2.      Styrelsen består av ordförande och 6-10 övriga ledamöter samt högst 4 suppleanter, som väljs för två år på ordinarie årsmöte.#

3.      Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden senast en vecka före mötesdagen.

4.      Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut gäller § 6 p.4.

5.      Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. Styrelsen utser vid behov arbetsgrupper och kommittéer. Styrelsen får till sig adjungera personer, som behövs för visst ärende eller som förstärkning.

6.      För förbundets förbindelser svarar enbart förbundets egna tillgångar.

§ 9 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte, övriga förbundsmöten och styrelsens möten. Justering sker på sedvanligt sätt. Vid arbetsutskottsmöten och ev. övriga möten skall protokoll eller minnesanteckningar föras, som justeras.

§ 10 REVISORER

1.      Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, som utses av årsmötet, som även utser minst en suppleant.

2.      Revisorerna skall senast i februari månad avgiva revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper.

§ 11 VALBEREDNING

Valberedning utses av årsmötet och består av tre ledmöter, varav en utses till ordförande.

§ 12 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsmöte jämte därpå följande förbundsmöte med minst två månaders mellanrum.

§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

1.      Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas av ordinarie årsmöte jämte därpå följande förbundsmöte med minst två månaders mellanrum.

2.      Vid förbundets upplösning skall tillgångar disponeras för ändamål som främjar förbundets syften enligt årsmötets beslut.

Dessa stadgar har antagits på ordinarie årsmöte 1992.# 1992 väljs ca halva styrelsen på ett år, övriga på två år.